ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  PRITARIMO PASIŪLYMUI KEISTI ŠIAULIŲ MIESTO TERITORIJOS RIBAS IR KONSULTAVIMOSI SU VIETOS GYVENTOJAIS PASKELBIMO 

 

2022 m.                         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, 36, 37, 39 straipsniais, 38 straipsnio  2 dalimi, Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 25, 26 punktais, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 202, 205, 208 punktus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti pasiūlymui keisti Šiaulių miesto teritorijos ribas ir  Šiaulių miesto teritorijai priskirti Šiaulių miesto savivaldybės Žaliūkių kaimo teritoriją.

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti  konsultavimąsi su vietos gyventojais vykdant apklausą (toliau – apklausa)  dėl Šiaulių miesto teritorijos ribų  keitimo.

3. Nustatyti, kad:

3.1. apklausos teritorija – Šiaulių miesto savivaldybės Žaliūkių kaimas;

3.2. apklausos būdas –  tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas gyventojų apklausos lapuose (Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių 3 priedas);

3.3. apklausos laikas ir vieta – 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. vasario 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamasis, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai;

3.4. apklausai teikiamo klausimo tekstas yra toks:

„Pritariu / Nepritariu, kad Šiaulių miesto teritorijos ribos būtų nustatytos (pakeistos) pagal parengtą planą.“

4. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui paskelbti apie vietos gyventojų apklausos vietą, laikotarpį, per kurį vietos gyventojai gali susipažinti su dokumentais ir pareikšti nuomonę apie teikiamą pasiūlymą, Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. 

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali  būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras