Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTATYMO nr. IX-2246 2, 4, 10, 11, 15, 16 STRAIPSNIŲ, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimo PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              Nr.
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Pagalba – neatidėliotini veiksmai nelaimės vietoje, atliekami pagalbos tarnybų pagal savo kompetenciją reaguojant į pranešimus apie pagalbos poreikį. Pagalba taip pat laikomi Centro operatorių, priėmusių pagalbos prašymus, telefonu teikiami nemedicininio pobūdžio patarimai, paaiškinimai ar nurodymai.“

 

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 6 dalimi:

 

6. Pagalbos skambučio perjungimas – skambinančio numeriu 112 sujungimas su pagalbos tarnybos pajėgų valdymo padaliniu (dispečerine tarnyba).“

 

3. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 9 dalį.               

 

4. Buvusias 2 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 7, 8 ir 9 dalimis.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 4 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

3) profesionalumo principu, kuris reiškia, kad Centro operatoriais gali dirbti specialią mokymo programą išklausę ir tinkamą kvalifikaciją įgiję  asmenys.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

 

1.  Pakeisti 10 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

2) priimti ir operatyviai įvertinti pagalbos prašymus, nustatyti teiktinos pagalbos poreikį bei tinkamai parinkti reikiamas pagalbos tarnybas;“

 

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

3) pagal savo kompetenciją suteikti pagalbą telefonu (išskyrus medicininio pobūdžio patarimus, paaiškinimus ar nurodymus);“

 

3. Pakeisti 10 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

4) perjungti pagalbos skambučius atitinkamoms pagalbos tarnyboms;“

 

4. Pakeisti 10 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

5) Centro ir pagalbos tarnybų sąveikos aprašuose nurodytais atvejais arba kai reikalingas dvejų ar kelių pagalbos tarnybų reagavimas, perduoti pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms;“

4 straipsnis. Trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

 

Pakeisti trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

TREČIASIS SKIRSNIS

CENTRO KOMPETENCIJA REAGUOJANT Į PAGALBOS PRAŠYMUS“

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. Esant galimybei Centras suteikia pagalbą telefonu (išskyrus medicininio pobūdžio patarimus, paaiškinimus ar nurodymus), pranešimo apie pagalbos poreikį neperduodamas pagalbos tarnyboms.“

 

2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Kai nustatoma, kad pagalbą privalo suteikti viena pagalbos tarnyba, Centras pagal šios tarnybos pateiktus algoritmus (informavimo schemas) perjungia pagalbos skambutį pagalbos tarnybai arba perduoda jai pranešimą apie pagalbos poreikį.  Kai nustatoma, kad pagalbą privalo suteikti dvi ar kelios pagalbos tarnybos, Centras perduoda joms pranešimus apie pagalbos poreikį. Jei reikia, Centras teikia pagalbą telefonu (išskyrus medicininio pobūdžio patarimus, paaiškinimus ar nurodymus) iki pagalbos tarnybų atvykimo į nelaimės vietą.“

 

3. Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 5 dalį.

 

4. Buvusias 11 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 5 ir 6 dalimis.

 

 

6 straipsnis. Penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti penkto skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„PENKTASIS SKIRSNIS.

Centro OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS“

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pavadinimo pakeitimas

 

Pakeisti 15 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

15 straipsnis. Centro operatoriaus teisės“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 16 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Centro operatoriaus pareigos”

 

2. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

1. Centro operatorius privalo vykdyti šias pareigas:“

 

3. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

1) tinkamai įvertinti pagalbos prašymus; jei įmanoma, suteikti pagalbą telefonu;  tinkamai parinkti reikiamas pagalbos tarnybas; perjungti pagalbos skambučius arba perduoti pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms; jei reikia, teikti pagalbą iki pagalbos tarnybų atvykimo (išskyrus medicininio pobūdžio patarimus, paaiškinimus ar nurodymus);“

 

4. Pripažinti netekusiu galios 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

 

5. buvusius 3, 4 5 punktus atitinkamai laikyti 2, 3, 4 punktais.

 

6. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

2) imtis visų įstatymų leidžiamų priemonių siekdamas nustatyti asmenis, trukdančius Centro operatorių, priimančių pagalbos prašymus numeriu 112, darbą melagingais pagalbos prašymais, erzinančiais ar piktybiškais skambučiais, perduoti informaciją apie tokius asmenis atitinkamoms valstybės institucijoms ir viešųjų ryšių tinklų teikėjams ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;“

 

7. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

4) tik darbo tikslais naudoti Centro informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis.“

 

8. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

2. Centro operatorius privalo vykdyti ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų jam nustatytas pareigas.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2018 m sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo narys                                                                                                      Antanas Matulas