Projektas Nr. XIIIP-5058(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SPRENDIMŲ BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE TARPUSAVIO PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO“

NR. XII-1322 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 43, 52, 67, 74 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO

PAPILDYMO 241 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                     d.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) sutinka, kad sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvos Respublikoje sudarytų palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai;“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos kreipimąsi pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikoje sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės teismas gauna per Kalėjimų departamentą.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nuteistojo ar jo šeimos nario arba jo gynėjo prašymu Kalėjimų departamentas gali kreiptis į kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją ir siūlyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės perduoti vykdyti Lietuvos Respublikai, jeigu tai sudarytų palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Konsultacijos dėl sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės perdavimo vykdyti Lietuvos Respublikai

1. Jeigu kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija kreipiasi dėl konsultacijos siekdama nustatyti, ar sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvos Respublikoje sudarytų palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai, Kalėjimų departamentas patikrina, ar nuteistasis yra Lietuvos Respublikos pilietis, ar turi gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir socialinių, šeimos, ekonominių ar kitų svarbių ryšių, siejančių jį su Lietuvos Respublika ir sudarančių palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai. Kalėjimų departamentas turi teisę kreiptis į kitas institucijas dėl reikalingos informacijos ar nuomonės pateikimo. Įvertinęs surinktą informaciją, Kalėjimų departamentas kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai gali pateikti pagrįstą nuomonę, kad sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės vykdant Lietuvos Respublikoje palankesnės sąlygos nuteistojo socialinei reabilitacijai nebus sudarytos.

2. Jeigu konsultacijų šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nebuvo, Kalėjimų departamentas pagrįstą nuomonę kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai gali pateikti ir savo iniciatyva ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, gavimo dienos. Kai kita Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, apsvarsčiusi pagrįstą nuomonę, nusprendžia, kad nėra tikslinga atšaukti Lietuvos Respublikai perduotą vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, Kalėjimų departamentas gautus dokumentus, nurodytus šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, teismui persiunčia per tris darbo dienas nuo kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos atsakymo gavimo dienos.

3. Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais konsultacijos su kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija yra privalomos. Atsižvelgdamas į konsultacijų rezultatus, Kalėjimų departamentas gali nesutikti, kad sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvos Respublikoje sudarys palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai, ir nedelsdamas apie tai informuoja kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją ir grąžina jai šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu jie buvo gauti.

4. Šiame straipsnyje nurodyti Kalėjimų departamento veiksmai yra neskundžiami.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kalėjimų departamentas, gavęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir Pamatinio sprendimo 2008/909/TVR 4 straipsnyje nurodytą liudijimą, per penkias darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia juos šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytam atitinkamam teismui. Kalėjimų departamentas šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytam teismui taip pat pateikia informaciją apie šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta tvarka vykusias konsultacijas, jeigu jų buvo, ir prideda susijusių dokumentų nuorašus. Jeigu nuteistasis yra Lietuvos Respublikoje, jam išsiunčiamas kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos parengtas standartinis pranešimas, supažindinantis su jos sprendimu perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės Lietuvos Respublikai. Atlikęs šiuos veiksmus, Kalėjimų departamentas apie tai informuoja kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją. Kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai kartu pateikiama informacija apie lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų reglamentuojančias Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas, jeigu to buvo prašoma liudijime.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kalėjimų departamentas, gavęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymą skirti nuteistajam kardomąją priemonę ir informacijos, kad nuteistasis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir yra būtina skubiai užtikrinti jo dalyvavimą procese, nedelsdamas persiunčia gautus dokumentus teritorinei prokuratūrai su prašymu spręsti kardomosios priemonės paskyrimo klausimą.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nuteistojo perėmimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvos Respubliką vykdo Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. Perimant nuteistąjį, kuriam paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės, dalyvauja ir priverčiamąsias medicinos priemones Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdančios įstaigos darbuotojai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įsiteisėjus Lietuvos Respublikos teismo nutarčiai pripažinti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, šią nutartį priėmęs teisėjas ne vėliau kaip per tris dienas nuo nutarties įsiteisėjimo ar bylos grąžinimo iš apeliacinės instancijos dienos surašo patvarkymą vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir jį kartu su sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės ir nutarties pripažinti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės nuorašais ir gauto liudijimo kopija išsiunčia:

1) jeigu nuteistasis yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, – šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytoms institucijoms;

2) jeigu nuteistasis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, – laisvės atėmimo vietai, kurioje laikomas nuteistasis, arba policijos įstaigai, kurios veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji vieta.“

2. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų nuorašai taip pat išsiunčiami sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės pateikimą vykdyti kontroliuojančiam prokurorui ir Kalėjimų departamentui. Kalėjimų departamentas, kai priimamas sprendimas dėl to, kurioje bausmę vykdančioje institucijoje nuteistasis atliks bausmę, išsiunčia jai šio straipsnio 1 dalyje nurodytos nutarties ir gauto liudijimo kopiją.“

 

9 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytu atveju sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės pripažįsta nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas arba, kai gyvenamosios vietos neįmanoma nustatyti, Vilniaus miesto apylinkės teismas, gavęs Kalėjimų departamento persiųstą kitos Europos Sąjungos valstybės narės priimtą sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir liudijimą. Teismas, priimdamas nutartį, nesprendžia, ar yra atsisakymo pripažinti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės šio įstatymo 8 straipsnyje numatyti pagrindai.“

 

10 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, įvertinus, ar bus sudarytos palankesnės sąlygos nuteistojo socialinei reabilitacijai jo pilietybės valstybėje, neatsižvelgiant į jo sutikimą ar nesutikimą būti perduotam, gali būti perduodamas vykdyti jo pilietybės valstybės kompetentingai institucijai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) šio asmens gyvenamoji vieta yra jo pilietybės valstybėje;

2) Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra priėmę sprendimą, kuriuo remiantis bausmę atlikęs asmuo bus įpareigotas išvykti arba išsiųstas į jo pilietybės valstybę.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Lietuvos Respublikos teismo sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ar kitam asmeniui, turinčiam gyvenamąją vietą ar kitų glaudžių sąsajų su šia valstybe, įvertinus, ar bus sudarytos palankesnės sąlygos nuteistojo socialinei reabilitacijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, taip pat gali būti perduodamas vykdyti šios valstybės kompetentingai institucijai, kai yra visos šios sąlygos:

1) nuteistasis sutinka, kad kita Europos Sąjungos valstybė narė perimtų vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės;

2) kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija sutinka perimti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės.“

3. Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Tais atvejais, kai nuteistasis pabėgo ar sugrįžo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę dėl to, kad Lietuvos Respublikoje jam yra pradėtas baudžiamasis procesas ar buvo priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis, sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės gali būti perduodamas šiai Europos Sąjungos valstybei narei ir negavus šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyto nuteistojo sutikimo.“

 

11 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Iniciatyva kitai Europos Sąjungos valstybei narei perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės

1. Jeigu bausmės vykdymo metu paaiškėja šio įstatymo 18 straipsnyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės gali būti perduotas vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, bausmę (priverčiamąją medicinos priemonę ar auklėjamojo poveikio priemonę) vykdanti institucija (toliau šiame skyriuje – bausmę vykdanti institucija), savo iniciatyva arba remdamasi nuteistojo, jo šeimos nario ar jo gynėjo arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu, pateikia šio įstatymo 19 straipsnio 1 punkte nurodytam teismui teikimą perduoti vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame teikime turi būti pažymėta, ar nuteistasis sutinka, kad sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės būtų perduotas vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei. Kartu su teikimu teismui pateikiamas užpildytas liudijimo projektas, sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės nuorašas, nuteistojo, jo šeimos nario ar jo gynėjo arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas, informacija, pagrindžianti asmens glaudžius ryšius su kita Europos Sąjungos valstybe nare ir sudaranti prielaidą manyti, kad joje bus sudarytos palankesnės sąlygos užtikrinti nuteistojo socialinę reabilitaciją.

3. Šio įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais šio straipsnio 1 dalyje nurodytą teikimą pateikia Kalėjimų departamentas.“

 

12 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Konsultacijos dėl sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei

1. Konsultacijas su kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais vykdo Kalėjimų departamentas. Konsultacijos nevykdomos, jeigu sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės kitai Europos Sąjungos valstybei narei perduodamas remiantis šios valstybės kompetentingos institucijos prašymu.

