Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 771 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 771 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 771 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, arba jeigu neįvykdytas privalomasis nurodymas, kuris pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ar Lietuvos Respublikos žemės įstatymą yra vykdomasis dokumentas, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:      

 

1.   Bronius Markauskas

2.   Petras Čimbaras

3.   Andrius Palionis

4.   Kęstutis Mažeika

5.   Aurimas Gaidžiūnas

6.   Kazys Starkevičius

7.   7. Andriejus Stančikas