Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „VISUOMENINIO TRANSPORTO IR KITŲ ALTERNATYVIŲ MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimaskompensacinių išmokų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Kristina Sabaliauskienė     

2020-04-14        

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m.                        d. įsakymu Nr.

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „VISUOMENINIO TRANSPORTO IR KITŲ ALTERNATYVIŲ MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ kompensacinių išmokų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų kompensacinei išmokai pateikimo, vertinimo ir kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas, administravimo tvarką.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo 2020 m. sąmatoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ (toliau – metinė sąmata), ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę, skirtą rinktis mažiau taršias judumo priemones (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja ir skiria lėšas šiame Tvarkos apraše nurodytoms kompensacinėms išmokoms.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti prašymus kompensacinei išmokai (toliau – Prašymas) gauti, vykdo Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Paraiškų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto ir išregistruoto  automobilio: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), klasė, išregistravimo priežastis, valdytojas, registracijos pažymėjimo išdavimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra, įsigyto dviračio ar paspirtuko PVM sąskaitos faktūros duomenys, elektrinio motociklo arba elektrinio mopedo: kuro rūšis, valstybinis numeris, rėmo numeris, savininkas, valdytojas, klasė, pirmoji registracijos data, pirmoji registracijos data Lietuvoje, registracijos valdytojo vardu data ir pan.).

6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti;

7.2. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto metinio bilieto, elektrinio motociklo, elektrinio mopedo, elektrinio arba paprasto dviračio ar elektrinio paspirtuko išlaidoms kompensuoti;

7.3. prašymas Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką;

7.4. kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blankas), 2002 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme Nr. IX-751 (toliau – PVM įstatymas), 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme Nr. VIII-2043 (toliau – Saugaus eismo įstatymas).

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

8. Kompensacinės išmokos pagal Priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Kompensacinių išmokų maksimalus suminis dydis vienam pareiškėjui už 11 punkte patirtas tinkamas išlaidas ne didesnis nei 1000 eurų. Maksimalios išlaidų kompensacijos sumos pagal tinkamų išlaidų kategorijas nurodytos 11.1.–11.6. papunktyje.

10. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinės sąmatos įsigaliojimo datos.

11. Tinkamos išlaidos:

11.1. ne daugiau 310 eurų už Vilniaus miesto metinį bilietą;

11.2. ne daugiau 275 eurų už Kauno miesto metinį bilietą;

11.3. ne daugiau 260 eurų pareiškėjui už Klaipėdos miesto metinį bilietą;

11.4. ne daugiau 1000 eurų už elektrinį (L1e klasės) mopedą ar (L3e klasės) elektrinį motociklą;

11.5. ne daugiau 700 eurų už elektrinį dviratį; 

11.6. ne daugiau 400 eurų už paprastą dviratį ar elektrinį paspirtuką, atitinkantį motorinio dviračio parametrus, nustatytus Saugaus eismo įstatyme.

12. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

12.1. pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki 2019 m. spalio 17 d. arba iki 2020 m. kovo 13 d., ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi priduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP;

12.2. pareiškėjas pasirenka ir įsigyja 11 punkte nustatytą viešojo transporto paslaugą (metinį bilietą) ir/arba mažiau taršią judumo priemonę. Pareiškėjas gali įsigyti kelis tų pačių viešojo transporto paslaugų (metinių bilietų) ir/arba mažiau taršių judumo priemonių vienetus. Kompensacinės išmokos suma apskaičiuojama pagal faktiškai patirtas išlaidas, neviršijant 11.1-11.6 papunkčiuose nurodytų maksimalių išlaidų sumų kiekvienam įsigytam vienetui, taip pat neviršijant 9 punkte nustatyto kompensacinių išmokų maksimalaus suminio dydžio ir atsižvelgiant į pareiškėjo pateiktus išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus.

13. Pareiškėjas turi pateikti išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus:

13.1. kai įsigyja 11.1.-11.3. papunktyje nustatytą metinį bilietą pareiškėjas pateikia jo vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais ir mokėjimo kvitą arba banko pavedimo išrašą;

13.2. kai įsigyja 11.5.-11.6. papunktyje nustatytą mažiau taršią judumo priemonę pateikia  jo vardu išrašytą PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą su privalomais rekvizitais ir mokėjimo kvitą arba banko pavedimo išrašą;

14. PVM sąskaita - faktūra privalo atitikti visus PVM įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus.

15. Pareiškėjas turi įsigyti tik naujas 11.4.-11.6. punkte nurodytas mažiau taršias judumo priemones.

16. Pareiškėjas, įsigijęs elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą jį turi savo vardu įregistruoti VĮ Regitra;

17. Pareiškėjo, įsigijusio elektrinį mopedą ar elektrinį motociklą, registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data, kuro rūšis;

18. Parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems 11.4. punkte nurodytus reikalavimus atitinkantiems mopedams ar motociklams;

19. Pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, transporto priemonė su tuo pačiu VIN numeriu ir įsigytas elektrinis mopedas ar elektrinis motociklas, paprastas ar elektrinis dviratis ar elektrinis paspirtukas gali būti kompensuojami tik vieną kartą.

20. Jei pareiškėjas gavo kompensacinę išmoką pagal Klimato kaitos programos priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui, jis turi būti tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal tvarkos aprašo nuostatas.

21. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šių reikalavimų atitikimui patikrinti Agentūra gali naudotis duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS,VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

22. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti Prašymus ir kitą reikalingą informaciją.

23. Pareiškėjas užpildo Prašymą Agentūros Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS). Kvietime teikti Prašymus gali būti nustatyti kiti Prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

24. Pareiškėjai Prašymo formoje, patvirtintoje Agentūros direktoriaus įsakymu, turi užpildyti visą prašomą informaciją ir pateikti išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus.

25. Prašymai tikslinami tik per APVIS sistemą.

26. Pareiškėjų Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal Priemonę bet ne ilgiau nei iki 2021 m. vasario 1 d. Vėliau pateikti Prašymai nepriimami.

27. Agentūra nuo Prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo ir per APVIS sistemą informuoja pareiškėją.

28. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus įsakymu.

29. Kompensacinė išmoka pareiškėjui išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

30. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su Prašymo vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

31. Pareiškėjas teikdamas Prašymą patvirtina, kad Prašyme pateikta informacija teisinga.

32. Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui transporto priemonės, už kurią skirta Tvarkos aprašo 11.4. papunktyje nurodyta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

33. Agentūros darbuotojai Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka per dvejų metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi teisę atlikti Prašyme pateiktos informacijos patikrą.

34. Agentūrai nustačius ar gavus informaciją ir patikrinus, kad Pareiškėjas Prašyme pateikė klaidingą ir/ar melagingą informaciją ir/ar nesilaikė Tvarkos aprašo 32 punkto reikalavimų, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė po eismo įvykio sugadinta nepataisomai, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Agentūros pareikalavimo dienos, privalo grąžinti kompensacinę išmoką.

 

________________________________