4Įsakymai ir potvarkiai       

 


Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m.          d. Nr. A1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. sprendimus dėl iki 2018 m. gruodžio 31 d. savivaldybių administracijoms pateiktų prašymų, priima ir lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas išmoka savivaldybių administracijos;

3.2. savivaldybių administracijos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (įstaigoms) iki 2018 m. gruodžio 31 d. perduoda lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų, paskirtų 2013 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, dokumentus;

3.3. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

     

 

        PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro

2018 m.                                       d. įsakymu Nr.

 

 

LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacija) skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Kompensacija skiriama ir mokama:

2.1. asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis (toliau – asmenys), jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį;

2.2. šeimoms (artimiesiems giminaičiams; įtėviams; vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjams (rūpintojams); neįregistravusiems santuokos ir bendrą ūkį tvarkantiems asmenims), auginančioms namuose neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. neterminuotam laikui buvo pripažinta visiška negalia (toliau – neįgalus vaikas), jei bent vienas šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį (toliau – šeimos, auginančios neįgalų vaiką). Šeimos turi teisę gauti šią kompensaciją ir toliau, jeigu neįgaliam vaikui tęsiamas slaugos poreikio nustatymas po 18 metų nepertraukiamai (vietoje specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota (įgaliotos) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga (įstaigos) (toliau – kompensacijas mokanti įstaiga).

4. Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį asmenims nustato ir Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

5. Kompensacija skiriama, o paskirtoji mokama tik toms šeimoms, kurios neįgalų vaiką augina namuose.

6. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, BŪTINI KOMPENSACIJAI GAUTI

 

7. Asmenys ir šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi teisę gauti kompensaciją, jeigu šis asmuo, neįgalus vaikas bei šeimos, auginančios šį vaiką, narys, turintis vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį, gyvena Lietuvos Respublikoje ir yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

8. Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia (atvykus į įstaigą, paštu, per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS) kompensacijas mokančiai įstaigai prašymą skirti kompensaciją (toliau – prašymas). Prašymo formą tvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius. Kartu su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:

8.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba vieno iš šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narių, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai asmuo prašymą pateikia atvykęs į įstaigą) arba tinkamai patvirtinta jo kopija (kai asmuo prašymą siunčia paštu), išskyrus tuos atvejus, kai prašymas skirti kompensaciją teikiamas per EGAS;

8.2. specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma, išskyrus tuos atvejus, kai dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi šeimos, auginančios neįgalų vaiką. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, turi pateikti NDNT išduotą pažymą apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, neįgalaus vaiko gimimo liudijimą;

8.3. vairuotojo pažymėjimas. Jei šeimos, auginančios neįgalų vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, neturi vairuotojo pažymėjimo, šį pažymėjimą gali pateikti jo sutuoktinis arba kartu gyvenantis ir bendrą ūkį tvarkantis asmuo;

8.4. dokumentai, patvirtinantys lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:

8.4.1. sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas ar pinigų priėmimo kvitas, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtinta sąskaita apie apmokėjimo įvykdymą kredito įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymas dėl pinigų pervedimo juridiniam asmeniui pardavusiam automobilį), jei automobilį pardavė juridinis asmuo. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

8.4.2. arba pirkimo–pardavimo sutartis, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;

8.4.3. arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas ir šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje, vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu;

8.4.4. arba sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra, arba pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (kasos aparato kvitas ar prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas), jei automobilis perkamas iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;

8.4.5. arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio individualios veiklos pažymą;

8.4.6. arba lizingo davėjo dokumentas (pažyma ar aktas) apie visos lizingo sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į automobilį perdavimą lizingo gavėjui, jei automobilis įsigytas lizingo būdu;

8.5. transporto priemonės registracijos liudijimas;

8.6. nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją); tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas);

8.7. jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotas dokumentas, patvirtinantis techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

9. Tuo atveju, kai asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidų kompensavimo, Aprašo 8.4 ir 8.6 papunkčiuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

10. Jeigu automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduoti dokumentai pateikiami po priimto sprendimo skirti kompensaciją, techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidos nekompensuojamos.

11. Aprašo 8.2 papunktyje nurodyta pažyma yra skirta pateikti kompensaciją mokančiai įstaigai. Asmeniui prašant išduodama šios pažymos patvirtinta kopija.

12. Asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, kurios kreipiasi dėl kompensacijos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas, išskyrus 8.4 papunktyje nurodytus dokumentus, kurių gali būti pateikti arba originalai, arba valstybės įmonės „Regitra“ patvirtintos kopijos. Jei asmenys ar šeimos, auginančios neįgalų vaiką, pateikia reikiamų dokumentų originalus, jų kopijas patvirtina dokumentus priėmęs darbuotojas. Aprašo 8.2–8.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia tik tokiu atveju, jei dokumentų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose.

13. Jei prie prašymo pridėti ne visi Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai, kompensacijas mokanti įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pranešti asmenims arba šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kokie dokumentai turi būti pateikti. Asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, prašymą teikiantys kompensacijas mokančiai įstaigai, apie trūkstamus dokumentus informuojami prašymo teikimo metu. Jei asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, prašymą teikia per EGAS, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jiems išsiunčiama informacinė žinutė apie trūkstamus privalomus pateikti dokumentus. Asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, taip pat informuojami, kad, jiems per mėnesį nuo pranešimo apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos nepateikus visų trūkstamų dokumentų, prašymas nebus nagrinėjamas.

14. Kompensaciją mokanti įstaiga kompensacijos skyrimo ir (ar) mokėjimo tikslu turi teisę gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės, žinybinių registrų arba valstybės, savivaldybių informacinių sistemų informaciją, duomenis, reikalingus jų funkcijoms atlikti, įskaitant informaciją apie laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką (informacija apie laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką yra reikalinga nustatyti, ar egzistuoja aplinkybė, nustatyta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų 7 straipsnio 2 dalyje), ir juos tvarkyti. Kompensaciją mokanti įstaiga prašo pateikti tik tuos duomenis ir tik tokia apimtimi, kurios reikia teisinei prievolei įvykdyti.

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

15. Kompensacijas mokanti įstaiga sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (atsisakymo skirti) priima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 punkte nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

16. Jei asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, per nustatytą terminą nepateikia visų trūkstamų dokumentų, priimamas sprendimas neskirti kompensacijos, kompensacijas mokanti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priimto sprendimo neskirti kompensacijos, asmenims arba šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, išsiunčia (įteikia) sprendimo kopiją, kartu su sprendimo kopiją grąžinant su prašymu skirti kompensaciją pateiktus dokumentus.

17. Kompensacijos dydis nustatytas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse.

18. Asmenims ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kompensacija skiriama ir mokama:

18.1. jeigu įsigyja arba jau yra įsigiję lengvąjį automobilį;

18.2. jeigu įsigyja lengvąjį automobilį ir jį techniškai pritaiko;

18.3. jeigu įsigyja lengvąjį automobilį ir jį remontuoja;

18.4. jeigu įsigyja lengvąjį automobilį, jį techniškai pritaiko ir remontuoja;

18.5. jeigu jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko;

18.6. jeigu jau turimą lengvąjį automobilį remontuoja;

18.7. jeigu jau turimą lengvąjį automobilį techniškai pritaiko ir remontuoja.

19. Lengvojo automobilio techninio pritaikymo kompensuojamas išlaidas sudaro rankinio valdymo įrengimo išlaidos.

20. Lengvojo automobilio remonto kompensuojamas išlaidas sudaro automobilio kėbulo ir kitų dalių remonto, dažymo darbų bei dažymo medžiagų ir keičiamų dalių bei agregatų įsigijimo išlaidos.

21. Jeigu asmenys arba šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įsigyja arba jau yra įsigiję lengvuosius automobilius ar įsigyja lengvuosius automobilius, juos techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, ar jau turimus lengvuosius automobilius techniškai pritaiko ir (ar) remontuoja, jiems išmokama 17 punkte nurodyto dydžio kompensacija, bet ne didesnė už faktines lengvųjų automobilių įsigijimo, įsigijimo ir (ar) pritaikymo, ir (ar) remonto išlaidas.

22. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra didesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojamos tik faktinės išlaidos.

23. Tuo atveju, kai nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje pateikta įsigyto lengvojo automobilio rinkos vertė yra mažesnė už faktines lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, kompensuojama lengvojo automobilio rinkos vertė.

24. Kompensacija už to paties automobilio įsigijimą skiriama ir mokama vieną kartą.

25. Kompensuojamos tik tos Aprašo 18.5–18.7 papunkčiuose nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai asmeniui buvo nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis.

26. Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kompensuojamos tik tos Aprašo 18.5–18.7 papunkčiuose nurodytos lengvojo automobilio remonto ir techninio pritaikymo išlaidos, kurios faktiškai buvo patirtos po to, kai neįgaliam vaikui buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar iki 2005 m. birželio 30 d. pripažinta visiška negalia neterminuotam laikui arba, jeigu neįgaliam vaikui tęsiamas slaugos poreikio nustatymas po 18 metų nepertraukiamai (vietoje specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nebuvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

27. Kompensacija, negauta dėl asmens, neįgalaus vaiko, šeimos, auginančios neįgalų vaiką, nario, kuris kreipėsi dėl kompensacijos skyrimo, mirties, neišmokama.

 

IV SKYRIUS

PAKARTOTINĖS KOMPENSACIJOS MOKĖJIMAS

 

28. Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys įgyja pakartotinai nustačius specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį. Tokiu atveju kompensacija išmokama, jeigu nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos praėjo 6 metai.

29. Teisę į pakartotinę kompensaciją asmenys, kuriems specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nustatytas neterminuotai, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos.

30. Teisę į pakartotinę kompensaciją šeimos, auginančios neįgalų vaiką, įgyja po 6 metų. Tokiu atveju kompensacija išmokama terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Kompensacijas mokanti įstaiga, asmenims skirdama ir mokėdama kompensaciją, turi užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 5 ir 6 straipsnių bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

__________________________