Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-290 „DĖL GAMINIŲ APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                 d. Nr.      

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veikos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 343 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 3 dalies 2 punktu, 344 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 346 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3413 straipsnio 2 dalimi, 3415 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 3417 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3420 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir įgyvendindamas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/849, nuostatas,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme, Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros ir elektroninės įrangos taisyklės),  Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.“

2.2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio gaminių apskaitos žurnalas;“.

2.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12Kartu su Ataskaita elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas naudodamasis GPAIS turi Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“, nustatyta tvarka pateikti informaciją apie dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas (buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, einamaisiais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis individualiai, turi minėtose taisyklėse nustatyta tvarka pateikti ir dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, originalą).“

2.4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Kartu su Ataskaita buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, ataskaitiniais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizavęs individualiai ir pasirinkęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, naudodamasis GPAIS turi Elektros ir elektroninės įrangos taisyklėse nustatyta tvarka pateikti informaciją apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų eksploatavimą ataskaitiniais kalendoriniais metais ir atliekų, surinktų šiose vietose, kiekį ataskaitiniais kalendoriniais metais.“

2.5. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Kartu su Ataskaita buitinės elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, einamaisiais kalendoriniais metais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą organizuojantis individualiai ir pasirinkęs elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduoties vykdymo 2 variantą, naudodamasis GPAIS turi Elektros ir elektroninės įrangos taisyklėse nustatyta tvarka pateikti informaciją apie numatomas įrengti ar jau įrengtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietas einamiesiems kalendoriniams metams.“

2.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 94 straipsnio, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 252 straipsnio nustatyta tvarka.“

 

 

 

Aplinkos ministras