Projektas

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2-109 „dėl AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO, AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ VYKDOMŲ EGZAMINŲ TVARKOS IR AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ RENGIAMOS MOKYMO MEDŽIAGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m rugsėjo d.  Nr. 

Vilnius

 

Pakeičiu Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašą, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2-109 Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo:

1. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Teorijos egzamino pradžioje kiekvienas egzaminuojamas asmuo kompiuterio naršyklės lange, kuriame atidaryta elektroninė egzaminavimo sistema, įrašo egzaminatoriaus jam suteiktą indentifikavimo kodą, savo asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmuo neturi asmens kodo. Tada asmeniui ekrane pateikiami patvirtinti, ar teisingai įrašyti, jo asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data. Teorijos egzaminas pradedamas kai asmuo patvirtina minėtą informaciją ir susipažįsta su teorijos egzamino laikymo sąlygomis ir taisyklėmis, pateiktomis ekrane.

2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Jei asmuo yra užsiregistravęs laikyti daugiau nei vieną egzaminą, jie laikomi vienas po kito, atsitiktiniu elektroninės egzaminavimo sistemos parinktu eiliškumu.

3. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Teorijos egzaminas laikoma, kad yra išlaikytas, jeigu asmuo surenka 80 proc. galimos balų sumos. Egzamino rezultatas iš karto po egzamino pateikiamas egzaminuojamajam ir išsaugomas Agentūros elektroninėje egzaminavimo sistemoje.”

4. Pakeičiu 31 punktą ir išdėstau jį taip:

31. Egzaminą leidžiama perlaikyti tik pateikus įrodymą apie atliktą mokėjimą už atitinkamas TKA administracines paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė yra sudariusi susitarimą su Agentūra dėl kompensavimo už Agentūros pagal šį aprašą teikiamas administracines paslaugas.”

 

 

 

Direktorius