LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO NR. IX-1253

11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmuo, priimamas į vidaus audito tarnybos vadovo pareigas, privalo turėti:

1) aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2) ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys Algimantas Dumbrava