Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO

 

2022 m. gruodžio  d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 6 d. sprendimą Nr. T-362 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 2022-10-28 raštą Nr. S-351 „Dėl informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro turtą“ ir 2022-11-04 raštą Nr. S-363 „Dėl nekilnojamojo turto atsisakymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perimti Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro patikėjimo teise valdomą, Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

1.1. nekilnojamąjį turtą: 84,69 kv. m ploto patalpas, esančias Aušros al. 48, Šiauliuose (kadastrinių matavimų byloje Nr. 28338/4165 pastatas pažymėtas šifru 1B3p, unikalus numeris 2995-5001-2012, patalpos pirmame aukšte indeksai ir plotas: 1-12, 13, 14 – 31,14 kv. m, 1-16 ‒ 16,67 kv. m, 1-17 ‒ 11,74 kv. m, iš viso ‒ 59,55 kv. m ploto, ir bendro naudojimo patalpos, kurių indeksai ir plotas: P-1, P-15, P-18 ‒ 3,08 kv. m, 1-1, 2, 3, 5, 6, 15 ‒ 22,06 kv. m, iš viso bendro naudojimo patalpų plotas ‒ 25,14 kv. m ), kitą inžinerinį statinį – Beržynėlio parko takus (unikalus numeris 4400-1830-1643), kitą inžinerinį statinį – tualetą (unikalus numeris 4400-1830-2022), kitą inžinerinį statinį – stoginę (unikalus numeris 4400-1830-1687), kitą inžinerinį statinį – stoginę (unikalus numeris 4400-1830-1998), kitą inžinerinį statinį – BMX dviračių trasą (unikalus numeris 2999-2003-1039), esančius Gegužių g. 55, Šiauliuose;

1.2. ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą (priedas).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras