Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 4.202 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                              d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 4.202 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4.202 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vykdydamas įprastą komercinę veiklą, įkaito davėjas turi teisę disponuoti įkeistą turtinį kompleksą sudarančiais objektais tik jeigu nemažėja bendra šio įkeisto turto vertė, išskyrus atvejus, kai įkeitimo sandorio šalys susitaria kitaip. Įkaito davėjui teisėtai disponuojant įkeistu turtu, įkeitimas perleistiems objektams pasibaigia, o įkaito davėjo naujai įgytas turtas tampa įkeitimo objektu nuo jo įgijimo nuosavybėn momento.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                   Virginijus Sinkevičius