Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971,  6.973, 6.978 straipsnių

pakeitimo ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr. XIII-

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6.589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.589 straipsnio pavadinimą:

6.589 straipsnis. Su nuomininku gyvenančių asmenų teisės ir pareigos

2. Pakeisti 6.589 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai, partneriai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas.“

3. Pakeisti 6.589 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Fiziniai asmenys, nustoję būti nuomininko šeimos nariais, partneriais, bet toliau gyvenantys nuomojamoje patalpoje, turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir nuomininkas bei jo šeimos nariai“.

 

2 straipsnis. 6.969 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6.969 straipsnį nauja dalimi:

4. Jeigu jungtinės veiklos tikslas yra bendro gyvenimo vedimas, jungtinės veiklos sutartis vadinama susitarimu dėl bendro gyvenimo“.

2. Papildyti 6.969 straipsnį nauja dalimi:

5. Susitarimas dėl bendro gyvenimo prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotas tik tuomet, kai sutartis yra sudaryta notarine tvarka“.

3. Buvusią Kodekso 6.969 straipsnio 4 dalį laikyti 6 dalimi ir ją pakeisti:

6. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, išskyrus susitarimą dėl bendro gyvenimo, o įstatymo numatytais atvejais – notarinės formos. Jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti“.

 

3 straipsnis. 6.971 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6.971 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Už bendro turto apskaitą atsakingas vienas iš partnerių, paskirtas visų partnerių bendru sutarimu. Ši nuostata netaikoma, kai sudaromas susitarimas Civilinio kodekso 6.969 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka“.

2. Papildyti 6.971 straipsnį nauja dalimi ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu partnerių, sudariusių susitarimą dėl bendro gyvenimo, bendrai naudojami nekilnojamieji daiktai ar teisės į juos įregistruoti vieno partnerio vardu, partneriai bendru prašymu gali nurodyti atitinkamam viešajam registrui padaryti įrašą apie tai, kad šiuos daiktus ar teises į juos partneriai naudoja bendrai. Tokiame prašyme esančių partnerių parašų tikrumą turi patvirtinti notaras“.

 

4 straipsnis. 6.973 straipsnio pakeitimas

1. Buvusį Kodekso 6.973 straipsnį laikyti Kodekso 6.973 straipsnio 1 dalimi.

2. Papildyti 6.973 straipsnį nauja dalimi ir ją išdėstyti taip:

2. Susitarimo dėl bendro gyvenimo atveju partnerio teisę susipažinti su kito partnerio sveikatos informacija ir atstovavimo ypatumus priimant su sveikatos priežiūra susijusius sprendimus, nustato Civilinio kodekso šeštosios knygos XXXV skyriaus antro skirsnio normos, reglamentuojančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kiti įstatymai“.

 

5 straipsnis. 6.978 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6.978 straipsnį nauja dalimi ir ją išdėstyti taip:

6. Susitarimo dėl bendro gyvenimo atveju partneriai turi teisę notarine tvarka sudaryti sutartį, kurioje savo nuožiūra nustato, kaip padalijamas bendrai įgytas ir naudojamas turtas pasibaigus jų susitarimui ir (arba) vieno iš partnerių bendram gyvenimui“.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                   

 

Povilas Urbšys

Ramūnas Karbauskis

Agnė Širinskienė

Rima Baškienė

Arūnas Gumuliauskas

Aušrinė Norkienė

Asta Kubilienė

Laimutė Matkevičienė

Guoda Burokienė

Vida Ačienė

Laurynas Kasčiūnas

Rimantas Jonas Dagys

Audronius Ažubalis (pasirašė 2017-06-01)

Žygimantas Pavilionis (pasirašė 2017-06-01)