Projektas Nr. TSP-133

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės                   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros komisiją (toliau – Komisija):

Algirdas Notkus –  mero pavaduotojas, Komisijos pirmininkas;

Saulius Dugnas – Savivaldybės tarybos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Nariai:

Žilvinas Aukštikalnis – Savivaldybės tarybos narys;

Valentinas Beinoris   – Savivaldybės tarybos narys;

Augenijus Cesevičius – Savivaldybės tarybos narys;

Neringa Klimavičienė – Savivaldybės tarybos narė;

Ričerdas Kriovė – Savivaldybės tarybos narys.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės        7 d. sprendimą Nr. TS-137 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

 

Arūnas Valintėlis

 

 

Projektas suderintas DVS