Projektas

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

DĖL PRITARIMO KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS, PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMU NR. 1V-709 „DĖL KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO PROJEKTUI

 

2016 m. rugsėjo 8 d. Nr. (1.3)-T1-215

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 19 ir 34 punktais, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtintos Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimo projektui (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras