Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2018 M. LIEPOS 17 D.  ĮSAKYMO NR. 1-204 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS     EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.1-VIPA-T-113 PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ ATNAUJINIMAS (II)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.               d. Nr. 1-

Vilnius

 

1 P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymą                Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4      prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1 (31), ir 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-4 (34):“.

1.2. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.1. atitiktis strateginiams dokumentams. Vertinama, ar projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ir atitinka Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas. Laikoma, kad numatomas vykdyti projektas prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 33.1 papunkčio įgyvendinimo, jeigu projektu bus užtikrintas energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, ir, kad projektas atitinka Programos nuostatas, jei pastatas, kurį ketinama atnaujinti, dėl įgyvendinamo projekto pasieks mažiausiai C energinio naudingumo klasę;“.

1.3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Pagal Aprašą teikiamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Paraiškos pagal Aprašą gali būti teikiamos iki 2020 m. rugsėjo 1 d., o išlaidos apmokamos ne vėliau nei iki 2023 m. gruodžio 31 d.“

1.4. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45.  Pagal šį Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorija –  trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, pagal kurią tinkami finansuoti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodyti viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės), iš kurių 11–13 punktuose nurodytiems viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmams (priemonėms) taikomos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 23.5 papunkčio nuostatos.“

1.5. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai, nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 36 skirsnyje, taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rengiamose gairėse dėl projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos, kurios skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/docview/?id=4743&h=40657&t=2016%2005%2009%20Pajam%20skaiciav%20ir%20priez%20metodika (netaikoma, jeigu projektui teikiama valstybės pagalba). Veiklos išlaidos, sutaupytos įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, nėra laikomos grynosiomis pajamomis, kaip numatyta 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012.“

1.6. Pakeičiu 71.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

71.12. pareiškėjo įsipareigojimą padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus, jeigu tokios išlaidos numatomos;“.

1.7. Papildau 71.17 papunkčiu:

71.17. pareiškėjo paskutinių finansinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintų metinės finansinės (konsoliduotosios, jeigu taikoma) atskaitomybės dokumentų kopijas (netaikoma pareiškėjui, kuris šias kopijas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui).“

1.8. Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Metinis preliminarus grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į pasiektus projekto sutartyje nustatytus rezultatus, galutinės energijos sąnaudų sutaupymus ir šiuos grąžinimo kriterijus:

95.1. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinės energijos sąnaudas sumažinus iki 30 procentų (įskaitytinai), grąžinama - 100 procentų projekto įgyvendinimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

95.2. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinės energijos sąnaudas sumažinus daugiau kaip 30 iki 35 procentų (įskaitytinai), grąžinama – 30 procentų projekto įgyvendinimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

95.3. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinės energijos sąnaudas sumažinus daugiau kaip 35 iki 40 procentų (įskaitytinai), grąžinama – 20 procentų projekto įgyvendinimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

95.4. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinės energijos sąnaudas sumažinus daugiau kaip 40 iki 45 procentų (įskaitytinai), grąžinama – 10 procentų projekto įgyvendinimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos;

95.5. pasiekus projekto sutartyje nustatytus rezultatus ir galutinės energijos sąnaudas sumažinus daugiau nei 45 procentus – grąžinamoji subsidija nėra grąžinama.“

1.9. Papildau 951 punktu:

951. Jeigu projekto vykdytojas įgyvendino projekto veiklas projekto sutartyje numatyta apimtimi, o projekto sutartyje nustatytų rezultatų nepasiekė dėl veiksnių, kurių įtakos jų nepasiekimui jis negalėjo sumažinti, ir kartu su galutiniu mokėjimo prašymu arba ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikė pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė rezultato reikšmės, įgyvendinančioji institucija įvertina projekto sutartyje nustatytų rezultatų nepasiekimo pagrįstumą ir, jeigu yra tinkamas pagrindimas, grąžinamas dydis apskaičiuojamas taip, kaip numatyta Aprašo 95 punkte. Projekto vykdytojas visais atvejais privalo pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę ir Aprašo 16.2 papunktyje nurodytą kiekybinę reikšmę.“

1.10. Pakeičiu 2 priedo lentelės 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„7.

Ar pagalba nėra teikiama ūkio subjektui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne“.

 

 

1.11. Pakeičiu 2 priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„8.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiam6 ūkio subjektui? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne“.

 

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas paraiškoms, pateiktoms nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

 

Energetikos ministras   

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018 m.                        d. raštu

Nr.

SUDERINTA

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros

2018 m. spalio 25 d. raštu

Nr. 2018/2-1595