Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) steigia, reorganizuoja, atlieka struktūrinius pertvarkymus, likviduoja ir pertvarko profesinio mokymo įstaigas, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina savivaldybės kaip savininkės ar dalininkės teises ir pareigas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 2 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

                                                                                                                                                                

 

part_2610ad01cb5842a59d362e2b63ddd64a_end