Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinės reikšmės keliams priskirta žemė priklauso valstybei išimtine nuosavybės teise. Ją patikėjimo teise valdo, naudoja ir ja disponuoja akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Valstybinės žemės sklypai, reikalingi valstybinės reikšmės keliams projektuoti, tiesti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ar priskirti valstybinės reikšmės keliams, perduodami patikėjimo teise akcinei bendrovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo sprendimu, Žemės įstatyme ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Valstybinės žemės sklypo, perduodamo patikėjimo teise akcinei bendrovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai, perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas arba jo įgaliotas šios institucijos struktūrinio padalinio vadovas valstybės tarnautojas. Valstybinės reikšmės kelią ar jo ruožą išbraukus iš valstybinės reikšmės kelių sąrašo, Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovas Žemės įstatyme ir Vyriausybės nustatyta tvarka priima sprendimą dėl patikėjimo teisės į šio kelio ar jo ruožo užimamą valstybinės žemės sklypą pasibaigimo ir tokį žemės sklypą akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija perdavimo–priėmimo aktu grąžina Vyriausybės įgaliotai institucijai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. spalio 1 d. priima nutarimą, suteikiantį reikiamus įgaliojimus įstaigoms ir (ar) institucijoms pagal kompetenciją atlikti atitinkamus šiame įstatyme Vyriausybės įgaliotai institucijai priskirtus veiksmus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas