Projektas Nr. TSP-153

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO R. RUDILIŲ JONO LAUŽIKO UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių – 3,6.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo “ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras    

 

 

 

Parengė        

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Projektas suderintas DVS