Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL HUMANITARINĖS PAGALBOS SUTEIKIMO

 

2022 m. lapkričio    d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės institucijos ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-74 „Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo“, 21 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2022 m. spalio 11 d. rekomendaciją Nr. GCS-655 teikti humanitarinę pagalbą, Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A-1776 „Dėl vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudėties patvirtinimo, 2022 m. spalio 18 d. posėdyje priimtą rekomendaciją dėl sprendimo suteikti humanitarinę pagalbą priėmimo (2022 m. spalio 18 d. protokolas Nr. VAK-615) ir įvertinusi humanitarinės pagalbos poreikio pagrįstumą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Skirti 100,0 tūkst. Eur humanitarinę pagalbą iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų Ukrainos Respublikos Chmelnyckio miestui ir jo gyventojams dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

2.  Suteikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus vykdyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų, humanitarinei pagalbai skirtų lėšų panaudojimą vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės institucijos ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras