Projektas Nr. TSP-130

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO R. ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO

 

2019 m. gegužės      d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ su visais vėlesniais galiojančiais pakeitimais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba               n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti, kad biudžetinė įstaiga Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota prijungiant ją prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir įsteigiant Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrių Šepetos Almos Adamkienės  mokyklą-daugiafunkcį centrą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslas – optimizuoti Savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas;

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;

2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, kodas 190052243, adresas:  Šepetos g. 4, Šepetos k., LT-40334 Kupiškio r. sav.;

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, kodas 290043380, adresas: Jaunimo g. 2, LT-40128 Kupiškis; 

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, kuri vykdys priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies ir vaikų neformaliojo švietimo programas; Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrių Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, sporto, kultūros ir socialines programas;

2.6. funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, bus nustatytos Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatuose;

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba.

3. Įpareigoti:

3.1. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorių Rimvydą Latvį ir Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorę Vandą Vanagienę:

3.1.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka iki 2019 m. gegužės 20 d. parengti Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygas;

3.1.2. apie ugdymo įstaigų reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbti ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 21 d. vieną kartą viešai ir pateikti Juridinių asmenų registrui pirmą viešo paskelbimo dieną apie reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie tai raštu informuoti visus Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos kreditorius;

3.1.3. ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo viešo paskelbimo dienos reorganizavimo sąlygas pateikti tvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės tarybai;

3.1.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kiekvieno Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos ugdytinio tėvams raštu pranešti apie Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimą;

3.1.5. Juridinių asmenų registro nustatyta tvarka valstybės įmonėje Registrų centre įregistruoti reorganizuojamų įstaigų teisinį statusą „reorganizuojama“ ir „dalyvaujanti reorganizavime“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras         

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyr. specialistė

 

Valda Tilienė

 

 

Dokumentas suderintas DVS