Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. T1-240

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos                   2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T3-38 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.2.2 papunkčiu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.  Perduoti:

1.1. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai (į. k. 190190269) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šį nekilnojamąjį turtą, esantį Mokyklos g. 15, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav.:

1.1.1.   pastatą – mokyklą (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pastatas pažymėtas 1C1m, unik. Nr. 6993-3005-0010, reg. Nr. 20/170643), įsigijimo vertė – 96 470,12 Eur, nusidėvėjimas – 38 585,40 Eur, likutinė vertė (2020-09-11) – 57 884,72 Eur;

1.1.2.   kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (krepšinio ir tinklinio aikštelės su šuoliaduobe ir taku; aikštelė a1, plotas – 220,00 kv. m; aikštelė a2, plotas – 493,00 kv. m; šuoliaduobė su taku a3, plotas 59,00 kv. m; unik. Nr. 4400-2816-8570, reg. Nr. 20/170643), įsigijimo vertė – 34 806,54 Eur, nusidėvėjimas – 13 059,66 Eur, likutinė vertė (2020–09-11) – 21 746,88 Eur.

1.2. Prienų r. Stakliškių gimnazijai (į. k. 190192277) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį šį nekilnojamąjį turtą, esantį Vilniaus g. 14, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav.:

1.2.1.   pastatą – vaikų darželį (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje pažymėtas 1C1p, unik. Nr. 4400-0245-7621, reg. Nr. 44/1369181);

1.2.2.   kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (tvora t1, t2, t3, t4, t5; kiemo aikštelė b1, b2, b3, b4, reg. Nr. 4400-0245-7732).

2.    Įpareigoti:

2.1. Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos buhalterį parengti sprendimo                        1.1 papunktyje nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą;

2.2. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo                           1.2 papunktyje nurodyto turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras