Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ MOKESČIO

Į S T A T Y M A S

 

20    m.         d. Nr.

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato finansų rinkos dalyvių apmokestinimo tvarką.

 

2 straipsnis. Įstatymo sąvokos 

Šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bankų įstatyme, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatyme, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme.

 

3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Šio mokesčio mokėtojais yra:

1) bankai;

2) Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse (toliau - Europos Sąjungos valstybės) licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

3) kitose negu Europos Sąjungos valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;

4) kredito unijos;

5) centrinės kredito unijos;

6) vartojimo kredito davėjai;

7) kredito davėjai.

 

4 straipsnis. Mokesčio bazė

1.  Mokesčių mokėtojų, nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 1-5 punktuose, mokesčio bazė yra vidutinis metinis turtas, išskyrus lėšas Centriniame banke, skolinimas valstybei, grynuosius pinigus, materialus ir nematerialus turtas, nuosavos lėšos, skaičiuojamas kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos turto vertės paprastasis vidurkis, viršijantis 300 milijonų eurų;

2. Mokesčių mokėtojų, nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 6 punkte, mokesčio bazė yra vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma, skaičiuojama kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos likusios grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų sumos paprastasis vidurkis, viršijantis 300 milijonų eurų;

3. Mokesčių mokėtojų, nurodytų šio Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte, mokesčio bazė yra vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma, skaičiuojama kaip praėjusių kalendorinių metų keturių ketvirčių pabaigos likusios grąžinti išmokėtų, su nekilnojamuoju turtu susijusių, kreditų sumos paprastasis vidurkis viršijantis 300 milijonų eurų;

 

5 straipsnis. Mokesčio tarifas

Finansų rinkos dalyvių mokesčio bazei taikomas 0,03 procento tarifas.

 

6 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo.

 

7 straipsnis. Atleidimas nuo mokesčio

1. Bankai, centrinės kredito unijos vienerius metus atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį, šiems subjektams pradėjus taikyti gaivinimo plane, parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo nuostatomis, numatytas priemones.

2. Kitoje Europos Sąjungos valstybėje licencijuotam užsienio bankui, įsteigusiam Lietuvos Respublikoje filialą, pradėjus taikyti gaivinimo plane numatytas priemones, toks filialas vienerius metus atleidžiamas nuo pareigos mokėti mokestį.

3. Bankai, centrinės kredito unijos vienerius metus atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį priėmus sprendimą dėl šių subjektų pertvarkymo, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą.

4. Priėmus sprendimą dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje licencijuoto užsienio banko, įsteigusio Lietuvos Respublikoje filialą, pertvarkymo, toks filialas vienerius metus atleidžiamas nuo pareigos mokėti mokestį. 

5. Bankui, centrinei kredito unijai, kredito unijai, kitoje negu Europos Sąjungos valstybėje licencijuoto užsienio banko Lietuvos Respublikoje įsteigtam filialui paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą), veiklos apribojimo (moratoriumo) galiojimo laikotarpiu tokie subjektai atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį.

6. Kitoje Europos Sąjungos ekonominės erdvės valstybėje licencijuotam užsienio bankui, įsteigusiam Lietuvos Respublikoje filialą, paskelbus veiklos apribojimą (moratoriumą), veiklos apribojimo (moratoriumo) galiojimo laikotarpiu toks filialas atleidžiamas nuo pareigos mokėti mokestį.

7. Mokesčio mokėtojai atleidžiami nuo šio mokesčio mokėjimo, jeigu, pagal teisės aktų nuostatas, jiems yra pradėtos bankroto ar restruktūrizavimo procedūros.

8. Lietuvos Respublikoje filialą įsteigusiam užsienio bankui iškėlus bankroto bylą, toks filialas atleidžiamas nuo pareigos mokėti mokestį.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS, DEKLARAVIMAS IR MOKĖJIMAS

 

8 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

1. Mokesčio mokėtojai, vadovaudamiesi šio Įstatymo 5 straipsniu ir taikydami šio Įstatymo 6 straipsnyje nurodytą mokesčio tarifą, turi apskaičiuoti mokėtiną mokesčio sumą ir ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio 15 dienos pateikti to mokestinio laikotarpio deklaraciją.

2. Už mokestinį laikotarpį apskaičiuota mokesčio suma privalo būti sumokėta į valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

3. Šio mokesčio deklaracijos formą, jos užpildymo tvarką, kartu su deklaracija reikalaujamus pateikti kitus duomenis nustato centrinis mokesčių administratorius.

 

III SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

9 straipsnis. Atsakomybė

Pažeidus šio įstatymo nuostatas, baudos skiriamos ir delspinigiai skaičiuojami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIO ĮSKAITYMAS

 

10 straipsnis. Mokesčio įskaitymas

Mokestis įskaitomas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja nuo 20   m.          d.

2. Centrinis mokesčių administratorius iki 20    m.   d. priima šio Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas apskaičiuojant, deklaruojant ir mokant finansų rinkos dalyvių mokestį už mokestinius laikotarpius, prasidėjusius 20   metais ar vėliau.

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                               Zbignev Jedinskij