Projektas Nr. XIVP-2152(2)

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMO

NR. I-1495 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio įstatymo nuostatos netaikomos karinės infrastruktūros, nurodytos Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 6 straipsnio 10 punkte nurodytame sąraše, statybai ir joje planuojamai ūkinei veiklai, kurių vienintelis tikslas – valstybės gynyba ir kurių planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas darys neigiamą poveikį valstybės gynybos tikslams.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gruodžio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė                                             Aistė Gedvilienė