Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2023 m. _______________d. Nr. T-_______

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-419 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 5.5 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras