Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GEGUŽĖS 16 D. NUTARIMO NR. O3E-154 „DĖL ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 101 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į BALTPOOL UAB 2021 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. SD-210193 ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2021 m.           d. pažymą Nr. O5E-       „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1.         Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija.

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 101 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m. gegužės 14 d. pažymą Nr. O5E-124 „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1062 įgyvendinimo“ Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Šilumos aukciono reglamentą (pridedama).“

2.         Pakeisti Nutarimu patvirtintą Šilumos aukciono reglamentą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3.         Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 10 d.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                       

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. O3E-154

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m.                   d. nutarimo

Nr. O3E-    redakcija)

 

ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. BALTPOOL UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, yra energijos išteklių biržos operatorius, turintis šios veiklos vykdymui Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduotą licenciją.

2. Energijos išteklių biržos operatorius organizuoja šilumos aukcioną, kurio tikslas – nustatyti prognozuojamą atitinkamos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikį, kurį šilumos tiekėjas atitinkamą mėnesį supirks iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) kurį šilumos tiekėjas gamins pats, turimais šilumos gamybos įrenginiais. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas ir (ar) paties šilumos tiekėjo gaminamas šilumos kiekis nustatomas atsižvelgiant į šilumos aukciono dalyvių pasiūlytą šilumos kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes ir neviršijant aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių, laikantis taikytinuose teisės aktuose nustatytos prioritetų eilės.

3. Šilumos aukciono reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato šilumos aukciono informacinės sistemos bei šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos valdymo, palaikymo ir administravimo tvarką, šilumos aukciono organizavimo ir vykdymo procedūrinius reikalavimus. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3- 202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka).

4. Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1. Aukciono diena – darbo diena, kai baigiasi pasiūlymų gaminti ir (ar) parduoti šilumos energiją (t. y. pavedimų parduoti) pateikimo elektroninėje šilumos aukciono sistemoje terminas ir šioje sistemoje skelbiamos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės.

4.2. Dalyvio atstovas (atstovas) – dalyvio paskirtas asmuo, turintis jam suteiktus įgaliojimus atlikti įgaliojime nustatytus veiksmus, susijusius su registracija elektroninėje šilumos aukciono sistemoje, naudojimusi šia sistema bei dalyvio veikla šilumos aukcione.

4.3. Galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos aukciono informacinėje sistemoje praėjus pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo terminui skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę. Galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant pasiūlymų kainų.

4.4. Galutiniai šilumos aukciono rezultatai – šilumos tiekėjui nurodžius iš kiekvieno pardavėjo superkamus šilumos kiekius skelbiami galutiniai šilumos aukciono rezultatai, kuriuose nurodoma galutinė pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę, nurodant pasiūlymų kainas ir superkamus šilumos kiekius.

4.5. Identifikaciniai duomenys – Operatoriaus šilumos aukciono dalyviui suteikiami duomenys – naudotojo (-ų) vardas (-ai) ir slaptažodis (-iai), suteikiantys teisę šilumos aukciono dalyviui naudotis šilumos aukciono duomenų valdymo sistema.

4.6. Operatorius – Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB.

4.7. Pavedimas – Pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti.

4.8. Pavedimas parduoti – teisiškai saistantis šilumos tiekėjo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis į atitinkamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą patiekti pagamintą šilumos kiekį ir (arba) nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis į atitinkamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą patiekti parduodamą šilumos kiekį.

4.9. Pavedimas pirkti – šilumos tiekėjo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis atitinkamoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje priimti šilumos tiekėjo pagamintą ir (ar) nepriklausomo šilumos gamintojo parduodamą šilumos kiekį.

4.10. Prekybos įkainiai (šilumos aukciono dalyvio įmokų dydžiai) – Operatoriaus tinklalapyje skelbiami už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir administruojant šilumos aukciono sistemą taikomi paslaugų įkainiai, kuriuos, suderinęs su Taryba, tvirtina Operatorius.

4.11. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos aukciono informacinėje sistemoje prieš pretenzijų dėl prekybos rezultatų pateikimo ir nagrinėjimo terminą skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant pasiūlymų kainų.

4.12. Ryšio priemonės – dalyvio ir Operatoriaus komunikacijai naudojamos komunikavimo telefonu (įskaitant trumpąsias žinutes) ir (ar) elektroniniu paštu priemonės.

4.13. Šilumos aukcionas – taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka Operatoriaus šilumos aukciono informacinės sistemos priemonėmis organizuojamas ir vykdomas šilumos aukcionas.

4.14. Šilumos aukciono dalyvio registracijos forma (toliau – Dalyvio anketa) – šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbiama Operatoriaus parengta tipinė forma, kurią privalo užpildyti ir (ar) atnaujinti bei Operatoriui pateikti kiekvienas asmuo, ketinantis tapti šilumos aukciono dalyviu ir (ar) esantis šilumos aukciono dalyviu (pasikeitus Dalyvio anketoje nurodytiems duomenims ir (ar) iškilus papildomų duomenų nurodymo ar kt. poreikiui), nurodydamas šilumos aukciono dalyvio registracijai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje bei naudojimuisi šia sistema, dalyvavimui šilumos aukcione, šio aukciono organizavimui bei administravimui reikalingą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvio įgaliotų asmenų kontaktinę informaciją).

4.15. Šilumos aukciono dalyvio sutartis (toliau – Dalyvio sutartis) – sutartis, pasirašoma tarp Operatoriaus ir šilumos aukciono dalyvio dėl naudojimosi šilumos aukciono duomenų valdymo sistema, dalyvavimo šilumos aukcione sąlygų, šilumos aukciono sistemos naudojimo tvarkos.

4.16. Šilumos aukciono dalyvis (toliau – ir Dalyvis) – šilumos tiekėjas ir (arba) nepriklausomas šilumos gamintojas arba asmuo, ketinantis plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų, su Operatoriumi sudaręs Dalyvio sutartį ir šilumos aukciono sistemoje teikiantis pavedimą dėl šilumos energijos supirkimo ir (ar) pardavimo.

4.17. Šilumos aukciono duomenų valdymo sistema – Operatoriaus administruojamos šilumos aukciono informacinės sistemos dalis, kurioje Šilumos aukciono dalyvis šio Reglamento bei kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka deklaruoja gaminamos ir (ar) superkamos kainos nustatymui reikalingus duomenis, taikomus koeficientus, teikia dokumentus bei teisės aktuose nurodytą informaciją, susijusią su Šilumos aukciono organizavimu.

4.18. Šilumos aukciono informacinė sistema – Operatoriaus administruojama interneto svetainė e.baltpool.eu/heat, kurioje vyksta šilumos aukcionai ir kurioje Operatorius skelbia Šilumos aukciono dalyvių Šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotus bei kitomis ryšio priemonėmis pateiktus duomenis ir informaciją.

4.19. Šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos įrenginių deklaracija (toliau – Deklaracija) – šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbiama Operatoriaus parengta tipinė forma, kurią privalo užpildyti ir (ar) atnaujinti bei Operatoriui pateikti kiekvienas asmuo, ketinantis tapti šilumos aukciono dalyviu ir (ar) esantis šilumos aukciono dalyviu (pasikeitus Deklaracijoje nurodytiems duomenims), kurioje asmuo nurodo prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos prijungtus šilumos gamybos įrenginius (katilines), išskiriant šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumus ir šilumos gamybos įrenginius, turinčius atskirą šilumos kiekio apskaitą arba su Taryba suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus pagal Supirkimo tvarką, bei nurodo suminę šilumos gamybos įrenginių galią (MW) ir kitą šilumos aukciono organizavimui reikalingą informaciją.

4.20. Tinklalapis – Operatoriaus interneto svetainė www.baltpool.eu.

5. Nuorodos į laiko momentus reiškia nuorodas į Lietuvos laiką (Rytų Europos laiko juostos laiką (UTC+2), įvertinant vasaros laiko pokytį (kai toks galioja)). Jeigu konkrečiam veiksmui atlikti nustatyta diena yra nedarbo diena, laikoma, kad terminas tam veiksmui atlikti sueina artimiausią kitą darbo dieną.

 

II SKYRIUS

DALYVAVIMO ŠILUMOS AUKCIONE PRIELAIDOS IR SĄLYGOS

 

Dalyvavimo šilumos aukcione prielaidos ir sąlygos.

 

6. Dalyvauti šilumos aukcione, teikti pavedimą pirkti arba pavedimą parduoti šilumos energiją gali asmuo, pateikęs Operatoriui tinkamai užpildytą Dalyvio anketą, Deklaraciją (kartu su Deklaracijoje nurodytais priedais) ir su Operatoriumi pasirašęs Dalyvio sutartį.

7. Dalyvio anketos tipinę formą, Deklaracijos tipinę formą ir Dalyvio sutarties tipines sąlygas nustato ir Dalyvių deklaruotus duomenis bei teisės aktuose nustatytą informaciją, susijusią su dalyvavimu šilumos aukcione, viešai šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbia Operatorius.

 

Dalyvio anketa ir Deklaracija.

 

8. Asmuo, siekiantis dalyvauti šilumos aukcione, Operatoriui turi pateikti tinkamai užpildytą ir Dalyvio įgalioto atstovo pasirašytą nustatytos formos Dalyvio anketą ir Deklaraciją kartu su Deklaracijoje nurodytais priedais.

9. Dalyvio anketą ir (ar) Deklaraciją teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad visa Dalyvio anketoje ir (ar) Deklaracijoje nurodyta informacija yra tikra ir teisinga, bei patvirtinti pridedamų dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Dalyvio anketoje ir (ar) Deklaracijoje nurodytiems duomenims ir (ar) informacijai, taip pat tais atvejais, kai, Operatoriui pakoregavus Dalyvio anketos ir (ar) Deklaracijos tipinę formą, iškyla papildomų duomenų ir (ar) informacijos nurodymo Dalyvio anketoje ir (ar) Deklaracijoje ar kitas poreikis, asmuo, iki dalyvavimo Šilumos aukcione, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nuo Dalyvio anketoje ir (ar) Deklaracijoje pateikiamos informacijos atnaujinimo poreikio atsiradimo, privalo atnaujinti Dalyvio anketoje ir (ar) Deklaracijoje nurodytus ir (arba) pateikti papildomus duomenis ir (ar) informaciją Operatoriui, kartu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas).

10. Tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia vienas nepriklausomas šilumos gamintojas ir jo šilumos gamybos galios pakanka maksimaliam centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikiui patenkinti, o šilumos tiekėjas eksploatuoja šilumos gamybos įrenginius, kurie yra skirti tik rezervinei šilumos gamybos galiai užtikrinti arba šilumos gamybos įrenginių neeksploatuoja ir perka rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą, šilumos tiekėjas Deklaracijoje pažymi, kad šilumos tiekimo sistemoje turi būti taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuotos pagal Supirkimo tvarkos 15.4 papunktį.

11. Nepriklausomi šilumos gamintojai kartu su Deklaracija privalo pateikti Operatoriui Deklaracijoje nurodomų šilumos gamybos įrenginių šilumos pirkimo–pardavimo ar preliminarias šilumos pirkimo–pardavimo sutartis. Operatoriui pateiktos šiame punkte numatytos sutartys šilumos aukciono informacinėje sistemoje viešai neskelbiamos, jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas nurodo, kad sutartis konfidenciali.

 

Dalyvio sutartis.

 

12. Operatorius, gavęs tinkamai užpildytą Dalyvio anketą ir Deklaraciją (su visais reikiamais priedais), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Dalyvio anketos ir Deklaracijos gavimo dienos, Dalyvio anketą ir Deklaraciją pateikusiam asmeniui pateikia Dalyvio sutartį pasirašyti. Nustatęs, kad asmens pateiktoje Dalyvio anketoje ir Deklaracijoje nurodyti ir (ar) kartu su Deklaracija pateikti duomenys ir (ar) informacija yra nepakankami sudaryti Dalyvio sutartį arba, kad tokios sutarties sudarymas su Dalyvio anketą ir Deklaraciją pateikusiu asmeniu yra negalimas, Operatorius apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Dalyvio anketos ir Deklaracijos gavimo dienos informuoja Dalyvio anketą ir Deklaraciją pateikusį asmenį, nurodydamas nustatytus Dalyvio anketos ir (ar) Deklaracijos trūkumus ir nustatydamas tokių trūkumų pašalinimo terminus arba informuoja apie priežastis, dėl kurių Dalyvio sutarties sudarymas su tokiu asmeniu yra negalimas.

13. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasirašytos Dalyvio sutarties gavimo dienos, Operatorius Dalyvio nurodytiems šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudotojams Dalyvio nurodytais elektroninio pašto adresais išsiunčia prisijungimo prie šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos identifikacinius duomenis.

14. Dalyviui (jo nurodytiems šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudotojams) suteikti identifikaciniai duomenys yra skirti išimtinai tik tam Dalyviui ir negali būti perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Dalyvis yra atsakingas už identifikacinių duomenų saugojimą ir prisiima visą riziką dėl bet kokių nuostolių, kuriuos jis pats, Operatorius ar tretieji asmenys patyrė dėl netinkamo identifikacinių duomenų saugojimo ir (ar) naudojimo.

15. Dalyvis yra asmeniškai ir visapusiškai atsakingas už visus veiksmus, atliktus prisijungus prie šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudojant jam (jo nurodytiems šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudotojams) suteiktus identifikacinius duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos pateikimą, pavedimų teikimą, koregavimą, atšaukimą ir kt., bei tokių veiksmų pasekmes.

16. Dalyvis kiekvieną kartą naudodamasis šilumos aukciono duomenų valdymo sistema ir teikdamas pavedimą pirkti arba pavedimą parduoti šilumą patvirtina ir garantuoja Operatoriui ir kitiems šilumos aukciono dalyviams, kad:

16.1. turi teisę ir visus reikiamus įgaliojimus sudaryti Dalyvio sutartį su Operatoriumi ir vykdyti prekybą šilumos aukcione, būtinus pagal Dalyvio įstatus, įstatymus ar kitus dokumentus, reglamentuojančius Dalyvio ūkinę veiklą;

16.2. turi visas licencijas ir leidimus, kurie yra būtini Dalyvio prekybos šiluma šilumos aukcione vykdymui pagal galiojančius teisės aktus;

16.3. Dalyvio anketoje ir Deklaracijoje nurodyti duomenys yra tikri, visapusiški ir teisingi;

16.4. yra sudaręs bent vieną galiojančią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį arba preliminarią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį su šilumos tiekėju ar nepriklausomu šilumos gamintoju;

16.5. susipažino su taikytinų šilumos ūkio sektorių reguliuojančiais teisės aktų reikalavimais bei supranta šilumos aukciono charakteristikas bei iš to kylančias rizikas, dalyvauja šilumos aukcione nuodugniai susipažinęs su šilumos aukciono vykdymo procedūra ir įsipareigoja jos laikytis.

17. Dalyvis įsipareigoja informuoti Operatorių raštu apie bet kokį įvykusį ar tikėtinai įvyksiantį patvirtinimų ir garantijų pažeidimą nedelsdamas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo.

18. Operatorius, nustatęs, kad Dalyvis neatitinka jam keliamų reikalavimų ir (ar) įvykusį Dalyvio patvirtinimų ir garantijų pažeidimą, turi teisę įpareigoti Dalyvį per Operatoriaus nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir (ar) vienašališkai apriboti Dalyvio galimybę dalyvauti šilumos aukcione be papildomo įspėjimo.

19. Operatorius patvirtina ir garantuoja Dalyviams, kad:

19.1. turi reikiamus įgaliojimus ir leidimus vykdyti šilumos aukciono organizavimo ir šilumos aukciono informacinės bei duomenų valdymo sistemų administravimo veiklą;

19.2. yra tinkamai įsteigtas ir organizuotas vadovaujantis jam taikomais teisės aktais.

 

III SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

Šilumos aukciono diena.

 

20. Šilumos aukcionai Supirkimo tvarkos VI skyriuje nustatyta tvarka vyksta kitą darbo dieną po palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų paskelbimo termino pabaigos.

 

Informacijos, reikalingos šilumos aukciono organizavimui, deklaravimas.

 

21. Operatorius, pagal šilumos tiekėjo pateiktą Deklaraciją, šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje paskelbia šilumos tiekėjo naudojamų atitinkamos šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos įrenginius, kuriems šilumos tiekėjas, remdamasis Supirkimo tvarkoje nustatytais reikalavimais, privalo priskirti šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumų užtikrinimo paslaugos požymį taip sudarydamas naudojamų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumų sąrašus:

21.1. Šilumos tiekėjas naudojamų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumų sąrašus sudaro šiltuoju metų laikotarpiu ir šiuos sąrašus deklaruoja ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki šaltojo metų laikotarpio pradžios. Nustatytais terminai šilumos tiekėjui neatnaujinus naudojamų šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumų sąrašų, galiojančiais ateinančio šaltojo metų laikotarpio sąrašais pripažįstami anksčiau šilumos tiekėjo pateikti sąrašai. Galiojantis šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašas apriboja teisę šilumos tiekėjui aukcione teikti pardavimo pavedimus, kuriuose nurodomas šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo įrenginiais pagaminamas šilumos kiekis.

21.2. Esant poreikiui, šilumos tiekėjas kas mėnesį gali koreguoti šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą atsižvelgiant į konkretų mėnesį planuojamus panaudoti šilumos gamybos įrenginius. Šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašo koregavimas gali būti atliekamas iki aukciono dienos ir įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas šilumos supirkimo aukcionas. Koreguojant šilumos poreikio piko pajėgumų sąrašą, jame numatyti šilumos gamybos įrenginiai gali būti pakeisti tik rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių įrenginių sąraše numatytais atskirais šilumos gamybos įrenginiais. Pagal šį punktą koreguojant šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašą, atitinkamai yra koreguojamas ir rezervo pajėgumų sąrašas.

21.3. Šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo pajėgumų sąrašai esant objektyvioms priežastims (įrenginio gedimas, eksploatavimo laikotarpio pabaiga, naujo (naujų) įrenginių įvedimas į eksploataciją), gali būti keičiami ir kitu nei Reglamento 21.1 papunktyje numatytu metu Operatoriui pateikiant atnaujintą Deklaraciją ir Tarybos pritarimą šiems pakeitimams. Pakeitimai įsigalioja nuo to mėnesio, kuriam yra organizuojamas šilumos supirkimo aukcionas.

