.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589

 


Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Ūkio ministerijos

 

Lietuvos transporto saugos administracijai

 

Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 

Lietuvos buriuotojų sąjungai

 

Lietuvos savivaldybių asociacijai

 

 

2018-                 Nr.      

 

Į                           Nr.      

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 4, 13, 16, 18, 19, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 161, 162 IR 241 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) parengė ir  teikia pakartotinai išvadoms gauti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 162 ir 241 straipsniais įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). 

Įstatymo projekto tikslai – leisti neįregistravus Lietuvos vidaus vandenų registre eksploatuoti valtis su pakabinamaisiais elektriniais varikliais, taip pat nustatyti, kad pramoginių ir asmeninių laivų techninė apžiūra neatliekama, jeigu minimi laivai nebus eksploatuojami komerciniais tikslais vidaus vandenų plaukiojimo rajone. Įstatymo projektu įtvirtinamos nuostatos dėl Europos Sąjungos vidaus vandenų laivybos sertifikatų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo ar panaikinimo. Nustatomi reikalavimai juridinių asmenų, mokančių vidaus vandenų transporto specialistus ir pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimui, akredituotų mokymo įstaigų akreditacijos sustabdymo ir panaikinimo pagrindai, taip pat nustatomi tokių mokymo įstaigų akreditavimosi kriterijai, kurie yra liberalizuojami (lyginant su galiojančiais kriterijais). Įstatymo lygmeniu nustatomi plaukiojimo rajonai. Įstatymo projektu nustatomas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro valdytojas, registro tvarkytoją pavedama skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, taip pat numatoma įsteigti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto specialistų ir pramoginių laivų laivavedžių registrą. Įstatymo projektu panaikinami išskirtiniai įgaliojimai Lietuvos buriuotojų sąjungai vykdyti burinių jachtų laivavedžių rengimą ir vykdyti burinių jachtų technines apžiūras, taip pat numatoma, kad šias funkcijas galės vykdyti visi juridiniai asmenys, akredituoti Transporto saugos administracijos pagal bendruosius ir visiems vienodai taikomus kriterijus.

Įstatymo projektu taip pat perkeliamos 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1629, kuria nustatomi vidaus vandenų laivams taikomi techniniai reikalavimai, iš dalies keičiama Direktyva 2009/100/EB ir panaikinama Direktyva 2006/87/EB nuostatos, susijusios su techniniais reikalavimais, kurie, vadovaujantis tarptautinės teisės nuostatomis, turi būti taikomi vidaus vandenų laivams. Detalesnė informacija dėl Įstatymo projekto pateikta pridedamame aiškinamajame rašte.

Įstatymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje, kur visuomenė ir suinteresuotos institucijos per 5 darbo dienas nuo paskelbimo gali teikti pastabas ir pasiūlymus. Įstatymo projektas teikiamas derinti skubos tvarka, atsižvelgus į tai, kad projektu yra įgyvendinamos tarptautinės teisės normos, taip pat įvertinus tai, kad Įstatymo projektas yra derinamas pakartotinai, o į suinteresuotų institucijų teiktas pirmines pastabas buvo atsižvelgta, su Lietuvos transporto saugos administracija projektas buvo suderintas darbo tvarka, o dėl neatsižvelgimo į kai kurias pastabas yra parengta ir pridedama derinimo pažyma.

Įstatymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento (direktorius Andrius Šniuolis, tel. 239 3926, el. p. andrius.sniuolis@sumin.lt) Vandens transporto skyrius vedėjas Artūras Kungys (tel. 239 3930, el. p. arturas.kungys@sumin.lt).

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 162  ir 241 straipsniais įstatymo projektas, 17 lapų.

2. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 162  ir 241 straipsniais įstatymo projekto lyginamasis variantas, 23 lapai.

3. Aiškinamasis raštas, 6 lapai.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 162  ir 241 straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas, 1 lapas.

5Direktyvos 2016/1629/ES ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso
4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 161, 162 ir 241 straipsniais įstatymo projekto atitikties lentelė, 5 lapai.

6Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 161, 162  ir 241 straipsniais įstatymo projekto derinimo pažyma, 5 lapai.

7.  Suinteresuotų institucijų išvados, 21 lapas.

 

Susisiekimo viceministras

 

 

 

Paulius Martinkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kungys, tel. (8 5) 239 3930, el. p. arturas.kungys@sumin.lt