Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  „JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                              d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsniu,

t v i r t i n u „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m.         d. įsakymu Nr. D1-

 

JURIDINIŲ ASMENŲ INVESTICIJOMS Į IŠKASTINIO KURO NAUDOJIMO PAKEITIMĄ AR MAŽINIMĄ IR (AR) ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ“ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. „Juridinių asmenų investicijoms į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą“ tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato juridinių asmenų (įmonių) paraiškų (toliau – paraiška) mokėjimo prašymų pateikimo ir vertinimo reikalavimus, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas, tinkamas finansuoti išlaidų kategorijas.

2. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims (įmonėms) dėl Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės: investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

3. Finansavimas yra valstybės pagalba, kurios teikimui taikomos 2022 m. kovo 23 d. Komisijos komunikato Nr. 2022/C 131 I/01 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – komunikatas) priemonės remiantis komunikato 2 straipsniu „Laikinosios valstybės pagalbos priemonės“ ir 2022 m. ... d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SA. (....) Lietuvos Respublikai ... (toliau – Europos Komisijos sprendimas).

4Priemonė bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą  iš valstybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra), suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – ministerija) kvietimo grafiką, savo interneto svetainėje skelbia kvietimą teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdo subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi šiuo tvarkos aprašu.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. APVIS – Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinė sistema, per kurią teikiamos paraiškos, mokėjimo prašymai, kiti dokumentai ir vykdomas susirašinėjimas;

6.2. pareiškėjas juridinis asmuo (įmonė), nukentėjęs dėl karo ir šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateikęs paraišką Agentūrai subsidijai gauti;

6.3. subsidija – šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka juridiniams asmenims (įmonėms) teikiama nustatyto dydžio finansinė parama projekto įgyvendinimui;

6.4. mokėjimo prašymas – per APVIS teikiamas patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas;

6.5. projekto įgyvendinimo pradžia – Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui paskelbimo Teisės aktų registre data;

6.6. projekto įgyvendinimo laikotarpis – projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėn. nuo Agentūros direktoriaus įsakymo dėl finansavimo skyrimo pareiškėjui paskelbimo dienos. Įgyvendinimas suprantamas kaip įgyvendinimo veikla (sutarčių pasirašymas, prekių, paslaugų įsigijimas, darbų atlikimas, įrangos montavimas, derinimas, paleidimas);

6.7. projekto įgyvendinimo pabaiga – data, iki kurios baigtos visos projekto veiklos, patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos ir per APVIS pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, tačiau ji yra ne vėlesnė, nei nurodyta šio Tvarkos aprašo 18 punkte nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios.

6.8. vertinamasis laikotarpis – laikotarpis, per kurį įgyvendinta veikla daro įtaką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokyčiams. Įrengiant šilumos siurblius vertinamasis laikotarpis yra 15 metų, įrengiant saulės kolektorius šilumai ir (ar) karštam vandeniui ruošti – 15 metų, įrengiant vėdinimo sistemas su šilumogrąžos įrenginiais – 17 metų, įrengiant katilines arba kogeneracines elektrines – 15 metų, įrengiant efektyvesnius degiklius katilinėse ir kogeneracinėse elektrinėse, išmetamų dūmų šilumos utilizavimo įrenginius (ekonomaizerius) – 15 metų;

6.9. labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės – suprantamos taip, kaip jos apibūdinamos Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

 

7. Finansavimas teikiamas juridiniams asmenims (įmonėms), nukentėjusiems dėl karo sukeltos krizės, investicijoms į iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, naudojimo keitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (išskyrus vėjo ir saulės elektrines), pakeičiant elektros energiją, gaminamą iš iškastinio kuro, gaminamą toje pačioje rinkoje.

8. Finansavimas negali būti teikiamas, jei pareiškėjui taikomos Europos Sąjungos (toliau – ES) sankcijos reaguojant į karą prieš Ukrainą, kaip nustatyta komunikato 33 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos puslapyje www.urm.lt/sankcijos.

9. Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie neviršijo 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų paramos vienai įmonei pagal komunikatą (t. y. sumuojamos visos pagalbos sumos vienai įmonei pagal komunikatą).

