Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 14 STRAIPSNIo PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.“

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apskaitos paslaugas teikiančio arba apskaitos funkciją pagal šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalį priimtus sprendimus atliekančio (toliau šiame straipsnyje – apskaitos funkciją atliekantis) juridinio asmens vadovaujamas pareigas einančiu asmeniu ar naudos gavėju arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiu asmeniu negali būti asmuo, kuris buvo:

1) pripažintas kaltu padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų arba labai sunkų nusikaltimą ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 8 metai;

2) pripažintas kaltu padaręs Baudžiamajame kodekse numatytą nesunkų arba apysunkį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, visuomenės saugumui ar bet kurį iš šių nusikaltimų atitinkančią nusikalstamą veiką pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus ir po asmens teistumo išnykimo arba panaikinimo nepraėjo 5 metai;

3) pripažintas kaltu padaręs kitą, negu nurodyta šios dalies 1 ir 2 punktuose, Baudžiamajame kodekse arba kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą nusikalstamą veiką ir nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos nepraėjo 3 metai.

2. Papildyti 14 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Juridinis asmuo, pradėjęs teikti apskaitos paslaugas arba atlikti apskaitos funkciją ar šias veiklas nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie apskaitos paslaugų teikimo arba apskaitos funkcijos atlikimo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Fizinis asmuo, pradėjęs savarankiškai teikti apskaitos paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka privalo informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją apie apskaitos paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją apskaitos paslaugų teikėjas ar atliekantis apskaitos funkciją asmuo patvirtina, kad jis pats ar jo vadovaujamas pareigas einantys asmenys, dalyviai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.“  

3. Buvusią 14 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas iki 2024 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo 2 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėję teikti apskaitos paslaugas arba atlikti apskaitos funkcijas ir po šio įstatymo įsigaliojimo toliau vykdantys apskaitos paslaugų teikimo arba apskaitos funkcijos atlikimo veiklą, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas