Projektas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL vIEŠOSIOS ĮSTAIGOS transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 2-183 „ DĖL LENGVŲJŲ NEPILOTUOJAMŲJŲ BALIONŲ, NAUDOJAMŲ METEOROLOGINIAIS TIKSLAIS, SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023  m.                  d.  Nr.

Vilnius

 

Pakeičiu viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymą  Nr. 2-183 „Dėl Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų meteorologiniais tikslais, skrydžių taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LENGVŲJŲ NEPILOTUOJAMŲJŲ BALIONŲ, NAUDOJAMŲ VIEN TIK METEOROLOGINIAIS TIKSLAIS, SKRYDŽIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/666, priedo 2 priedėliu,

tvirtinu Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų vien tik meteorologiniais tikslais, skrydžių taisykles (pridedama).“

 

 

 

 

Direktorius

 


 


part_f4855e9caf6046d18cb537b17dcdca89_end

part_325ab6e45e674f1a8231421bf866a8f5_end

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2020 m  liepos 7 d. įsakymu Nr. 2-183

(Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2023 m.        d. įsakymo Nr.   redakcija)

 

LENGVŲJŲ NEPILOTUOJAMŲJŲ BALIONŲ, NAUDOJAMŲ VIEN TIK METEOROLOGINIAIS TIKSLAIS, SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų vien tik meteorologiniais tikslais, skrydžių taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus ir sąlygas lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų vien tik meteorologiniais tikslais (toliau – meteorologiniai balionai) skrydžiams, reikalavimus oro eismo paslaugų teikėjo informavimui apie meteorologinio baliono skrydį Lietuvos Respublikos oro erdvėje, oro eismo paslaugų teikėjo leidimo meteorologinio baliono skrydžiui suteikimą.

2. Lietuvos Respublikos teritorijoje meteorologinių balionų skrydžiai vykdomi laikantis 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų, su visais pakeitimais ir Taisyklių reikalavimų.

3. Taisyklės yra skirtos skrydžių saugai užtikrinti ir meteorologinio baliono naudotojas yra atsakingas ir už kitų, tokiems skrydžiams ar naudojamai įrangai  taikomų reikalavimų laikymąsi bei leidimų gavimą, kuriuos nustatė kitos institucijos ar valstybės, įskaitant reikalavimus, susijusius su asmens duomenų apsaugos, valstybės saugumo užtikrinimo reikalavimais.

4. Meteorologinius balionus Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikydamiesi nustatytų reikalavimų,  gali paleisti meteorologinių balionų naudotojai – organizacijos, atstovaujančios šalį narę Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje, ir (arba) sertifikuoti oro navigacijos paslaugų teikėjai, kurių naudojamų meteorologinių balionų skrydžių tikslas yra surinkti meteorologinę informaciją skrydžio metu.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Ekstremalioji situacija –  dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti ar sukelia didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms, turtui, aplinkai, gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimui, viešajai tvarkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą, turtinę ar kitą žalą.

5.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012 ir Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI METEOROLOGINIŲ BALIONŲ SKRYDŽIAMS

 

6. Naudotojas, ketinantis paleisti meteorologinį balioną, privalo informuoti oro eismo paslaugų teikėją ir iš anksto suderinti su oro eismo paslaugų teikėju meteorologinio baliono skrydžio (-ių) sąlygas Taisyklių III skyriuje numatyta tvarka (išskyrus 14 punkte numatytus atvejus) bei visais atvejais gauti oro eismo paslaugų teikėjo leidimą, kaip numatyta Taisyklių 13 punkte.

7. Meteorologinio baliono skrydžiai draudžiami:

7.1. draudžiamosiose, ribojamosiose, pavojingose zonose, negavus įgaliotų institucijų leidimo;

7.2. neinformavus oro eismo paslaugų teikėjo ir negavus jo leidimo, kaip numatyta Taisyklių III skyriuje.

 

III SKYRIUS

ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKĖJO INFORMAVIMAS IR LEIDIMO METEOROLOGINIO BALIONO PALEIDIMUI GAVIMAS

 

8. Naudotojas, ketinantis paleisti meteorologinį balioną, privalo prieš 7 darbo dienas iki planuojamo skrydžio dienos, vadovaudamasis Taisyklių 17 punkte nurodyta informacija, pateikti oro eismo paslaugų teikėjui užpildytą Taisyklių priede nustatytos formos pranešimą (toliau – paraiška), šiais atvejais:

8.1. kai meteorologinis balionas paleidžiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir skrydis bus vykdomas tik Lietuvos Respublikos oro erdvėje;

8.2. kai meteorologinis balionas paleidžiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir išskris iš Lietuvos Respublikos oro erdvės į kitos šalies oro erdvę;

8.3. kai meteorologinis balionas paleidžiamas kitos valstybės teritorijoje, bet įskris į Lietuvos Respublikos oro erdvę.

9. Paraiška gali būti teikiama:

9.1. vienkartiniais atvejais, kai paleidimas yra iš anksto suplanuotas;

9.2. daugkartiniais atvejais, kai paleidimas planuojamas vykdyti pagal iš anksto žinomą grafiką ir žinomos konkrečios dienos ir valandos;

9.3. daugkartiniais atvejais, kai nežinomos konkrečios dienos ir valandos.

10. Oro eismo paslaugų teikėjas įvertina gautą informaciją apie meteorologinio baliono numatomą paleidimą ir galimą meteorologinio baliono skrydžio įtaką kitų orlaivių skrydžių saugai.

11. Oro eismo paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos paraiškoje nurodytais kontaktais informuoja naudotoją apie priimtą sprendimą, užpildydamas paraiškos 3 skyrių. Paraiškoje pažymima:

11.1. kad išankstinės meteorologinio baliono paleidimo sąlygos priimtinos ir nurodomas oro eismo paslaugų teikėjo įgalioto asmens telefono numeris, kuriuo privaloma susisiekti ir gauti leidimą meteorologinio baliono paleidimui, kaip numatyta Taisyklių 13 punkte; arba

11.2. kad išankstinės meteorologinio baliono paleidimo sąlygos nepriimtinos, meteorologinio baliono paleidimas negalimas, bei nurodomos motyvuotos to priežastys.

12. Išankstinis oro eismo paslaugų teikėjo meteorologinio baliono paleidimo sąlygų suderinimas negarantuoja, kad paleidimo metu, atsižvelgiant į oro eismo situaciją ir meteorologines sąlygas, oro eismo paslaugų teikėjas suteiks leidimą paleisti meteorologinį balioną.

13. Meteorologinio baliono naudotojas prieš 30 min. iki numatomo meteorologinio baliono paleidimo laiko susisiekia su oro eismo paslaugų teikėju dėl leidimo paleisti meteorologinį balioną suteikimo.

14. Esant ekstremaliajai situacijai, kai meteorologinį balioną būtina paleisti nedelsiant, meteorologinio baliono naudotojas susisiekia su Aeronautikos gelbėjimo koordinaciniu centru (toliau – AGKC). AGKC atstovas nurodo meteorologinio baliono naudotojui telefono numerį, kuriuo meteorologinio baliono naudotojas turi susisiekti, kad būtų gautas Taisyklių 13 punkte nurodytas leidimas paleisti  meteorologinį balioną.

15. Gavęs oro eismo paslaugų teikėjo įgalioto asmens leidimą paleisti meteorologinį balioną, naudotojas turi teisę jį paleisti nustatytu laiku ir:

15.1. privalo nedelsdamas oro eismo paslaugų teikėjo įgaliotam asmeniui telefonu pranešti apie:

15.1.1. skrydžio atšaukimą;

15.1.2. prarastą kontaktą su meteorologiniu balionu, nebežinant jo buvimo vietos;

15.2. oro eismo paslaugų teikėjo įgaliotam asmeniui paprašius, meteorologinio baliono naudotojas telefonu papildomai turi pranešti oro eismo paslaugų teikėjui:

15.2.1. paleidus meteorologinį balioną;

15.2.2. meteorologinio baliono buvimo vietą;

15.2.3. apie skrydžio pabaigą (pranešti paskutines koordinates iki meteorologinio baliono kritimo pradžios);

15.2.4. bet kurią kitą su meteorologinio baliono skrydžiu susijusią informaciją.

16. Oro eismo paslaugų teikėjas gali neleisti meteorologinio baliono paleidimo:

16.1. jei meteorologinio baliono skrydis gali kelti grėsmę kitų orlaivių skrydžių saugai;

16.2. jei naudotojas pateikė neišsamius, klaidingus ir (arba) melagingus duomenis;

16.3. gavus kitų institucijų pagrįstą prašymą neleisti vykdyti meteorologinio baliono skrydžio.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Oro eismo paslaugų teikėjas informaciją, reikalingą meteorologinių balionų naudotojams, skelbia savo interneto svetainėje ir Oro navigacijos informacijos aplinkraštyje.

 

____________