2. Šio įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 2 punkte ir 6 dalyje nurodytais atvejais, kai sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės gali būti perduodamas vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei tik gavus jos kompetentingos institucijos sutikimą, bausmę vykdanti institucija, prieš šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikdama teismui teikimą, kreipiasi į Kalėjimų departamentą dėl konsultacijų su kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija vykdymo.

3. Jeigu teismui nagrinėjant šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą teikimą kyla abejonių, ar sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymo perdavimas kitai Europos Sąjungos valstybės narei sudarys palankesnes sąlygas nuteistojo socialinei reabilitacijai, teismas gali kreiptis į Kalėjimų departamentą dėl konsultacijų su kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija vykdymo.

4. Kartu su kreipimusi Kalėjimų departamentui pateikiami šio įstatymo 20 straipsnyje nurodyti dokumentai.

5. Kalėjimų departamentas, konsultuodamasis su kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija, jai pateikia informaciją, pagrindžiančią, kad šioje valstybėje būtų sudarytos palankesnės sąlygos užtikrinti nuteistojo socialinę reabilitaciją. Gavęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos atsakymą, Kalėjimų departamentas informaciją apie konsultacijų rezultatus perduoda bausmę vykdančiai institucijai ar teismui.

6. Jeigu negaunamas šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos sutikimas perimti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, bausmę vykdanti institucija palieka šį klausimą nenagrinėtą ir apie tai informuoja nuteistąjį, jo šeimos narį ar jo gynėją.

7. Kai konsultacijos šiame straipsnyje nustatyta tvarka nebuvo vykdomos, o kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija pagrįstą nuomonę, kad nėra tikslinga jai perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, pateikia po to, kai jai buvo perduoti šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai, teismas įvertina pagrįstą nuomonę ir gali nuspręsti priimti nutartį atšaukti nutartį perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės šiai valstybei. Pagrįsta nuomonė išnagrinėjama ir apie priimtą sprendimą kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija informuojama ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo pagrįstos nuomonės gavimo teisme dienos.“

 

13 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas, gavęs šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytą teikimą, per keturiolika dienų surengia teismo posėdį. Į teismo posėdį teismas šaukia prokurorą, nuteistąjį, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, jo gynėją, bausmę vykdančios institucijos atstovą, tačiau šių asmenų nedalyvavimas klausimo nagrinėjimo nesustabdo, jeigu teismas nepripažįsta, kad jiems dalyvauti būtina.“

2.  Pakeisti 22 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas nutartis nuteistasis ar jo gynėjas, bausmę vykdanti institucija, Kalėjimų departamentas šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ir prokuroras gali skųsti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu sprendimu dėl laisvės atėmimo bausmės buvo paskirta priverčiamoji medicinos priemonė, šio straipsnio 3 dalyje nurodytos teismo nutartys skundžiamos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 6 dalies nuostatas.“

 

14 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Iškilus sunkumų dėl kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatymo, teismas gali konsultuotis per Europos teisminio tinklo kontaktinius asmenis, kad gautų informaciją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės. Nepavykus gauti reikiamos informacijos, teismas gali konsultuotis su Teisingumo ministerija (ši išsiunčia visas būtinas užklausas). Visas tolesnis susirašinėjimas tarp Lietuvos Respublikos teismo ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos vyksta tiesiogiai.“

 

15 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Teismas, gavęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą, kad yra priimtas sprendimas pripažinti ir vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, apie gautą pranešimą informuoja nuteistąjį, bausmę vykdančią instituciją, Kalėjimų departamentą, taip pat šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas institucijas, jeigu nuteistasis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šio įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais pirmiau įvertinama gauta informacija apie sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės vykdančios Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktus, reglamentuojančius ankstyvą paleidimą iš laisvės atėmimo vietos.“

2. Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu perduodant nuteistąjį į sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės vykdysiančią Europos Sąjungos valstybę narę yra būtina gauti trečios valstybės – kitos Europos Sąjungos valstybės narės – leidimą vežti nuteistąjį tranzitu per šios valstybės teritoriją, prašymą dėl tokio leidimo pateikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Kartu pateikiamas liudijimo nuorašas su vertimu į šios valstybės valstybinę kalbą arba į kitą kalbą, jeigu ši valstybė yra nurodžiusi, kad ji pripažins vertimą į vieną ar daugiau kitų Europos Sąjungos valstybių narių oficialiųjų kalbų. Liudijimo vertimą užtikrina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Vykstant oro transportu, nenumatyto nusileidimo atveju informacija, reikalinga sutikimui dėl tranzito gauti, privalo būti pateikta per 72 valandas. Jeigu kita Europos Sąjungos valstybė narė informuoja, kad dėl nuteistojo anksčiau padarytos veikos vežant tranzitu jis gali būti sulaikytas ar kitaip persekiojamas toje valstybėje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija įvertina, ar nėra tikslinga atsiimti tranzito prašymą.“

3. Pakeisti 24 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Jeigu vykdant sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje paaiškėja, kad nuteistasis yra Lietuvos Respublikos teismo nuosprendžiu išteisinamas, jam pakeičiama bausmė, nuteistasis yra atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės arba dėl kitų priežasčių sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės tampa nevykdytinas, bausmę vykdanti institucija arba Kalėjimų departamentas šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais nedelsdami apie tai informuoja sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės vykdančios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją.“

4. Pakeisti 24 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Jeigu sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės vykdančios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija informuoja, kad nuteistasis pabėgo iš laisvės atėmimo vietos ar kitaip nerandamas jos teritorijoje ir dėl to ji negali vykdyti sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės, bausmę vykdanti institucija arba Kalėjimų departamentas šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais nedelsdami kreipiasi į nutartį perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės kitai Europos Sąjungos valstybei narei priėmusį teismą su teikimu sustabdyti šios nutarties galiojimą. Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos atgauna sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymo teises nuo Lietuvos Respublikos teismo nutarties sustabdyti nutarties perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės kitai Europos Sąjungos valstybei narei galiojimą priėmimo dienos. Jeigu kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija vėliau informuoja, kad nuteistasis buvo surastas tos valstybės teritorijoje ir ji gali toliau vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės, bausmę vykdanti institucija arba Kalėjimų departamentas šio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas, kreipiasi į teismą su teikimu atšaukti nutarties perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės kitai Europos Sąjungos valstybei narei galiojimo sustabdymą. Jeigu teismas sutinka tęsti sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės vykdymą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir atšaukia nutarties perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės kitai Europos Sąjungos valstybei narei galiojimo sustabdymą, apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuojama kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija.“

 

16 straipsnis. Įstatymo III skyriaus papildymas 241 straipsniu

Papildyti Įstatymo III skyrių 241 straipsniu:

241 straipsnis. Sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei ypatumai, susiję su Europos arešto orderio vykdymu

1. Jeigu kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar nuolat joje gyvenantis asmuo buvo perduotas baudžiamojo persekiojimo tikslais Europos arešto orderį išdavusiai Lietuvos Respublikai su sąlyga, kad nuteistasis bus grąžintas į jį perdavusią Europos Sąjungos valstybę narę atlikti jam paskirtos su laisvės atėmimu susijusios bausmės, priimtas sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės perduodamas vykdyti jį perdavusiai Europos Sąjungos valstybei narei šio įstatymo nustatyta tvarka, įskaitant šio straipsnio 2 dalyje numatytus ypatumus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju dėl Lietuvos Respublikos teismo sprendimo dėl laisvės atėmimo bausmės perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei sprendžia sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės priėmęs Lietuvos Respublikos teismas. Teismas, priimdamas nutartį, nesprendžia, ar yra šio įstatymo 18 straipsnyje numatytos sąlygos perduoti vykdyti sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės kitai Europos Sąjungos valstybei narei.“

 

17 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Teismo pirmininkas ar jo pavaduotojas arba teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, gavęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos priimtą sprendimą dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ar sprendimą dėl probacijos bei Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 6 straipsnyje nurodytą liudijimą, paskiria teisėją, nagrinėsiantį šį klausimą.“

 

18 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu kita Europos Sąjungos valstybė narė Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriatui yra pateikusi Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą pareiškimą, probacijos tarnyba ir teismas ex officio išlaiko įgaliojimus, susijusius su bausmės vykdymo atidėjimo ar lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos panaikinimu ir nuteistojo pasiuntimu atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį, ta apimtimi ir tais atvejais, dėl kurių kita Europos Sąjungos valstybė narė šiuo pareiškimu atsisakė tokių įgaliojimų.“

 

19 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Sprendžiant dėl kardomosios priemonės perdavimo vykdyti kitai Europos Sąjungos valstybei narei, turi būti įvertinama, ar jos vykdymo šioje valstybėje narėje metu bus užtikrinta kardomosios priemonės paskirtis, taip pat atsižvelgiama į šios valstybės narės pateiktą pareiškimą pagal Pamatinio sprendimo 2009/829/TVR 8 straipsnio 2 dalį.“

 

20 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 52 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Europos tyrimo orderis išduotas dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, išskyrus atvejus, kai Europos tyrimo orderis išduotas dėl Direktyvos 2014/41/ES D priede nurodytos nusikalstamos veikos ir Europos tyrimo orderį išdavusios valstybės baudžiamieji įstatymai už šią nusikalstamą veiką nustato ne mažesnę negu trejų metų su laisvės atėmimu susijusią bausmę;“.

2. Pakeisti 52 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Europos tyrimo orderis išduotas Direktyvos 2014/41/ES 4 straipsnio b ir c punktuose nurodyto proceso metu;“.

3. Pakeisti 52 straipsnio 3 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) Europos tyrimo orderį išdavė kita negu Direktyvos 2014/41/ES 2 straipsnio c punkte nurodyta institucija arba Europos tyrimo orderis nebuvo kompetentingos institucijos patvirtintas, kaip numatyta Direktyvos 2014/41/ES 2 straipsnio c punkto ii papunktyje;“.

 

21 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Negalima atsisakyti vykdyti kartu su turto (arba įrodymų) arešto aktu atsiųsto ar vėliau gauto kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymo perduoti turto (arba įrodymų) arešto akte nurodytus daiktus, dokumentus ar kitą turtą dėl to, kad šis prašymas pateiktas dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, jeigu ši veika nustatyta Pamatinio sprendimo 2003/577/TVR 3 straipsnio 2 dalyje ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės baudžiamieji įstatymai už šią nusikalstamą veiką numato ne mažesnę negu trejų metų su laisvės atėmimu susijusią bausmę.“

 

22 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 74 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

74 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo II ir III skyrių nuostatos taikomos sprendimams dėl laisvės atėmimo bausmės, kurie priimti po 2011 m. gruodžio 5 d. Tais atvejais, kai sprendimas dėl laisvės atėmimo bausmės priimtas iki 2011 m. gruodžio 5 d., taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio ir atitinkamos tarptautinių sutarčių nuostatos.

2. Informaciją apie Lietuvos Respublikoje gautų, pripažintų ir atsisakytų pripažinti, taip pat kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms perduotų vykdyti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pripažintų ar atsisakytų pripažinti sprendimų dėl laisvės atėmimo bausmės ir sprendimų dėl bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu bei sprendimų dėl probacijos skaičių renka, sistemina ir kasmet iki vasario 1 dienos Kalėjimų departamentui teikia Nacionalinė teismų administracija.

3. Informaciją apie šio įstatymo II ir III skyriuose nustatyta tvarka iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių perimtų ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms perduotų nuteistųjų skaičių renka, sistemina ir kasmet iki vasario 1 dienos Kalėjimų departamentui teikia Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

4. Informaciją apie kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms perduotų vykdyti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įvykdytų turto (arba įrodymų) arešto akto liudijimų skaičių renka, sistemina ir kasmet iki vasario 1 dienos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai teikia Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.“

 

23 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos įstatymo

„Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“

priedas

 

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje.

2. 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje su pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR.

3. 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą su pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR.

4. 2009 m. spalio 23 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/829/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo sprendimams dėl kardomųjų priemonių Europos Sąjungos valstybėse narėse kaip alternatyvos kardomajam kalinimui.

5. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio.

6. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose.“

 

24 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas