Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. GEGUŽĖS 16 D. NUTARIMO NR. O3E-154 „DĖL ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 101 straipsnio 1 dalimi, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu, patvirtintu Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į BALTPOOL UAB 2018 m. gruodžio 14 d. raštą Nr. SD-180483 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m.                   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Energijos išteklių biržos šilumos aukciono reglamentą, patvirtintą Komisijos 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2018 m. gruodžio    d. nutarimu Nr. O3E-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. O3E-154

 

KEISTA:

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m. gruodžio       d. nutarimu Nr.      

 


 

 

TURINYS

 

 

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS................................................................................... 3

 

Nuorodos į laiko momentus ir intervalus.................................................................................. 5

 

II. SKYRIUS DALYVAVIMO ŠILUMOS AUKCIONE PRIELAIDOS IR SĄLYGOS          5

 

Dalyvavimo šilumos aukcione prielaidos ir sąlygos............................................................... 5

Dalyvio anketa................................................................................................................................. 5

Dalyvio sutartis.............................................................................................................................. 5

Dalyvio patvirtinimai ir garantijos............................................................................................ 6

 

III. SKYRIUS ŠILUMOS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA.................................... 7

 

Šilumos aukciono diena................................................................................................................... 7

Informacijos, reikalingos šilumos aukciono organizavimui, deklaravimas....................... 7

Pavedimų pirkti šilumos energiją teikimas................................................................................. 8

Pavedimų parduoti šilumos energiją teikimas............................................................................ 8

Preliminarios šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas................................... 9

Dalyvių pretenzijos dėl preliminarios šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės........... 9

Galutinės šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas......................................... 10

Prognozuojamų superkamų šilumos kiekių iš kiekvieno dalyvio nustatymas.................... 10

Galutinių šilumos aukciono rezultatų skelbimas.................................................................. 10

 

IV. SKYRIUS ŠILUMOS AUKCIONO SISTEMOS SUTRIKIMAI, PREKYBOS KLAIDO 10

 

V. SKYRIUS ŠILUMOS AUKCIONO DALYVIO ĮMOKOS................................................... 11

 

VI. SKYRIUS ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS........................................................................... 11

 

Operatoriaus atsakomybė............................................................................................................ 11

Nenugalimos jėgos aplinkybės..................................................................................................... 11

 

VII. SKYRIUS KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS................................ 12

 

Operatoriaus vieši pranešimai..................................................................................................... 12

Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija................................................................ 12

Šilumos aukciono duomenys ir kita informacija..................................................................... 13

 

VIII. SKYRIUS REGLAMENTO GALIOJIMAS IR KEITIMAS........................................... 13

 

IX. SKYRIUS TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS............................................. 13

 


I.  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         BALTPOOL UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, yra energijos išteklių biržos operatorius, turintis šios veiklos vykdymui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) išduotą licenciją.

2.         Energijos išteklių biržos operatorius organizuoja šilumos aukcioną, kurio tikslas – nustatyti prognozuojamą atitinkamos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikį, kurį šilumos tiekėjas atitinkamą kalendorinį mėnesį supirks iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) kurį šilumos tiekėjas gamins pats, turimais šilumos gamybos įrenginiais. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas ir (ar) paties šilumos tiekėjo gaminamas šilumos kiekis nustatomas atsižvelgiant į šilumos aukciono dalyvių pasiūlytą šilumos kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes ir neviršijant aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikių, laikantis taikytinuose teisės aktuose nustatytos prioritetų eilės.

3.         Šilumos aukciono reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato  šilumos aukciono informacinės sistemos bei šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos valdymo, palaikymo ir administravimo tvarką, šilumos aukciono organizavimo ir vykdymo procedūrinius reikalavimus. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu, patvirtintu Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka).

4.         Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1.      Aukciono diena – darbo diena, kai baigiasi pasiūlymų gaminti ir (ar) parduoti šilumos energiją (t. y. pavedimų parduoti) pateikimo elektroninėje šilumos aukciono sistemoje terminas ir šioje sistemoje skelbiamos preliminarios ir galutinės šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės.

4.2.      Dalyvio atstovas (atstovas) – dalyvio paskirtas asmuo, turintis jam suteiktus įgaliojimus atlikti įgaliojime nustatytus veiksmus, susijusius su registracija elektroninėje šilumos aukciono sistemoje, naudojimusi šia sistema bei dalyvio veikla šilumos aukcione.

 

4.3.      Galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos aukciono informacinėje sistemoje praėjus pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo terminui skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę. Galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant pasiūlymų kainų.

4.4.      Galutiniai šilumos aukciono rezultatai – šilumos tiekėjui nurodžius iš kiekvieno pardavėjo superkamus šilumos kiekius skelbiami galutiniai šilumos aukciono rezultatai, kuriuose nurodoma galutinė pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę, nurodant pasiūlymų kainas ir superkamus šilumos kiekius.

4.5.      Identifikaciniai duomenys – Operatoriaus šilumos aukciono dalyviui suteikiami duomenys – naudotojo (-ų) vardas (-ai) ir slaptažodis (-iai), suteikiantys teisę šilumos aukciono dalyviui naudotis šilumos aukciono duomenų valdymo sistema.

4.6.      Operatorius – Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB.

4.7.      Pavedimas – Pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti.

4.8.      Pavedimas parduoti – teisiškai saistantis šilumos tiekėjo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis į atitinkamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą patiekti pagamintą šilumos kiekį ir (arba) nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis į atitinkamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą patiekti parduodamą šilumos kiekį.

4.9.      Pavedimas pirkti – šilumos tiekėjo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis atitinkamoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje priimti šilumos tiekėjo pagamintą ir (ar) nepriklausomo šilumos gamintojo parduodamą šilumos kiekį.

4.10.    Prekybos įkainiai (šilumos aukciono dalyvio įmokų dydžiai) – Operatoriaus tinklalapyje skelbiami už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir administruojant šilumos aukciono sistemą taikomi paslaugų įkainiai, kuriuos, suderinęs su Komisija, tvirtina Operatorius.

4.11.    Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos aukciono informacinėje sistemoje prieš pretenzijų dėl prekybos rezultatų pateikimo ir nagrinėjimo terminą skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę. Preliminari šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant pasiūlymų kainų.

4.12.    Ryšio priemonės – dalyvio ir Operatoriaus komunikacijai naudojamos komunikavimo telefonu (įskaitant trumpąsias žinutes) ir (ar) elektroniniu paštu priemonės.

4.13.    Šilumos aukcionas – taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka Operatoriaus šilumos aukciono informacinės sistemos priemonėmis organizuojamas ir vykdomas šilumos aukcionas.

4.14.    Šilumos aukciono dalyvio registracijos forma (toliau – Dalyvio anketa) – šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbiama Operatoriaus parengta tipinė forma, kurią privalo užpildyti ir (ar) atnaujinti bei Operatoriui pateikti kiekvienas asmuo, ketinantis tapti šilumos aukciono dalyviu ir (ar) esantis šilumos aukciono dalyviu (pasikeitus Dalyvio anketoje nurodytiems duomenims ir (ar) iškilus papildomų duomenų nurodymo ar kt. poreikiui), nurodydamas šilumos aukciono dalyvio registracijai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje bei naudojimuisi šia sistema, dalyvavimui šilumos aukcione, šio aukciono organizavimui bei administravimui reikalingą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvio įgaliotų asmenų kontaktinę informaciją).

4.15.    Šilumos aukciono dalyvio sutartis (toliau – Dalyvio sutartis) – sutartis, pasirašoma tarp Operatoriaus ir šilumos aukciono dalyvio dėl naudojimosi šilumos aukciono duomenų valdymo sistema, dalyvavimo šilumos aukcione sąlygų, šilumos aukciono sistemos naudojimo tvarkos.

4.16.    Šilumos aukciono dalyvis (toliau – ir Dalyvis) – šilumos tiekėjas ir (arba) nepriklausomas šilumos gamintojas arba asmuo, ketinantis plėtoti šilumos energijos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų, su Operatoriumi sudaręs Dalyvio sutartį ir šilumos aukciono sistemoje teikiantis pavedimą dėl šilumos energijos supirkimo ir (ar) pardavimo.

4.17.    Šilumos aukciono duomenų valdymo sistema– Operatoriaus administruojamos šilumos aukciono informacinės sistemos dalis, kurioje Šilumos aukciono dalyvis šio Reglamento bei kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka deklaruoja gaminamos ir (ar) superkamos kainos nustatymui reikalingus duomenis, taikomus koeficientus, teikia dokumentus bei teisės aktuose nurodytą informaciją, susijusią su Šilumos aukciono organizavimu.

4.18.    Šilumos aukciono informacinė sistema – Operatoriaus administruojama interneto svetainė  e.baltpool.eu/heat, kurioje vyksta šilumos aukcionai ir kurioje Operatorius skelbia Šilumos aukciono dalyvių Šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotus bei kitomis ryšio priemonėmis pateiktus duomenis ir informaciją. 

4.19.    Tinklalapis – Operatoriaus interneto svetainė www.baltpool.eu.

 

Nuorodos į laiko momentus ir intervalus

 

5.         Nuorodos į laiko momentus reiškia nuorodas į Lietuvos laiką (Rytų Europos laiko juostos laiką (UTC+2), įvertinant vasaros laiko pokytį (kai toks galioja)).

6.         Jeigu konkrečiam veiksmui atlikti nustatyta diena yra nedarbo diena, laikoma, kad terminas tam veiksmui atlikti sueina artimiausią kitą darbo dieną.

 

II.        SKYRIUS

DALYVAVIMO ŠILUMOS AUKCIONE PRIELAIDOS IR SĄLYGOS

 

Dalyvavimo šilumos aukcione prielaidos ir sąlygos

 

7.         Dalyvauti šilumos aukcione, teikti pavedimą pirkti arba pavedimą parduoti šilumos energiją gali asmuo, pateikęs Operatoriui tinkamai užpildytą Dalyvio anketą (kartu su anketoje nurodytais priedais) ir su Operatoriumi pasirašęs Dalyvio sutartį.

8.         Dalyvio anketos tipinę formą ir Dalyvio sutarties tipines sąlygas nustato ir Dalyvių deklaruotus duomenis bei teisės aktuose nustatytą informaciją, susijusią su dalyvavimu šilumos aukcione, viešai šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbia Operatorius.

 

Dalyvio anketa

 

9.         Asmuo, siekiantis dalyvauti šilumos aukcione, Operatoriui turi pateikti tinkamai užpildytą ir Dalyvio įgalioto atstovo pasirašytą nustatytos formos Dalyvio anketą kartu su anketoje nurodytais priedais.

10.       Dalyvio anketą teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad visa Dalyvio anketoje nurodyta informacija yra tikra ir teisinga, bei patvirtinti pridedamų dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Dalyvio anketoje nurodytiems duomenims ir (ar) informacijai, taip pat tais atvejais, kai, Operatoriui pakoregavus Dalyvio anketos tipinę formą, iškyla papildomų duomenų ir (ar) informacijos nurodymo Dalyvio anketoje ar kitas poreikis, asmuo, iki dalyvavimo Šilumos aukcione, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nuo Dalyvio anketoje pateikiamos informacijos atnaujinimo poreikio atsiradimo, privalo atnaujinti Dalyvio anketoje nurodytus ir (arba) pateikti papildomus duomenis ir (ar) informaciją Operatoriui, kartu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas).

 

Dalyvio sutartis

 

11.       Operatorius, gavęs tinkamai užpildytą Dalyvio anketą (su visais reikiamais priedais), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Dalyvio anketos gavimo dienos, Dalyvio anketą pateikusiam asmeniui pateikia Dalyvio sutartį pasirašyti. Nustatęs, kad asmens pateiktoje Dalyvio anketoje nurodyti ir (ar) kartu su ja pateikti duomenys ir (ar) informacija yra nepakankami sudaryti Dalyvio sutartį arba, kad tokios sutarties sudarymas su Dalyvio anketą pateikusiu asmeniu yra negalimas, Operatorius apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Dalyvio anketos gavimo dienos informuoja Dalyvio anketą pateikusį asmenį, nurodydamas nustatytus Dalyvio anketos trūkumus ir nustatydamas tokių trūkumų pašalinimo terminus arba informuoja apie priežastis, dėl kurių Dalyvio sutarties sudarymas su tokiu asmeniu yra negalimas.

12.       Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasirašytos Dalyvio sutarties gavimo dienos, Operatorius Dalyvio nurodytiems šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudotojams Dalyvio nurodytais elektroninio pašto adresais išsiunčia prisijungimo prie šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos identifikacinius duomenis.

13.       Dalyviui (jo nurodytiems šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudotojams) suteikti identifikaciniai duomenys yra skirti išimtinai tik tam Dalyviui ir negali būti perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Dalyvis yra atsakingas už identifikacinių duomenų saugojimą ir prisiima visą riziką dėl bet kokių nuostolių, kuriuos jis pats, Operatorius ar tretieji asmenys patyrė dėl netinkamo identifikacinių duomenų saugojimo ir (ar) naudojimo.

14.       Dalyvis yra asmeniškai ir visapusiškai atsakingas už visus veiksmus, atliktus prisijungus prie šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudojant jam (jo nurodytiems šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos naudotojams) suteiktus identifikacinius duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos pateikimą, pavedimų teikimą, koregavimą, atšaukimą ir kt., bei tokių veiksmų pasekmes.

 

Patvirtinimai ir garantijos

 

15.       Dalyvis kiekvieną kartą naudodamasis šilumos aukciono duomenų valdymo sistema ir teikdamas pavedimą pirkti arba pavedimą parduoti šilumą patvirtina ir garantuoja Operatoriui ir kitiems šilumos aukciono dalyviams, kad:

15.1.    turi teisę ir visus reikiamus įgaliojimus sudaryti Dalyvio sutartį su Operatoriumi ir vykdyti prekybą šilumos aukcione, būtinus pagal Dalyvio įstatus, įstatymus ar kitus dokumentus, reglamentuojančius Dalyvio ūkinę veiklą;

15.2.    turi visas licencijas ir leidimus, kurie yra būtini Dalyvio prekybos šiluma šilumos aukcione vykdymui pagal galiojančius teisės aktus;

15.3.    yra sudaręs bent vieną galiojančią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį arba preliminarią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį su šilumos tiekėju ar nepriklausomu šilumos gamintoju arba turi galiojančią;

15.4.    anketoje nurodyti duomenys yra tikri, visapusiški ir teisingi;

15.5.    susipažino su taikytinų šilumos ūkio sektorių reguliuojančiais teisės aktų reikalavimais bei supranta šilumos aukciono charakteristikas bei iš to kylančias rizikas, dalyvauja šilumos aukcione nuodugniai susipažinęs su šilumos aukciono vykdymo procedūra ir įsipareigoja jos laikytis.

16.       Dalyvis įsipareigoja informuoti Operatorių raštu apie bet kokį įvykusį ar tikėtinai įvyksiantį patvirtinimų ir garantijų pažeidimą nedelsdamas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo.

17.       Operatorius, nustatęs, kad Dalyvis neatitinka jam keliamų reikalavimų ir (ar) įvykusį Dalyvio patvirtinimų ir garantijų pažeidimą, turi teisę įpareigoti Dalyvį per Operatoriaus nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir (ar) vienašališkai apriboti Dalyvio galimybę dalyvauti šilumos aukcione be papildomo įspėjimo.

18.       Operatorius patvirtina ir garantuoja Dalyviams, kad:

18.1.    turi reikiamus įgaliojimus ir leidimus vykdyti šilumos aukciono organizavimo ir šilumos aukciono informacinės bei duomenų valdymo sistemų administravimo veiklą;

18.2.    yra tinkamai įsteigtas ir organizuotas vadovaujantis jam taikomais teisės aktais.

 

III.       SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

Šilumos aukciono diena

 

19.       Šilumos aukcionai Supirkimo tvarkos VI skyriuje nustatyta tvarka vyksta kitą darbo dieną po palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų paskelbimo termino pabaigos.

 

Informacijos, reikalingos šilumos aukciono organizavimui, deklaravimas

 

20.       Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos aukciono sistemoje deklaruoja antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją), nustatytas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir, jeigu taikoma, Komisijos nustatytą papildomą šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją, išreikštas euro centais už kilovatvalandę (ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu, ne vėliau kaip 17 (septynioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną.

21.       Šilumos tiekėjas sudaro ir Operatoriui elektroniniu paštu  pateikia visų savo naudojamų šilumos gamybos įrenginių, naudojamų atitinkamoje šilumos tiekimo sistemoje, technines charakteristikas, nurodytas Supirkimo tvarkoje. Operatorius šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje paskelbia šilumos tiekėjo naudojamų atitinkamos šilumos tiekimo sistemos šilumos gamybos įrenginius, kuriems šilumos tiekėjas, remdamasis Supirkimo tvarkoje nustatytais reikalavimais, privalo priskirti šilumos poreikio piko ir /ar rezervo pajėgumų užtikrinimo paslaugos požymį ir tokį sąrašą deklaruoti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki šaltojo metų laikotarpio pradžios. Šilumos tiekėjas, esant poreikiui, šaltuoju metų laikotarpiu tokį sąrašą atnaujinti gali ne dažniau nei vieną kartą per mėnesį pateikdamas atitinkamą deklaraciją šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje. Galiojančio piko ir rezervo pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių sąrašo duomenų atnaujinimas nesudarys sąlygų šilumos tiekėjui aukcione teikti pasiūlymo, kuriame nurodomas piko ar rezervo įrenginiais pagaminamas šilumos kiekis.

22.       Šilumos tiekėjas antrąjį kalendorinį mėnesį po einamojo taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, apskaičiuotas pagal Supirkimo tvarkos 14 punkte nustatytus principus, ir visus palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti reikalingus duomenis šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Jei 18 (aštuonioliktoji) kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos yra deklaruojamos artimiausią po jos einančią darbo dieną. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, šilumos tiekėjų šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotų duomenų pagrindu, taip pat skelbiamos šilumos aukciono informacinėje sistemoje. Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimas šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruojamas pateikiant šilumos tiekėjo atstovo parašu pasirašyto apskaičiavimo, kuriame nurodomi detalūs duomenys apie skaičiavimuose įvertintas šilumos gamybos sąnaudas, kaip tai nustatyta Supirkimo tvarkoje, kopiją arba pateikiant reikalingus duomenis šilumos palyginamosioms sąnaudoms apskaičiuoti šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje – tuo atveju, kai yra įdiegtas automatinis palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo funkcionalumas.

23.       Šilumos tiekėjas kartu su palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje taip pat deklaruoja Supirkimo tvarkoje numatytą informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus šilumos aukciono būdu supirkti ir (ar) gaminti bei šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais planuojamus pagaminti šilumos kiekius ir pateikia atitinkamo mėnesio centrinės šilumos tiekimo sistemos vidutinį valandinį poreikio grafiką. Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumos tiekėjas nurodytais terminais nedeklaruoja Reglamento 20−23 punktuose nurodytų duomenų, laikoma, kad atitinkamai šilumos aukciono dalyvis  patvirtina, jog atitinkami duomenys išliko nepasikeitę, todėl galiojančiais laikomi vėliausiai tokio asmens pateikti duomenys.

24.       Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumos tiekėjas nurodytais terminais nedeklaruoja Reglamento 20−23 punktuose nurodytų duomenų, laikoma, kad atitinkamai šilumos aukciono dalyvis  patvirtina, jog atitinkami duomenys išliko nepasikeitę, todėl galiojančiais laikomi vėliausiai tokio asmens pateikti duomenys.

 

 

Pavedimų pirkti šilumos energiją teikimas

 

25.       Šilumos tiekėjas pavedimą pirkti šilumos energiją antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio konkrečiame šilumos aukcione pateikia ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Jeigu 18 (aštuonioliktoji) einamojo kalendorinio mėnesio diena yra nedarbo diena, šiame Reglamento punkte nurodytas veiksmas atliekamas artimiausią po šios nedarbo dienos einančią darbo dieną.

26.       Pavedime pirkti šilumos tiekėjas nurodo antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir prognozuojamą atitinkamo mėnesio šilumos poreikį, nurodydamas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą (pvz., remonto, kiti techniniai darbai ar kitos priežastys, dėl kurių tam tikromis dienomis gali būti visiškai ar iš dalies apribotas šilumos poreikis visoje ar dalyje centralizuotos šilumos teikimo sistemoje).

27.       Šilumos tiekėjui šilumos aukciono sistemoje Reglamento 25 punkte nustatytais terminais nepateikus pavedimo pirkti, šilumos aukciono sistemoje pavedimas pirkti sugeneruojamas automatiškai ne vėliau kaip kitą einamojo kalendorinio mėnesio darbo dieną pagal šilumos tiekėjo šilumos aukciono sistemoje vėliausiai pateiktus duomenis, sutinkamai su Reglamento 24 punkto nuostatomis.

 

Pavedimų parduoti šilumos energiją teikimas

 

28.       Pavedimas parduoti šilumos energiją antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio konkrečiame šilumos aukcione gali būti pateiktas po pavedimo pirkti pateikimo šilumos aukciono sistemoje iki Aukciono dienos 11.00 val.

29.       Pavedimą parduoti teikiantis Šilumos aukciono dalyvis privalo nurodyti antrąjį po einamojo mėnesio siūlomą parduoti (pagaminti) šilumos kiekį ir šilumos kainą, išreikštą euro centais už kilovatvalandę (ct/kWh) šimtųjų euro cento dalių tikslumu.

30.       Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, teikiamame pavedime parduoti nurodyta šilumos kaina negali būti didesnė nei atitinkamo šilumos tiekėjo atitinkamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Jei nepriklausomam šilumos gamintojui Komisija yra nustačiusi papildomą pajamų neatitikimo dedamąją, ši dedamoji yra įvertinama nustatant šilumos aukciono rezultatus koreguojant nepriklausomo šilumos gamintojo pavedime parduoti nurodytą šilumos kainą.

31.       Visais atvejais šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos negali būti didesnės nei šilumos tiekėjo atitinkamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

32.       Pavedimai, neatitinkantys Reglamento 28−31 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami, vertinami ir teikiami šilumos tiekėjui.

33.       Iki pavedimų parduoti termino pateikimo pabaigos (iki Aukciono dienos 11 val.) Dalyviai gali koreguoti ir (ar) atšaukti jų pateiktus pavedimus parduoti.

34.       Pasibaigus pavedimų parduoti pateikimo terminui dalyviai nebegali keisti ir (ar) atšaukti anksčiau jų pateiktų pavedimų parduoti.

35.       Šilumos aukcione nepriklausomi šilumos gamintojai jų teikiamuose atskiruose pavedimuose parduoti turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai konkrečiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminto ir į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą patiekto šilumos kiekio apskaita yra atskira bei numatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

36.       Šilumos tiekėjai šilumos aukcione teikiamuose atskiruose pavedimuose parduoti turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai atskiras šilumos gamybos įrenginys yra nurodytas šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos aukciono informacinėje sistemoje patalpintame šilumos gamybos įrenginių sąraše, kuriame pateikiami šilumos tiekėjo valdomi šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą šilumos kiekio apskaitą arba su Komisija suderintus šilumos paskirstymo principus.

37.       Remiantis šilumos aukciono dalyvio pateikto pavedimo parduoti duomenimis, yra laikoma, kad:

37.1.    pavedime parduoti nurodytas šilumos kiekis laikomas maksimaliu šilumos kiekiu, kurį (jo dalį) dalyvis šiuo pavedimu siūlo ir sutinka parduoti;

37.2.    pavedime parduoti nurodyta kaina laikoma kaina, už kurią dalyvis siūlo ir sutinka parduoti visą pavedime nurodytą šilumos kiekį ar jos dalį.

 

Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas

 

38.       Operatorius ne vėliau kaip iki aukciono dienos 12.00 val. šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę, su kuria šilumos aukciono informacinėje sistemoje gali susipažinti šilumos aukciono dalyviai.

39.       Skelbdamas preliminarią Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę, Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje pateikia pavedimų parduoti eilę, išdėstytą pavedimuose parduoti siūlomos gaminti ir (ar) parduoti šilumos kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos, sudarant šią pavedimų parduoti eilę laikomasi Supirkimo tvarkoje nustatytų šilumos supirkimo prioritetų eilės. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos ir tokie pavedimai parduoti priskirtini tai pačiai prioriteto eilei, tokie pavedimai pateikiami vienoje (toje pačioje) preliminarioje šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės eilutėje.

40.       Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nurodomi į šią eilę įtrauktuose pavedimuose parduoti nurodyti šilumos kiekiai. Šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nenurodomos.

 

Dalyvių pretenzijos dėl šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės

 

41.       Jei dėl netinkamo šilumos aukciono informacinės sistemos veikimo ar kitų priežasčių šilumos aukcione buvo pateiktas akivaizdžiai (iš esmės) klaidingas pavedimas ir dėl to būtų įvykdytas klaidingas sandoris, Šilumos aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono dienos 13.00 val. pateikti Operatoriui motyvuotą prašymą dėl tokio pavedimo atšaukimo.

42.       Operatorius ne vėliau kaip iki Aukciono dienos 16.00 val. priima sprendimą dėl tokio Dalyvio prašymo ir informuoja apie jį Dalyvį. Priimto sprendimo motyvus Operatorius turi pateikti Dalyviui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Jei Operatoriaus vertinimu, sprendimas gali būti reikšmingas ir kitiems šilumos aukciono dalyviams, Operatorius apie priimtą sprendimą gali paskelbti šilumos aukciono informacinėje sistemoje.

43.       Vėliau nei Reglamento 40 punkte nustatytas terminas gautos Dalyvių pretenzijos nenagrinėjamos, ir pavedimai negali būti atšaukiami.

 

Galutinės šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas

 

44.       Operatorius galutinę šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę skelbia šilumos aukciono informacinėje sistemoje iki Aukciono dienos 16.00 val.

45.       Šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nenurodomos.

 

Prognozuojamų superkamų šilumos kiekių iš kiekvieno dalyvio nustatymas

 

46.       Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis galutine šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile ir Supirkimo tvarkos nuostatomis, ne vėliau kaip iki antros darbo dienos po Aukciono dienos 15.00 val. nustato prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius ir juos deklaruoja šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje, kartu pateikdamas nustatyto superkamo šilumos kiekio pagrindimą, tais atvejais kai superkamas šilumos kiekis yra sumažinamas, palyginti su aukciono dalyvio pavedime parduoti šilumą nurodytu kiekiu, bei šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje paskelbia prognozuojamos šilumos gamybos grafiką.

 

Šilumos aukciono rezultatų skelbimas

 

47.       Šilumos tiekėjui pateikus į šilumos aukciono duomenų valdymo sistemą prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius, šilumos aukciono informacinėje sistemoje tą pačią darbo dieną yra paskelbiami galutiniai šilumos aukciono rezultatai.

 

IV.       SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO SISTEMOS SUTRIKIMAI, PREKYBOS KLAIDOS

 

48.       Visais šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimo atvejais Operatorius informuoja dalyvius iš karto, kai sutrikimas buvo pastebėtas, bei informuoja, kada šilumos aukciono informacinės sistemos veikimas bus atnaujintas.

49.       Esant šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimams, Dalyvių pavedimai gali būti teikiami ryšio priemonėmis, pateikiant užpildytą pavedimų pateikimo formą.

50.       Šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimo atvejais ir esant techninėms galimybėms, Operatorius turi teisę prekybos rezultatus paskelbti informuodamas Dalyvius ryšio priemonėmis.

