Projektas Nr. TSP-57

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2018 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies ir Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo14 straipsnio 5 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“,  230 punktu ir jį išdėstyti taip:

Eil.

 

Nr.

Adresas

Kambarių sk.

Plotas, kv. m

Pastabos

230.

Vilniaus g. 21-2, Skapiškio mstl., Skapiškio sen.

3

68,73

 

 

2. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą, patvirtintą, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-241 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“, 138 punktu ir jį išdėstyti taip:

Eil.

 

Nr.

Adresas

Kambarių sk.

Plotas, kv. m

Pastabos

138.

Vilniaus g. 21-2, Skapiškio mstl., Skapiškio sen.

3

68,73

 

 

3. Išbraukti iš Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo socialinį būstą   Gedimino g. 100-4, Kupiškio  m.

 

 

 

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras         

 

 

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrius Jurėnas

 

 

 

Projektas suderintas DVS