Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-459 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 6 ir 12 punktais ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2021 m.              pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459
„Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo bei susijusių teisės aktų patvirtinimo
“, Taryba nutaria:

1Pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Verslo apskaitos bei Tarptautiniuose apskaitos standartuose. “

1.2. Pakeisti 27.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.1. beviltiškas skolas, išskyrus:

27.1.1. beviltiškas skolas, išskyrus beviltiškas skolas, kai abonentai, kurie yra įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) skelbiamą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, sąrašą (toliau – Sąrašas), ir vartotojai nepadengia turimų įsipareigojimų Ūkio subjektui. Paskirstomosiomis beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstamos tik tos vartotojų ir abonentų, nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos skolos, kurios susidarė per laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. Ūkio subjektas, norėdamas priskirti beviltiškas skolas reguliuojamų kainų paslaugoms ir atitinkamiems verslo vienetams, kartu su metinėmis reguliuojamosios veiklos ataskaitomis Tarybai turi pateikti beviltiškas skolas pagrindžiančius ir pastangas susigrąžinti šias skolas įrodančius dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ir Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatyta tvarka;

27.1.2. vartotojų daugiabučiuose namuose, 85 proc. beviltiškų skolų (be pridėtinės vertės mokesčio) susidariusių Taisyklių 2.2-2.4 punktuose nurodytais atvejais. Ūkio subjektas Taisyklėse numatyta tvarka nustatęs skolos beviltiškumą, gali nurodytą dalį vartotojų daugiabučiuose namuose skolų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams tą ataskaitinį laikotarpį, kurį skolos beviltiškumas buvo įrodytas.

1.3. Pakeisti 27.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.17. sąnaudas, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, atlygio valdybos nariams, išskyrus viešo intereso įmonių valdybos narių atlygio, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudas;

1.4. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Metinį reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinį Ūkio subjektas teikia kartu su audito patikros ataskaita apie faktinius pastebėjimus (toliau – Audito ataskaita). Audito ataskaitoje nurodytos metinio reguliuojamosios veiklos ataskaitų klaidos privalo būti ištaisytos ir Tarybai pateiktas patikslintas pagal auditorių pastabas metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys. Vėliau paaiškėjus, kad pagal Aprašo 34 punktą pateiktose reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra nurodyti netikslūs duomenys, Ūkio subjektas privalo nedelsiant raštu informuoti Tarybą, nurodant kokie duomenys ir dėl kokių priežasčių turi būti pakoreguoti ir pateikti Auditoriaus įvertinimą, ar atlikti pakeitimai reguliuojamosios veiklos ataskaitose yra reikšmingi ir ar reikalinga pakartotinė patikra, bei per 10 darbo dienų (po pakartotinės patikros, kai ji yra reikalinga) Tarybai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos ataskaitas per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (toliau – DSAIS). Auditoriaus įvertinimo ir pakartotinės patikros nereikia, jeigu duomenys ataskaitose koreguojami gavus Tarybos pastabas dėl duomenų tikslinimo.

1.5. Pakeisti Aprašo 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.6. Pakeisti Aprašo 4 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.7. Pakeisti Aprašo 5 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.8. Pakeisti Aprašo 6 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.9. Pakeisti Aprašo 7 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.10.          Pakeisti Aprašo 8 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.11.          Pakeisti Aprašo 10 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2021 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis. Ūkio subjektams, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, taikomas rengiant ir teikiant 2021–2022 ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

Tarybos pirmininkas