10. Vadovaujantis komunikatu maksimali paramos suma yra 400 000 (keturi šimtai tūkstančių) eurų vienai įmonei, visos sumos nurodomos bruto, t. y. prieš mokesčių ar kitokių rinkliavų atskaitymą. 

11. Finansinės paramos suma remiantis komunikato 2 straipsniu „Laikinosios valstybės pagalbos priemonės“ negali viršyti:

11.1. 50 % tinkamų išlaidų didelėms įmonėms;

11.2. 60 % tinkamų išlaidų vidutinėms įmonėms;

11.3. 70 % tinkamų išlaidų labai mažoms ir mažoms įmonėms.

12. Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: taršių technologijų keitimas mažiau taršiomis, siekiant pakeisti iškastinio kuro vartojimą į atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI), arba mažinti iškastinio kuro, ypač gamtinių dujų, vartojimą, tuo pačiu mažinant ir kiekybinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) kiekį 25 %:

12.1. iškastinio kuro katilų keitimas į AEI: šilumos siurblius (oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo), 5 klasės biokuro katilus, saulės kolektorius (išskyrus vėjo ir saulės elektrinių įrengimą elektros gamybai);

12.2. iškastinio kuro, naudojamo gamybos procese, keitimas AEI ir (ar) elektra;

12.3. biogranules naudojančių degiklių ir biodulkių gamybos bei deginimo įrenginių įrengimas iškastinį kurą naudojančiuose katiluose;

12.4. biokuro kogeneracinių įrenginių įrengimas, elektros generatorių, naudojančių karštą vandenį arba biomasę (organinio Renkino ciklo (ORC) blokų, biomasės gazifikatorių su vidaus degimo varikliais, garo turbinų ir kt.) įrengimas modernizuojant esamus katilus pramonės įmonėse ir centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos;

12.5. šilumos siurblių įrengimas CŠT sistemose, kuriose šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos;

12.6. šilumos saugyklų, skirtų vandens saugojimui ir (ar) šilumos akumuliavimui, įrengimas CŠT sektoriuje;

12.7. kitos technologinės įrangos ir įrenginių įsigijimas, susijęs su iškastinio kuro naudojimo pakeitimu;

12.8. šio tvarkos aprašo 12.1–12.7 papunkčiuose nurodytos išlaidos, susijusios su įrangos sumontavimu, vietos ir (ar) aikštelės paruošimu, įdiegimu, parengimu naudoti, išbandymu.

13. Tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia subsidija, pareiškėjas privalo finansuoti pats.

14. Agentūra pateikia informaciją ministerijai elektroniniu paštu apie kiekvieną pagalbos sumą, viršijančią 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) eurų ir suteiktą pagal komunikatą, per 30 kalendorinių dienų nuo pagalbos suteikimo dienos. Šią pateiktą informaciją ministerija privalo paskelbti Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo viešos paieškos svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency per 12 mėnesių nuo pagalbos suteikimo dienos. Išsamūs dokumentai, susiję su šiame komunikate numatytos pagalbos skyrimu, kuriuose turi būti visa informacija, būtina siekiant nustatyti, ar buvo laikomasi visų būtinų sąlygų, turi būti saugomi 10 metų nuo pagalbos suteikimo ir Europos Komisijos prašymu turi būti jai pateikiami. 

15. Netinkamos finansuoti išlaidos:

15.1. saulės ir vėjo elektrinių (elektros gamybai) įsigijimo ar įrengimo ir su tuo susijusios išlaidos;

15.2. žemės pirkimo arba nuomos išlaidos;

15.3. nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (išperkamosios nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

15.4. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (išperkamosios nuomos) išlaidos;

15.5. paskolos suteikimas ar grąžinimas, palūkanos už gautą paskolą;

15.6. pirkimo ir (ar) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti);

15.7. naudoto turto (ne naujos įrangos) įsigijimas;

15.8. nuostoliai ir užsienio valiutos keitimo išlaidos;

15.9. baudos ir bylinėjimosi išlaidos;

15.10. išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;

15.11. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) ar yra priimtas sprendimas jas finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų;

15.12. gamybos priemonių keitimo į analogiškas gamybos priemones, jų nemodernizuojant, išlaidos;

15.13. sutarčių administravimo mokesčiai;

15.14. išlaidos, kurios apmokėtos ne paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) arba ne pareiškėjo nuosavomis lėšomis;

15.15. sąskaitos už patirtas išlaidas, išrašytos ne pareiškėjo (jo įgalioto asmens) vardu, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai yra bendraturčiai;

15.16. fizinių asmenų, nevykdančių savarankiškos prekių, paslaugų ar darbų pardavimo veiklos pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn išlaidos nėra laikomos tinkamomis išlaidomis;

15.17. išlaidos, kurios patirtos užsienio valstybėje ir apmokėtos ne per finansų įstaigą;

15.18. išlaidos, susijusios su projekto dokumentacijos parengimu, projekto vykdymu ir (ar) technine priežiūra, dokumentacijos atidavimu kitoms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

15.19. išlaidos, kurioms neišrašytos ir nepateiktos PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai.

16. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

16.1. pareiškėjas turi būti nukentėjęs nuo karo sukeltos krizės. Laikoma, kad pareiškėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 3 procentus pareiškėjo išlaidų. Išlaidų dydis nustatomas vadovaujantis pareiškėjo metinių finansinių ataskaitų rinkinio, patvirtinto 2021 m., duomenimis;

16.2. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (ar) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad padengė visus įsiskolinimus valstybei;

16.3. pagalba neteikiama įmonėms, kurioms taikomos ES priimtos sankcijos, įskaitant (bet neapsiribojant): 

16.3.1. įmones, kurios nuosavybės teise priklauso asmenims, subjektams ar organizacijoms, kuriems skirtos ES priimtos sankcijos, arba yra jų kontroliuojamos;

16.3.2. įmones, vykdančias veiklą sektoriuose, kuriems skirtos ES priimtos sankcijos, jei pagalba prieštarautų atitinkamų sankcijų tikslams. 

17. Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, kuriuos su paraiška jie turi pateikti, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiems ir kitiems reikalavimams patikrinti Agentūra gali naudotis prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais. Jei dėl objektyvių priežasčių dokumentai pareiškėjo atitikties įvertinimo tikslu yra neprieinami, Agentūra gali kreiptis į pareiškėją su nurodymu pateikti privalomą dokumentą.

18. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo pradžios. 

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

19. Paraiškos teikiamos per APVIS.

20. Pareiškėjas paraiškos formoje turi nurodyti atsakingo ar įgalioto fizinio asmens vardą, pavardę, projekto pavadinimą, juridinio asmens kodą, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojo kodą (jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas), juridinio asmens (buveinės) adresą, kontaktinius duomenis (telefono Nr., el. paštą), fizinio asmens, teikiančio paraišką, pareigas, vietovę (adresą), kurioje planuojama įgyvendinti projektą.

21. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektams įvertinti priimamos, kol pakanka lėšų finansavimo priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. Vėliau pateiktos paraiškos nepriimamos. Paraiškos registruojamos APVIS eilės tvarka pagal registracijos datą.

22. Su paraiška privaloma pateikti informacija ar dokumentai (jei pareiškėjas pateikia mažiau nei pusę privalomų pateikti dokumentų, paraiška atmetama):

22.1. dokumentai, įrodantys įmonės statusą (labai maža, maža, vidutinė, didelė);

22.2. informacija ar dokumentai, pagrindžiantys, kad įmonė nukentėjo nuo karo (informacija apie išaugusias pareiškėjo kuro, elektros ir (ar) dujų sąnaudas, kaip nurodyta šio tvarkos aprašo 16.1 papunktyje);

22.3. informacija apie pareiškėją ir susijusias įmones (Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos (FR0438) kopija);

22.4. įrodymai ar dokumentai apie planuojamus pokyčius, tai yra planuojamo diegti sprendimo aprašas (įskaitant esamą būklę), technologinė schema, paskirtis, analizė, planuojamos diegti įrangos galia, veikimo principai, siekiama nauda (iškastinio kuro sumažinimo kiekybinis dydis);

22.5. viešųjų pirkimų dokumentai (jei pirkimas paskelbtas ar atliktas), ne ankstesni nei 2022 m. vasario 24 d., arba apklaustų tiekėjų komerciniai pasiūlymai su įkainiais;

22.6. įgaliojimas atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja fizinį ar kitą juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su paraiškos ar mokėjimų prašymų pateikimu;

22.7. pareiškėjo deklaracija.

23. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Paraiškos vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas tinka subsidijai gauti.

24. Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui per APVIS siunčiamas pranešimas per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 15 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis (pavyzdžiui, ligos atvejis), paraiška atmetama.

25. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros leidimo negali būti koreguojami ar tikslinami.

26. Paraiškų vertinimą atlieka Agentūros darbuotojas (-ai) pagal Agentūros direktoriaus nustatytą tvarką.

27. Projekto metu planuojamos įdiegti įrangos ir (ar) rangos darbų techniniai (-is) projektai (-as), turi būti parengti (-as) ir pateikti (-as) ir pateiktas informacinėje sistemoje APVIS su tarpiniu mokėjimo prašymu.

28. Sprendimas skirti finansavimą per 5 darbo dienas po paraiškos vertinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., įforminamas Agentūros direktoriaus įsakymu.

29. Apie sprendimą skirti finansavimą Agentūra per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu per APVIS informuoja pareiškėją. Sprendimas skirti finansavimą skelbiamas Agentūros interneto svetainėje ir Teisės aktų registre. Skelbiamoje informacijoje turi būti nurodyti pareiškėjai, projektų pavadinimai, numatoma subsidija.

30. Pareiškėjas bet kuriuo metu po finansavimo skyrimo Agentūros direktoriaus įsakymu turi teisę atsisakyti skirtos subsidijos. Apie finansavimo atsisakymą pareiškėjas raštu per APVIS informuoja Agentūrą, nurodydamas atsisakymo aplinkybes ir (ar) priežastis, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką ir paraiškos vertinimo metu. Tokiu atveju pareiškėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinti gautą subsidiją ar jos dalį Agentūrai, jei projekto išlaidos buvo apmokėtos.

31. Pareiškėjas privalo laikytis įsipareigojimų, kurie nurodyti pateiktoje paraiškoje, pareiškėjo deklaracijoje ir šiame tvarkos apraše. Pareiškėjui nevykdant pareiškėjo deklaracijoje, paraiškoje ir šiame tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę priimti sprendimą sustabdyti paramos teikimą, sumažinti išmokamos subsidijos dalį, inicijuoti išmokėtos subsidijos susigrąžinimą arba taikyti finansines korekcijas, Agentūros nustatyta tvarka.

32. Pareiškėjai prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija, ir vadovaudamiesi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai pareiškėjas nėra perkančioji organizacija.

33. Pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų bei gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus dokumentus. Kilus įtarimams, kad pareiškėjas neįvykdė teisės aktų reikalavimų ir minimų leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) kitų dokumentų nėra gavęs, Agentūra turi teisę prašyti pareiškėjo juos pateikti.

 

IV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS

 

34. Pareiškėjo prašymu Agentūra gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų avansą. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą per APVIS ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma atskaitoma iš kitų mokėjimų. Užpildytą avansinio mokėjimo prašymą Agentūra patikrina per 15 darbo dienų ir patvirtinusį jo tinkamumą perduoda Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą išmokėti pareiškėjui į prašyme nurodytą banko sąskaitą arba nurodo pareiškėjui finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantijos, laidavimo rašto ar laidavimo draudimo rašto trūkumus, kuriuos pareiškėjas turi ištaisyti per 5 darbo dienas.

35. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, pateikus Agentūrai mokėjimo prašymą. Su mokėjimo prašymu pateikiama informacija apie išlaidas, jas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai.

36. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos, kai:

36.1. pateikiamas tinkamai užpildytas mokėjimo prašymas (kuriame turi būti nurodytas teisingas faktiškai įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo kodas ir pavadinimas, prašoma subsidijos suma);

36.2. išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis finansuoti;

36.3. tiesioginės išlaidos atitinka sąlygas, nurodytas šio tvarkos aprašo 12.1–12.8 papunkčiuose;

36.4. išlaidos įformintos dokumentais, t. y. visos pareiškėjų išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

37. Jei trūkumai nenustatomi, mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pateikto mokėjimo prašymo patvirtinimo APVIS dienos.

38. Įgyvendinęs projektą iki projekto įgyvendinimo pabaigos (t. y. baigęs veiklas), pareiškėjas per APVIS Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą su privalomais pateikti dokumentais. Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt gali būti nustatyti ir kiti mokėjimo prašymo pateikimo būdai, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

39. Pareiškėjas privalo paviešinti įgyvendintą projektą (pvz. paskelbti naujieną, informaciją tinklapyje ar pan.).

40. Projekto išlaidos apmokamos pateikus mokėjimo prašymus: avansinį, tarpinį ir galutinį.

41. Norint įsitikinti, kad įsigyta, sumontuota, eksploatuojama įranga atitinka paraiškoje nurodytą įrangą, su galutiniu mokėjimo prašymu būtina pateikti:

41.1. faktinį atliktų darbų, įsigytų prekių ir paslaugų kiekį pagrindžiančius dokumentus;

41.2. išlaidas pagrindžiančius dokumentus (pvz., sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais (dokumentai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu);

41.3. rangos sutartį;

41.4. ilgalaikio turto įvedimo ar atidavimo eksploatuoti aktą (-us);

41.5. įrengtos ar įdiegtos įrangos nuotraukas.

42. Agentūra, gavusi mokėjimo prašymą, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą įrodančiais dokumentais nustato, ar išlaidos atitinka šio tvarkos aprašo II skyriuje nustatytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms, neviršija projekto paraiškoje ir Agentūros direktoriaus įsakyme nurodytos subsidijos sumos.

43. Jei su mokėjimo prašymu pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) mokėjimo prašymas užpildytas nenurodant teisingo faktiškai įrengtos įrangos pavadinimo, kiekio, mato vieneto, tiekėjo kodo ir pavadinimo, prašomos subsidijos sumos pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo Agentūros grąžinimo patikslinti mokėjimo prašymą turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti mokėjimo prašymą. Jei per nurodytą terminą mokėjimo prašymas nepatikslinamas ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir nurodomos priežastys, dėl kurių nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti mokėjimo prašymo, nepripažįstamos svarbiomis, mokėjimo prašymas atmetamas.

44. Agentūra įvertina pateiktą mokėjimo prašymą (kuriame turi būti nurodytas teisingas faktiškai įrengtos įrangos pavadinimas, kiekis, mato vienetas, tiekėjo kodas ir pavadinimas, prašoma subsidijos suma) su visais privalomais pateikti dokumentais ir, jei projektas patenka į atrinktų patikrai vietoje projektų sąrašą, atlieka patikrą projekto įgyvendinimo vietoje (išskyrus karantino, ekstremaliosios situacijos metu, kai projekto patikra gali būti atliekama nuotoliniu būdu, naudojant nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus ir pan.), vadovaudamasi Projektų atrinkimo patikroms ir kriterijų, kuriems esant privaloma tvarka tikrinamas projektas jo įgyvendinimo vietoje, patvirtinta Agentūros direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. T1-184 „Dėl Projektų atrinkimo patikroms ir kriterijų, kuriems esant privaloma tvarka tikrinamas projektas jo įgyvendinimo vietoje, pakeitimo“.

45. Jei trūkumų nenustatoma, mokėjimo prašymas apmokamas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pateikto mokėjimo prašymo patvirtinimo APVIS dienos.

46. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas privalo grąžinti Agentūrai per 10 darbo dienų nuo pareikalavimo dienos.

 

V SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS SUBSIDIJAS, PRIEŽIŪRA

 

47. Jeigu pareiškėjas nesilaiko šio tvarkos aprašo nustatytų projekto finansavimo sąlygų, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo atšaukimo arba finansinių korekcijų taikymo.

48. Agentūra per 5 (penkerių) metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Pareiškėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje. Patikros atliekamos, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

Pareiškėjui nevykdant šio tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją.

49. Už suteiktas subsidijos lėšas materialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn (arba tampa valdytoju) ir naudoja pareiškėjo deklaracijoje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 10 metų po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Pareiškėjas be Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda, neįkeičia ar kitokiu būdu nesuvaržo daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina subsidiją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais).

50. Pareiškėjai turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimu dėl subsidijos skyrimo ar neskyrimo, sprendimu dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

__________________________