Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ĮSTATYMo Nr. XIII-1281 5 straipsnio pakeitimo

įstatymas

 

2022 m.                        d. Nr.

 

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                    Linas Jonauskas