Projektas Nr. TSP-211         

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-183 „DĖL APGYVENDINIMO KUPIŠKIO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo     d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu: 

1.1. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami Kupiškio rajono savivaldybės iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys (toliau – asmenys) ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis, kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Tokiems asmenims nereikia intensyvios nuolatinės priežiūros, tačiau tokiems asmenims yra būtina socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba ugdant socialinius šių asmenų įgūdžius tvarkytis savarankiškai.

7. Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami:

7.1. Kupiškio rajono savivaldybės iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys (toliau – asmenys) ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis, kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Tokiems asmenims nereikia intensyvios nuolatinės priežiūros, tačiau tokiems asmenims yra būtina socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba ugdant socialinius šių asmenų įgūdžius tvarkytis savarankiškai;

7.2. išskirtiniais atvejais, vaikas(-ai) apgyvendinamas(-i) kartu su jo tėvais ar vienu iš jų  arba su kitais vaiko atstovais (atstovu) pagal įstatymą, kurie (kuris) nekelia realaus pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, kai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau – VVTAĮT) nustato vaikui(-ams) laikinąją priežiūrą socialinių paslaugų institucijoje;

7.3. išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ir (ar) psichologinį smurtą ar kyla grėsmė  jo fiziniam ar emociniam saugumui.“.

1.2. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:    

15. Seniūnijų arba Centro socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (toliau – poreikio vertinimas), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Išskirtiniais atvejais, socialinių paslaugų poreikis gali būti nevertinamas,  kai vaikui(-ams) nustatyta laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje arba kai asmuo (šeima) patiria fizinį ir (ar) psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas teikiant socialines paslaugas.“.

1.3. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:    

17. Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs visus reikiamus dokumentus, pateikia juos kartu su prašymu svarstyti Globos ir rūpybos tarybai, kuri priima sprendimą dėl paslaugų teikimo. Išimtinais atvejai, kai vaikui(-ams) nustatoma laikinoji priežiūra socialinių paslaugų įstaigoje arba kai asmuo (šeima) patiria fizinį ir (ar) psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, prašymai su reikiamais dokumentais neteikiami svarstyti Globos ir rūpybos tarybai.“.

1.4. Pripažinti 44 punktą netekusiu galios.

44. Apsigyvenęs asmuo (šeima) 2 dienas turi pristatyti pažymą(-as) apie savo sveikatos būklę, kuri(-ios) reikalinga(-os) užtikrinti Savarankiško gyvenimo namų gyvenančių asmenų ir darbuotojų sveikatą.

2. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

 

 

Socialinės paramos skyriaus vedėja

 

 

 

Laima Bartulienė