Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO

NR. XIII-2166 50 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 2 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 5 PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

 

2024 m.             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

50 straipsnis. Sanitarinės apsaugos zonos

Atsižvelgiant į planuojamą ir (ar) vykdomą ūkinę veiklą, nustatomos šios sanitarinės apsaugos zonos:

1) gamybinių ir sandėliavimo objektų – objektų, kuriuose vykdoma gamybinė ar sandėliavimo veikla, susijusi su prekių ir gaminių (vartojimo prekių, tarpinių produktų arba gamybos priemonių) gamyba ar sandėliavimu, išskyrus branduolinės energetikos objektus ir vėjo elektrines;

2) komunalinių objektų – objektų, kuriuose vykdoma ūkinė veikla, susijusi su nuotekų ir atliekų tvarkymu, žmonių palaikų laidojimu ir kremavimu, išskyrus branduolinės energetikos objektus;

3) branduolinės energetikos objektų;

4) pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų;

5) laisvalaikio objektų, kuriose vykdoma laisvalaikio veikla, kuri sukelia fizikinę, cheminę taršą ar kvapus.“

 

2 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

1.       Pakeisti 52 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:

1. Gamybinių ir sandėliavimo objektų sanitarinės apsaugos zonos nustatomos gamybinės veiklos rūšims atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Gamybinių ir sandėliavimo objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis nurodytas šio įstatymo 2 priede.“

2.       Papildyti 52 straipsnį 5 dalimi ir išdėstyti ją taip:

5. Laisvalaikio objektų sanitarinės apsaugos zonos nurodomos šio įstatymo 5 priede.“

 

 

3 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1.   Pakeisti Įstatymo 2 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

GAMYBINIŲ IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“

2.   Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Eil. Nr.

Gamybinio ar sandėliavimo objekto arba jame vykdomos veiklos pavadinimas

Kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

Sanitarinės apsaugos zonos dydis, m

1.

Žalios naftos gavyba

06.10

1 000

2.

Gamtinių dujų gavyba

06.20

1 000

3.

Mėsos perdirbimas, konservavimas ir mėsos produktų gamyba:

10.1

 

3.1.

objektai, turintys skerdyklas, skerdyklos, kurių gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų šviežios mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą;

 

200

3.2.

objektai, turintys skerdyklas, skerdyklos, kurių gamybos pajėgumas – iki 5 tonų šviežios mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą, išskyrus šios lentelės 3.3 papunktyje nurodytus objektus;

 

100

3.3.

objektai, turintys skerdyklas, skerdyklos, kurių gamybos pajėgumas – iki 3 tonų šviežios mėsos ir (ar) 0,7 tonos mėsos produktų per savaitę;

 

50

3.4.

objektai, neturintys skerdyklų, kurių gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą;

 

100

3.5.

objektai, neturintys skerdyklų, kurių gamybos pajėgumas – iki 5 tonų mėsos ir (ar) mėsos produktų per parą

 

50

4.

Žuvų perdirbimas ir konservavimas:

10.2

 

4.1.

objektai, kurių gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų žuvų per parą;

 

100

4.2.

objektai, kurių gamybos pajėgumas – iki 5 tonų žuvų per parą, išskyrus šios lentelės 4.3 papunktyje nurodytus atvejus;

 

50

4.3.

objektai, kurių pajėgumas – 50 ir mažiau kilogramų žuvų per parą, kai gamyba vykdoma savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

 

0

5.

Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų per parą

10.4

100

6.

Grūdų malimo produktų gamyba, kai gamybos
pajėgumas – 5 ir daugiau tonų per parą

10.61

100

7.

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų per parą

10.62

100

8.

Cukraus gamyba

10.81

300

9.

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba:

10.9

 

9.1.

paruoštų pašarų gyvuliams gamyba, išskyrus šios lentelės 9.2 papunktyje nurodytus objektus;

 

100

9.2.

skerdyklų atliekų perdirbimas gyvūnų pašarui gaminti

 

500

10.

Odų rauginimas ir išdirbimas, kailių išdirbimas ir dažymas, kai gamybos pajėgumas – 500 m2 ir daugiau per parą

15.11

300

11.

Medienos pjaustymas ir obliavimas, kai gamybos pajėgumas – 5 000 m2 (ar 50 m3) ir daugiau per parą

16.1

100

12.

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba:

16.21

 

12.1.

faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba, išskyrus medienos plaušo plokščių, medienos drožlių plokščių, faneros gamybą;

 

200

12.2.

medienos plaušo plokščių gamyba, kai gamybos pajėgumas 5 000 m2 ir daugiau per parą;

 

200

12.3.

medienos drožlių plokščių gamyba, kai gamybos pajėgumas 100 m3 ir daugiau per parą;

 

200

12.4.

faneros gamyba, kai gamybos pajėgumas – 50 m3 ir daugiau per parą

 

200

13.

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 20 ir daugiau tonų per parą

17

100

14.

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba, išskyrus biokuro maišymą (etanolio maišymą su naftos produktais), durpių briketų gamybą

19

1 000

15.

Biokuro maišymas (etanolio maišymas su naftos produktais)

19.20

300

16.

Durpių briketų gamyba

19.20

200

17.

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

20.1

500

18.

Augalų apsaugos produktų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

20.2

500

19.

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

20.3

 

20.

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 10 ir daugiau tonų per parą

20.41

100

21.

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 5 ir daugiau tonų per parą

20.42

100

22.

Sprogiųjų medžiagų gamyba

20.51

300

23.

Guminių gaminių gamyba ir perdirbimas (atgavimas):

 

 

23.1.

guminių padangų ir kamerų gamyba, guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas, kitų guminių gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – 15 ir daugiau tonų per parą;

22.11, 22.19

300

23.2.

guminių padangų ir kamerų gamyba, guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas, kitų guminių gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas – nuo vienos iki 15 tonų per parą;

22.11, 22.19

100

23.3.

guminių gaminių perdirbimas (atgavimas)

38.32

300

24.

Plastikinių gaminių gamyba ir perdirbimas (atgavimas):

 

 

24.1.

plastikinių gaminių gamyba, plastikinių žaislų gamyba, plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba, kur naudojama sintezė, kai gamybos pajėgumas – viena ir daugiau tonų per parą;

22.2, 32.40.20, 32.40.60

300

24.2.

plastikinių gaminių gamyba, plastikinių žaislų gamyba, plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba, kur nenaudojama sintezė, kai gamybos pajėgumas – viena ir daugiau tonų per parą;

22.2, 32.40.20, 32.40.60

150

24.3.

plastikinių gaminių perdirbimas (atgavimas)

38.32

300

25.

Ugniai atsparių gaminių gamyba, kai gamybos
pajėgumas – 10 ir daugiau tonų per parą

23.20

100

26.

Statybinių medžiagų iš molio gamyba, kai gamybos pajėgumas – 10 ir daugiau tonų per parą

23.3

100

27.

Cemento, kalkių ir gipso gamyba, kai gamybos pajėgumas – 10 ir daugiau tonų per parą

23.5

1 000

28.

Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba:

 

 

28.1.

betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba, kai gamybos pajėgumas – daugiau kaip 5 000 m3 per metus, išskyrus šios lentelės 28.2 papunktyje nurodytus objektus;

23.6

100

28.2.

fibrolito gamyba, kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba, kai gamybos pajėgumas – viena ir daugiau tonų per parą

23.65, 23.69

100

29.

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba ir remontas

30.11, 33.15

100

30.

Dujų gamyba:

35.21

 

30.1.

dujų, išskyrus biodujas, gamyba;

 

500

30.2.

biodujų gamyba

 

200

31.

Užkrėstų gyvų ar kritusių gyvūnų, taip pat gyvūninės kilmės atliekų apdorojimas ir šalinimas

38.22

500

32.

Birių medžiagų atviras sandėliavimas  ir krova (cheminė, fizikinė tarša)

52.24

52.10

300

33.

Metalo, metalo laužo sandėliavimas krova (fizikinė, cheminė tarša) 

52.24

52.10

300

34.

Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova  500 000 t/m   (cheminė tarša, kvapai)

52.24

52.10

200

35.

Cemento sandėliavimas ir krova (cheminė tarša)

52.24

52.10

100

36.

Jūrinių konteinerių sandėliavimas ir krova (fizikinė tarša)

52.24

52.10

200

37.

Biokuro sandėliavimas ir krova

100 000 t/m ir daugiau  (cheminė, fizikinė tarša, kvapai)

52.24

52.10

100

38.

Kietojo kuro sandėliavimas ir krova 100 000 t/m ir daugiau (cheminė, fizikinė tarša, kvapai)

52.24

52.10

100

39.

Asfaltbetonio gamyba (fizikinė, cheminė tarša)

23.63

100

40.

Grūdų elevatoriai 10 000 t. ir daugiau talpa vienu metu  (fizikinė, cheminė tarša), džiovyklos 40 t/val. ir daugiau  (fizikinė, cheminė tarša)

52.10

68.20

300

41.

Akmens skaldymas, apdirbimas (fizikinė, cheminė tarša)

23.70

100“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 5 priedu

Papildyti įstatymo projektą 5 priedu ir išdėstyti jį taip

 

LAISVALAIKIO OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS

„Eil. Nr.

Laisvalaikio objekto arba jame vykdomos veiklos pavadinimas

Kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

Sanitarinės apsaugos zonos dydis, m

1.

Zoologijos sodai (fizikinė tarša, kvapai)

91.04.10

500

2.

Lenktynių trasos (fizikinė, cheminė tarša)

93.11

500

3.

Lauko šaudyklos (fizikinė tarša)

93.11

1 000“

 

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.       Šis Įstatymas įsigalioja 2025 m.  sausio 1 d.

2.       Vyriausybė ir (ar) jos įgaliota institucija iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai

 

Ligita Girskienė