Projektas

 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO

NR. V-100 „DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.5.

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai

vienas mėnuo po  priėmimo procedūros termino pabaigos“

 

 

 

2.   Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.7.

Pretendentų į pareigas konkurso protokolai

vienas mėnuo po priėmimo procedūros termino pabaigos

(protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą saugomi 7.2 punkte nurodytą terminą)“

 

3.   Pakeičiu 7.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.8.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso arba garso ir vaizdo įrašai)

vienas mėnuo po priėmimo procedūros termino pabaigos

(protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą, atrinktų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priimtų į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso saugomi 7.2 papunktyje nurodytą terminą)“

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras