Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-422 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. ...... Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 23 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti  ar išsinuomoti  įstatymo  20 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. T-422 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu,  39.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.5. Įstatymo 20 straipsnio 7 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais atvejais asmenų ir šeimų nuomojamas socialinis būstas jų raštišku prašymu išnuomojamas kaip savivaldybės būstas, jeigu asmuo ar šeima Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju su asmenimis ir šeimomis nuo kitų kalendorinių metų pradžios sudaroma nauja savivaldybės būsto nuomos sutartis Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje nustatytomis sąlygomis.

Jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio (-ios) socialinį būstą, išskyrus šio papunkčio pirmoje pastraipoje nurodytus asmenis ir šeimas, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, kaip nustatyta Įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 2 punkte, ir kurie Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise neturi kito būsto, šio asmens ar šeimos raštišku prašymu šis būstas gali būti išnuomojamas kaip savivaldybės būstas rinkos kaina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas. Pateiktus prašymus dėl savivaldybės būsto nuomos svarsto Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisija. Jai priėmus protokolinį sprendimą dėl savivaldybės būsto nuomos tikslingumo, Skyrius parengia Savivaldybės mero potvarkio projektą. Šiuo atveju su asmeniu ar šeima nuo kitų kalendorinių metų pradžios sudaroma nauja terminuota savivaldybės būsto nuomos sutartis.

Jeigu su šio papunkčio 2 pastraipoje nurodytu asmeniu ar šeima savivaldybės būsto nuomos sutartis nesudaroma arba sudaryta terminuota savivaldybės būsto nuomos sutartis nepratęsiama naujam terminui, asmenys ir šeimos privalo išsikelti iš nuomojamo būsto nuomos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminu. Asmenims ir šeimoms geranoriškai neatlaisvinus savivaldybės būsto, Skyrius inicijuoja iškeldinimą iš savivaldybės būsto teismine tvarka.

Asmuo ar šeima, atitinkantis Įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, sumažėjus asmens ar šeimos turtui (įskaitant gautas pajamas), kai jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoto turto vertė ar pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų metinių pajamų ir turto dydžių, gali teikti prašymą rinkos kaina nuomojamą savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis. Šiuo atveju asmenys ir šeimos Aprašo 62 punkte nurodytus dokumentus ir (ar) duomenis

 

 

 

turi pateikti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki savivaldybės būsto nuomos sutarties termino pabaigos;“.

 

 

 

 

Savivaldybės meras