22. Šilumos tiekėjas antrąjį kalendorinį mėnesį po einamojo taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 15 punkte nustatytus principus, ir visus palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti reikalingus duomenis šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Jei 18 (aštuonioliktoji) kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra deklaruojamos artimiausią po jos einančią darbo dieną. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, šilumos tiekėjų šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotų duomenų pagrindu, taip pat skelbiamos šilumos aukciono informacinėje sistemoje. Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruojamas pateikiant šilumos tiekėjo atstovo parašu pasirašyto apskaičiavimo, kuriame nurodomi detalūs duomenys apie skaičiavimuose įvertintas šilumos gamybos sąnaudas, kaip tai nustatyta Supirkimo tvarkoje, kopiją arba pateikiant reikalingus duomenis šilumos palyginamosioms sąnaudoms apskaičiuoti šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje – tuo atveju, kai yra įdiegtas automatinis palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo funkcionalumas.

23. Šilumos tiekėjas kartu su palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje taip pat deklaruoja Supirkimo tvarkoje numatytą informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus šilumos aukciono būdu supirkti ir (ar) gaminti bei šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius ir pateikia atitinkamo mėnesio centrinės šilumos tiekimo sistemos vidutinį valandinį poreikio grafiką.

24. Jeigu šilumos tiekėjas nurodytais terminais nedeklaruoja šiame punkte nurodytų duomenų, laikoma, kad atitinkamai šilumos aukciono dalyvis patvirtina, jog atitinkami duomenys išliko nepasikeitę, todėl galiojančiais laikomi vėliausiai tokio asmens pateikti duomenys.

 

Pavedimų pirkti šilumos energiją teikimas.

 

25. Šilumos tiekėjas pavedimą pirkti šilumos energiją antram mėnesiui po einamojo konkrečiame šilumos aukcione pateikia (patvirtindamas pavedimą pirkti) ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo mėnesio dieną. Jeigu 18 (aštuonioliktoji) einamojo mėnesio diena yra nedarbo diena, šiame Reglamento punkte nurodytas veiksmas atliekamas artimiausią po šios nedarbo dienos einančią darbo dieną.

26. Pavedime pirkti šilumos tiekėjas nurodo antram mėnesiui po einamojo taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir prognozuojamą atitinkamo mėnesio šilumos poreikį, nurodydamas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą (pvz., remonto, įskaitant nepriklausomų šilumos gamintojų planuojamus remonto ir hidraulikos bandymų grafikus, kiti techniniai darbai ar kitos priežastys, dėl kurių tam tikromis dienomis gali būti visiškai ar iš dalies apribotas šilumos poreikis visoje ar dalyje centralizuotos šilumos teikimo sistemos).

27. Esant Reglamento 10 punkte nustatytoms aplinkybėms, šilumos tiekėjas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas nurodo pagal Tarybos nepriklausomam šilumos gamintojui patvirtintas šilumos gamybos kainos dedamąsias (formulę), apie kurias nepriklausomas šilumos gamintojas privalo informuoti šilumos tiekėją.

28. Šilumos tiekėjui šilumos aukciono sistemoje 25 punkte nustatytais terminais nepateikus (nepatvirtinus) 26 punkte nurodyto pavedimo pirkti, šilumos aukciono sistemoje pavedimas pirkti sugeneruojamas automatiškai ne vėliau kaip kitą einamojo mėnesio darbo dieną pagal šilumos tiekėjo šilumos aukciono sistemoje vėliausiai pateiktus duomenis, sutinkamai su Reglamento 24 punkto nuostatomis.

 

Pavedimų parduoti šilumos energiją teikimas.

 

29. Pavedimas parduoti šilumos energiją antram mėnesiui po einamojo konkrečiame šilumos aukcione gali būti pateiktas (patvirtinant pavedimą parduoti) po pavedimo pirkti pateikimo šilumos aukciono sistemoje iki Aukciono dienos 11.00 val.

30. Pavedimą parduoti teikiantis Šilumos aukciono dalyvis privalo nurodyti antrąjį po einamojo mėnesio siūlomą parduoti (pagaminti) šilumos kiekį, šilumos kainą, išreikštą euro centais už kilovatvalandę (ct/kWh) šimtųjų euro cento dalių tikslumu, ir šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją, jeigu ją Šilumos aukciono dalyviui yra nustačiusi Taryba.

31. Jei šilumos tiekėjui ar nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, Taryba yra nustačiusi papildomą šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją, ši dedamoji yra įvertinama nustatant šilumos aukciono rezultatus mažinant šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo pavedime parduoti nurodytą šilumos kainą.

32. Visais atvejais šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos negali būti didesnės nei šilumos tiekėjo atitinkamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

33. Pavedimai, neatitinkantys Reglamento 29–32 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami, vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui.

34. Iki pavedimų parduoti termino pateikimo pabaigos (iki Aukciono dienos 11 val.) Dalyviai gali koreguoti ir (ar) atšaukti jų pateiktus pavedimus parduoti.

35. Pasibaigus pavedimų parduoti pateikimo terminui dalyviai nebegali keisti ir (ar) atšaukti anksčiau jų pateiktų pavedimų parduoti ar juos patvirtinti.

36. Šilumos aukcione nepriklausomi šilumos gamintojai jų teikiamuose atskiruose pavedimuose parduoti turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai konkrečiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminto ir į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą patiekto šilumos kiekio apskaita yra atskira bei numatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

37. Šilumos tiekėjai šilumos aukcione teikiamuose atskiruose pavedimuose parduoti turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai atskiras šilumos gamybos įrenginys yra nurodytas šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos aukciono informacinėje sistemoje patalpintame šilumos gamybos įrenginių sąraše, kuriame pateikiami šilumos tiekėjo valdomi šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą šilumos kiekio apskaitą arba su Taryba suderintus šilumos kiekio paskirstymo principus pagal Supirkimo tvarką.

38. Remiantis šilumos aukciono dalyvio pateikto pavedimo parduoti duomenimis, yra laikoma, kad:

38.1. pavedime parduoti nurodytas šilumos kiekis laikomas maksimaliu šilumos kiekiu, kurį (jo dalį) dalyvis šiuo pavedimu siūlo ir sutinka parduoti;

38.2. pavedime parduoti nurodyta kaina laikoma kaina, už kurią dalyvis siūlo ir sutinka parduoti visą pavedime nurodytą šilumos kiekį ar jos dalį.

 

Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas.

 

39. Operatorius ne vėliau kaip iki aukciono dienos 12.00 val. šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę, su kuria šilumos aukciono informacinėje sistemoje gali susipažinti šilumos aukciono dalyviai.

40. Skelbdamas Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę, Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje pateikia pavedimų parduoti eilę, išdėstytą pavedimuose parduoti siūlomos gaminti ir (ar) parduoti šilumos kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos, sudarant šią pavedimų parduoti eilę laikomasi Supirkimo tvarkoje nustatytų šilumos supirkimo prioritetų eilės. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos ir tokie pavedimai parduoti priskirtini tai pačiai prioriteto eilei, tokie pavedimai šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje pažymimi kaip esantys lygiaverčiai.

41. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nurodomi į šią eilę įtrauktuose pavedimuose parduoti nurodyti šilumos kiekiai. Šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nenurodomos.

 

Dalyvių pretenzijos dėl šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės.

 

42. Jei dėl netinkamo šilumos aukciono informacinės sistemos veikimo šilumos aukcione buvo pateiktas akivaizdžiai (iš esmės) klaidingas pavedimas ir dėl to būtų įvykdytas klaidingas sandoris, Šilumos aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono dienos 13.00 val. pateikti Operatoriui motyvuotą prašymą dėl tokio pavedimo atšaukimo.

43. Operatorius ne vėliau kaip iki Aukciono dienos 16.00 val. priima sprendimą dėl tokio Dalyvio prašymo ir informuoja apie jį Dalyvį. Priimto sprendimo motyvus Operatorius turi pateikti Dalyviui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Jei Operatoriaus vertinimu, sprendimas gali būti reikšmingas ir kitiems šilumos aukciono dalyviams, Operatorius apie priimtą sprendimą gali paskelbti šilumos aukciono informacinėje sistemoje.

44. Vėliau nei Reglamento 42 punkte nustatytas terminas gautos Dalyvių pretenzijos nenagrinėjamos ir pavedimai negali būti atšaukiami.

 

Galutinės šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas.

 

45. Operatorius galutinę šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę skelbia šilumos aukciono informacinėje sistemoje iki Aukciono dienos 16.00 val.

46. Šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nenurodomos.

 

Prognozuojamų superkamų šilumos kiekių iš kiekvieno dalyvio nustatymas.

 

47. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis galutine šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile ir Supirkimo tvarkos nuostatomis, ne vėliau kaip iki antros darbo dienos po Aukciono dienos 15.00 val. nustato prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius ir juos deklaruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje, kartu pateikdamas nustatyto superkamo šilumos kiekio pagrindimą, tais atvejais kai superkamas šilumos kiekis yra sumažinamas, palyginti su aukciono dalyvio pavedime parduoti šilumą nurodytu kiekiu, bei šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje paskelbia prognozuojamos šilumos gamybos grafiką.

 

Šilumos aukciono rezultatų skelbimas.

 

48. Šilumos tiekėjui pateikus į šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius, šilumos aukciono informacinėje sistemoje tą pačią darbo dieną yra paskelbiami galutiniai šilumos aukciono rezultatai.

 

IV SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO SISTEMOS SUTRIKIMAI, PREKYBOS KLAIDOS

 

49. Visais šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimo atvejais Operatorius informuoja dalyvius iš karto, kai sutrikimas buvo pastebėtas, bei informuoja, kada šilumos aukciono informacinės sistemos veikimas bus atnaujintas.

50. Esant šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimams, Dalyvių pavedimai gali būti teikiami ryšio priemonėmis, tačiau nepažeidžiant Reglamente nustatytų terminų.

51. Šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimo atvejais ir esant techninėms galimybėms, Operatorius turi teisę prekybos rezultatus paskelbti informuodamas Dalyvius ryšio priemonėmis.

52. Įvertinęs šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimų mastą ir pobūdį, Operatorius turi teisę sustabdyti aukcioną ir (ar) panaikinti aukciono rezultatus ir (ar) perkelti aukcioną į kitą dieną, apie tai informuodamas Šilumos aukciono dalyvius.

 

V SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO DALYVIO ĮMOKOS

 

53. Už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir administruojant šilumos aukciono sistemas, šilumos aukciono dalyviai moka su Taryba suderinto dydžio šilumos aukciono dalyvio įmokas, kurių dydis skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje. Šilumos aukciono dalyvio mokėtinų įmokų dydis gali būti keičiamas tik iš anksto suderinus su Taryba. Pakeistas įmokos dydis šilumos aukciono dalyviams taikomas nuo jo paskelbimo momento arba nuo kitos Tarybos nurodytos tokio įmokos dydžio taikymo pradžios datos.

54. Operatorius per 5 (penkias) darbo dienas po mėnesio pabaigos pagal taikomus su Taryba suderintus šilumos aukciono dalyvio įmokų dydžius už šilumos aukciono dalyvio pateiktame pavedime parduoti nurodytą šilumos kiekį šilumos aukciono dalyviui išrašo sąskaitą už dalyvavimą šilumos aukcione. Šilumos aukciono dalyviui įmoka taikoma nepriklausomai nuo to, ar pardavimo pavedimas yra pripažintas negaliojančiu Reglamento nustatyta tvarka, ir (arba) pardavimo pavedime nurodytas šilumos kiekis (jo dalis) yra faktiškai superkamas.

 

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 

Operatoriaus atsakomybė.

 

55. Operatorius neatsako už dalyvių patirtus nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl:

55.1. priešingos sandorio šalies pagal šilumos aukcione sudarytus sandorius įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

55.2. Operatoriaus pasikliovimo dalyvio nurodytais komunikavimo šaltiniais;

55.3. valstybės valdžios institucijų ir (ar) teismo nurodymų vykdymo;

55.4. bet kurio kito Dalyvio ar trečiojo asmens veikimo ar neveikimo;

55.5. šilumos aukciono sistemos gedimo, neveikimo ar kitokio veiklos sutrikimo, įskaitant Operatoriaus naudojamų kitų asmenų teikiamų telekomunikacijos, kompiuterinių sistemų ir (ar) programinės įrangos, reikalingos šilumos aukciono sistemos veikimui, sutrikimus;

55.6. bet kokio Dalyvių naudojamų telekomunikacijos priemonių, kompiuterinių sistemų ir programinės įrangos nepasiekiamumo, nepakankamumo ar netobulumo, dėl kurių Dalyviai negali naudotis / sutrinka naudojimasis šilumos aukciono sistema;

55.7. Dalyvio dalyvavimo šilumos aukcione sustabdymo ir (ar) dalyvio pašalinimo iš šilumos aukciono šiame Reglamente ir taikytinuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

56. Operatoriaus atsakomybė nėra ribojama, kai žalos (nuostolių) padarymą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė Operatoriaus tyčia ar didelis neatsargumas.

 

Nenugalimos jėgos aplinkybės.

 

57. Operatorius ir Dalyviai atleidžiami nuo atsakomybės atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, tai yra, tokioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio tų aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

58. Operatorius ar Dalyvis ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos praneša dalyviams ir (ar) Operatoriui apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą.

59. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, turinčioms ar galinčioms turėti tiesioginės ar netiesioginės įtakos Šilumos aukciono funkcionavimui, Dalyvis informuoja Operatorių, o Operatorius pagal poreikį informuoja kitus šilumos aukciono dalyvius ir pateikia:

59.1. neįpareigojantį galimą nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos šilumos aukciono sistemos veiklai įvertinimą;

59.2. pagrįstą informaciją dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos šilumos aukciono sistemos veiklai dydžio bei trukmės;

59.3. Operatoriui pareikalavus, Dalyvis nedelsdamas pateikia Operatoriui reikalaujamą informaciją, reikalingą nustatyti, ar susiklostė nenugalimos jėgos aplinkybės, ir įvertinti jų galimą poveikį dalyvavimui šilumos aukcionuose.

60. Operatorius ir Dalyviai stengiasi neleisti atsirasti nenugalimos jėgos aplinkybių padariniams ar juos apriboti, siekdami kaip įmanoma greičiau atkurti įprastinę šilumos aukciono veiklą.

 

VII SKYRIUS

KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

Operatoriaus vieši pranešimai.

 

61. Visiems Dalyviams skirta informacija ir pranešimai, įskaitant apibendrintą informaciją apie prekybos rezultatus, kaip tai nustato Reglamentas ir (ar) kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekybą šilumos aukcione, skelbiami Operatoriaus tinklalapyje.

62. Operatoriaus pranešimai ir informacija skelbiami lietuvių kalba. Operatoriaus pasirinkimu informacija papildomai gali būti skelbiama anglų ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.

 

Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija.

 

63. Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija yra vykdoma naudojantis šilumos aukciono informacinės sistemos arba ryšio priemonėmis. Operatoriaus pranešimų pateikimas dalyviui šilumos aukciono informacinės sistemos priemonėmis laikomas tinkamu dalyvio informavimu.

64. Operatoriaus aktualūs kontaktiniai duomenys, kuriais privalo pasikliauti dalyviai, komunikuodami su Operatoriumi ryšio priemonėmis, nurodomi Operatoriaus tinklalapyje.

65. Dalyvis savo kontaktinius duomenis nurodo Dalyvio sutartyje, o esant kontaktinių duomenų pasikeitimams – apie tai nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo informuoti Operatorių pateikdamas atnaujintą Dalyvio anketą.

66. Pranešimai ir kita informacija laikoma pristatyta išsiuntimo darbo dieną, jeigu ji buvo išsiųsta iki Operatoriaus darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną – jeigu ji buvo išsiųsti po Operatoriaus darbo valandų. Operatoriaus darbo valandos skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje.

67. Visi Operatoriaus ir dalyvių tarpusavio komunikavimo duomenys, telefoniniai pokalbiai ir (ar) informacija, pateikti šilumos aukciono sistemoje ar kitomis ryšio priemonėmis, Operatoriaus gali būti įrašomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Esant būtinybei, šie įrašai ir duomenys gali būti panaudojami ginčų sprendimui ir (ar) šilumos aukciono administravimo tikslais.

68. Komunikacija tarp Operatoriaus ir dalyvio vykdoma lietuvių kalba. Operatoriaus sutikimu, komunikacija su dalyviais gali būti vykdoma anglų ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.

 

Šilumos aukciono duomenys ir kita informacija.

 

69. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo mėnesio 15 dieną šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja, o Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia šią informaciją:

69.1. praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį;

69.2. šilumos tiekėjo pavedime parduoti šilumą šilumos aukcione nurodytais įrenginiais faktiškai pagamintą šilumos kiekį;

69.3. iš nepriklausomų šilumos gamintojų faktiškai supirktos šilumos kiekį;

69.4. šilumos tiekėjo valdomais šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais faktiškai pagamintos šilumos kiekį.

70. Šilumos aukciono administravimo tikslais Operatorius turi teisę naudotis visa informacija, gauta Dalyviams dalyvaujant šilumos aukcione. Operatorius negali atskleisti turimos neviešos informacijos apie dalyvius tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Reglamente, Supirkimo tvarkoje, įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

71. Operatorius turi teisę viešai skelbti apibendrintus dalyvių techninius, finansinius ir kitus su šilumos aukcionų vykdymu susijusius duomenis, užtikrinant konfidencialumą ir neatskleidžiant konkrečių dalyvių duomenų.

 

VIII SKYRIUS

REGLAMENTO GALIOJIMAS IR KEITIMAS

 

72. Reglamento nuostatos yra keičiamos Tarybos nutarimu teisės aktų nustatyta tvarka.

73. Reglamento pakeitimai ir papildymai dalyviams yra privalomi nuo jų įsigaliojimo momento be išankstinio dalyvių patvirtinimo ir (ar) sutikimo.

74. Esant prieštaravimų ir (ar) neatitikimų tarp Reglamento ir Supirkimo tvarkos ar kitų Tarybos priimtų norminių teisės aktų nuostatų, taikomos atitinkamos Supirkimo tvarkos ar kito Tarybos priimto norminio teisės akto nuostatos.

75. Viešai paskelbus apie Reglamento nuostatų pakeitimus, dalyviai įgyja teisę nutraukti Dalyvio sutartį per 14 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo, informuodami Operatorių apie tai raštu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki numatomo Dalyvio sutarties nutraukimo termino, tačiau bet kuriuo atveju Dalyvis privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus Operatoriui ir kitiems šilumos aukciono dalyviams.

 

IX SKYRIUS

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

76. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

77. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Reglamento ir (ar) susijęs su šio Reglamento nuostatomis, jo pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu tarp ginčo šalių. Neišsprendus ginčo taikiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.

79. Taryba išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl Operatoriaus veiklos. Tokie skundai ir ginčai nagrinėjami Energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

___________________________