51.       Įvertinęs šilumos aukciono informacinės sistemos sutrikimų mastą ir pobūdį, Operatorius turi teisę sustabdyti aukcioną ir (ar) panaikinti aukciono rezultatus ir (ar) perkelti aukcioną į kitą dieną, apie tai informuodamas Šilumos aukciono dalyvius.

 

V.        SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO DALYVIO ĮMOKOS

 

52.       Už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir administruojant šilumos aukciono sistemas, šilumos aukciono dalyviai moka su Komisija suderinto dydžio šilumos aukciono dalyvio įmokas, kurių dydis skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje. Šilumos aukciono dalyvio mokėtinų įmokų dydis gali būti keičiamas tik iš anksto suderinus su Komisija. Pakeistas įmokos dydis šilumos aukciono dalyviams taikomas nuo jo paskelbimo momento arba nuo kitos Komisijos nurodytos tokio įmokos dydžio taikymo pradžios datos.

53.       Operatorius per 5 (penkias) darbo dienas po kalendorinio mėnesio pabaigos pagal taikomus su Komisija suderintus šilumos aukciono dalyvio įmokų dydžius už šilumos aukciono dalyvio pateiktame pavedime parduoti nurodytą šilumos kiekį šilumos aukciono dalyviui išrašo sąskaitą už dalyvavimą šilumos aukcione. Šilumos aukciono dalyviui įmoka taikoma nepriklausomai nuo to, ar pardavimo pavedimas yra pripažintas negaliojančiu Reglamento nustatyta tvarka, ir (arba) pardavimo pavedime nurodytas šilumos kiekis (jo dalis) yra faktiškai superkamas.

 

VI.       VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 

Operatoriaus atsakomybė

 

54.       Operatorius neatsako už dalyvių patirtus nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl:

54.1.    priešingos sandorio šalies pagal šilumos aukcione sudarytus sandorius įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

54.2.    Operatoriaus pasikliovimo dalyvio nurodytais komunikavimo šaltiniais;

54.3.    valstybės valdžios institucijų ir (ar) teismo nurodymų vykdymo;

54.4.    bet kurio kito Dalyvio ar trečiojo asmens veikimo ar neveikimo;

54.5.    šilumos aukciono sistemos gedimo, neveikimo ar kitokio veiklos sutrikimo, įskaitant Operatoriaus naudojamų kitų asmenų teikiamų telekomunikacijos, kompiuterinių sistemų ir (ar) programinės įrangos, reikalingos šilumos aukciono sistemos veikimui, sutrikimus;

54.6.    bet kokio Dalyvių naudojamų telekomunikacijos priemonių, kompiuterinių sistemų ir programinės įrangos nepasiekiamumo, nepakankamumo ar netobulumo, dėl kurių Dalyviai negali naudotis / sutrinka naudojimasis šilumos aukciono sistema;

54.7.    Dalyvio dalyvavimo šilumos aukcione sustabdymo ir (ar) dalyvio pašalinimo iš šilumos aukciono šiame Reglamente ir taikytinuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

55.       Operatoriaus atsakomybė nėra ribojama, kai žalos (nuostolių) padarymą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė Operatoriaus tyčia ar didelis neatsargumas.

 

Nenugalimos jėgos aplinkybės

 

56.       Operatorius ir Dalyviai atleidžiami nuo atsakomybės atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, tai yra, tokioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio tų aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

57.       Operatorius ar Dalyvis ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos praneša dalyviams ir (ar) Operatoriui apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą.

58.       Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, turinčioms ar galinčioms turėti tiesioginės ar netiesioginės įtakos Šilumos aukciono funkcionavimui, Dalyvis informuoja Operatorių, o Operatorius pagal poreikį informuoja kitus šilumos aukciono dalyvius ir pateikia:

58.1.    neįpareigojantį galimą nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos šilumos aukciono sistemos veiklai įvertinimą;

58.2.    pagrįstą informaciją dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos šilumos aukciono sistemos  veiklai dydžio bei trukmės;

58.3.    Operatoriui pareikalavus, Dalyvis nedelsdamas pateikia Operatoriui reikalaujamą informaciją, reikalingą nustatyti, ar susiklostė nenugalimos jėgos aplinkybės, ir įvertinti jų galimą poveikį dalyvavimui šilumos aukcionuose.

59.       Operatorius ir Dalyviai stengiasi neleisti atsirasti nenugalimos jėgos aplinkybių padariniams ar juos apriboti, siekdami kaip įmanoma greičiau atkurti įprastinę šilumos aukciono veiklą.

 

VII.     SKYRIUS

KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

Operatoriaus vieši pranešimai

 

60.       Visiems Dalyviams skirta informacija ir pranešimai, įskaitant apibendrintą informaciją apie prekybos rezultatus, kaip tai nustato Reglamentas ir (ar) kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekybą šilumos aukcione, skelbiami Operatoriaus tinklalapyje adresu www.baltpool.eu.

61.       Operatoriaus pranešimai ir informacija skelbiami lietuvių kalba. Operatoriaus pasirinkimu informacija papildomai gali būti skelbiama anglų ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.

 

Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija

 

62.       Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija yra vykdoma naudojantis šilumos aukciono informacinės sistemos arba ryšio priemonėmis. Operatoriaus pranešimų pateikimas dalyviui šilumos aukciono informacinės sistemos priemonėmis laikomas tinkamu dalyvio informavimu.

63.       Operatoriaus aktualūs kontaktiniai duomenys, kuriais privalo pasikliauti dalyviai, komunikuodami su Operatoriumi ryšio priemonėmis, nurodomi Operatoriaus tinklalapyje adresu www.baltpool.eu.

64.       Dalyvis savo kontaktinius duomenis nurodo Dalyvio sutartyje, o esant kontaktinių duomenų pasikeitimams – apie tai nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo informuoti Operatorių raštu.

65.       Pranešimai ir kita informacija laikoma pristatyta išsiuntimo darbo dieną, jeigu ji buvo išsiųsta iki Operatoriaus darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną – jeigu ji buvo išsiųsti po Operatoriaus darbo valandų. Operatoriaus darbo valandos skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje.

66.       Visi Operatoriaus ir dalyvių tarpusavio komunikavimo duomenys, telefoniniai pokalbiai ir (ar) informacija, pateikti šilumos aukciono sistemoje ar kitomis ryšio priemonėmis, Operatoriaus gali būti įrašomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Esant būtinybei, šie įrašai ir duomenys gali būti panaudojami ginčų sprendimui ir (ar) šilumos aukciono administravimo tikslais.

67.       Komunikacija tarp Operatoriaus ir dalyvio vykdoma lietuvių kalba. Operatoriaus sutikimu, komunikacija su dalyviais gali būti vykdoma anglų ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.

 

Šilumos aukciono duomenys ir kita informacija

 

68.       Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja, o Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia šią informaciją:

68.1.    praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį;

68.2.    šilumos tiekėjo pavedime parduoti šilumą šilumos aukcione nurodytais įrenginiais faktiškai pagamintas šilumos kiekį;

68.3.    iš nepriklausomų šilumos gamintojų faktiškai supirktos šilumos kiekį;

68.4.    šilumos tiekėjo valdomais šilumos poreikio piko pajėgumus ir (ar) rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančiais įrenginiais faktiškai pagamintos šilumos kiekį.

69.       Šilumos aukciono administravimo tikslais Operatorius turi teisę naudotis visa informacija, gauta Dalyviams dalyvaujant šilumos aukcione. Operatorius negali atskleisti turimos neviešos informacijos apie dalyvius tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Reglamente, Supirkimo tvarkoje, įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

70.       Operatorius turi teisę viešai skelbti apibendrintus dalyvių techninius, finansinius ir kitus su šilumos aukcionų vykdymu susijusius duomenis, užtikrinant konfidencialumą ir neatskleidžiant konkrečių dalyvių duomenų.

 

VIII.    SKYRIUS

REGLAMENTO GALIOJIMAS IR KEITIMAS

 

71.       Reglamento nuostatos yra keičiamos Komisijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

72.       Reglamento pakeitimai ir papildymai dalyviams yra privalomi nuo jų įsigaliojimo momento be išankstinio dalyvių patvirtinimo ir (ar) sutikimo.

73.       Esant prieštaravimų ir (ar) neatitikimų tarp Reglamento ir Supirkimo tvarkos ar kitų Komisijos priimtų norminių teisės aktų nuostatų,  taikomos atitinkamos Supirkimo tvarkos ar kito Komisijos priimto norminio teisės akto nuostatos.

74.       Viešai paskelbus apie Reglamento nuostatų pakeitimus, dalyviai įgyja teisę nutraukti Dalyvio sutartį per 14 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo, informuodami Operatorių apie tai raštu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki numatomo Dalyvio sutarties nutraukimo termino, tačiau bet kuriuo atveju Dalyvis privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus Operatoriui ir kitiems šilumos aukciono dalyviams.

 

IX.       SKYRIUS

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

75.       Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

76.       Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Reglamento ir (ar) susijęs su šio Reglamento nuostatomis, jo pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu tarp ginčo šalių. Neišsprendus ginčo taikiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

77.       Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.

78.       Komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl Operatoriaus veiklos. Tokie skundai ir ginčai nagrinėjami Energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

____________________________