Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO NR. I-1115

5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Archyvų taryba – ekspertinė institucija, patarianti kultūros ministro kompetencijai priskirtais šio Įstatymo įgyvendinimo klausimais. Archyvų tarybą sudaro valstybės archyvų deleguoti ir kultūros ministro paskirti asmenys. Archyvų tarybos personalinę sudėtį ir jos veiklos nuostatus tvirtina kultūros ministras. Archyvų tarybos narių darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Archyvų taryba kultūros ministrui pataria dėl:

1) valstybės dokumentų ir archyvų politikos formavimo ir valstybinio administravimo;

2) archyvuose esamo paveldo išsaugojimo;

3) valstybės dokumentų ir archyvų sričiai skiriamų biudžeto asignavimų ir kitų lėšų efektyvaus panaudojimo;

4) kitų Archyvų tarybos nuostatuose nurodytų sričių.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2019 m. birželio 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Teikia Komiteto Pirmininkė

Rimantė Šalaševičiūtė