Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-455 „DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m.                          d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 8  ir 44 punktais, 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-455 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2. NVŠ teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo protokolas Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos formos protokolas, kuriame NVŠ teikėjo bendruomenės nariai fiksuoja veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;“.

1.2.  Pakeisti 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4. NVŠ teikėjų išorinio vertinimo grupė – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta vertinimo grupė konkretaus NVŠ teikėjo veiklai vertinti.“

1.3. Pakeisti 13 punkto pirmąją pastraipą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

13. Išoriniam vertinimui atlikti Savivaldybės meras:“.

1.4. Pakeisti 13.1  papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.1. potvarkiu patvirtina 3–5 narių NVŠ teikėjų išorinio vertinimo grupę iš Savivaldybės specialistų, NVŠ konsultantų, švietimo įstaigų atstovų, kurioje mažiausiai vienas narys (grupės vadovas) yra išorės vertintojas, įgijęs NVŠ kokybės vertinimo kompetencijų NVŠ vertintojų, kurie vadovaujasi Neformaliojo vaikų švietimo kokybės išorės vertintojų etikos principais, mokymuose (4 priedas); vertinant mokyklas, vykdančias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, išorinio vertinimo grupėje būtų asmenys, turintys vertinamos NVŠ programos krypties išsilavinimą;“.

1.5. Pakeisti 13.2  papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.2. paskiria asmenį, kuris atlieka išorinio vertinimo koordinatoriaus funkciją. Paskirtas asmuo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki išorinio vertinimo pradžios išorinio vertinimo grupės nariams elektroniniu paštu išsiunčia vertinamo NVŠ teikėjo parengtą įsivertinimo medžiagą, derina vertinamojo vizito laiką, darbo sąlygas, padeda organizuoti susitikimus su atrinktomis grupėmis ir pan. Šis asmuo gali būti ir išorinio vertinimo grupės nariu, t. y. atlikti tiek išorės vertinimo koordinatoriaus, tiek išorinio vertinimo grupės nario funkcijas.“.

 

 

1.6. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Išorinio vertinimo grupė vykdo išorinį vertinimą NVŠ teikėjo įstaigoje 1–2 dienas.“.

1.7. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Išorinio vertinimo metu analizuojami NVŠ teikėjų įsivertinimo ir kiti pateikti dokumentai, vykdomi pokalbiai su vaikais, tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, vadovais. Ugdymo proceso stebėjimas rekomenduojamas tuo atveju, jei išorinio vertinimo grupės išvados nesutampa su įstaigos NVŠ veiklos įsivertinimo išvadomis. Sprendimą dėl ugdymo proceso stebėjimo priima išorinio vertinimo grupė. Ugdymo proceso stebėjimo metu surinkti duomenys fiksuojami protokole nurodant stebėjimo tikslą ir rezultatus (išvadas).“.

1.8. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Išorinio vertinimo grupė per 10 darbo dienų po išorinio vertinimo pateikia NVŠ teikėjui preliminarios išorinio vertinimo ataskaitos ir išvadų projektus, o per 20 darbo dienų NVŠ teikėjui ir Savivaldybės merui arba teisės aktuose nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui / valstybės tarnautojui – galutinę išorinio vertinimo ataskaitą ir išvadas pagal Aprašo 3 priedą.“.

1.9. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Jeigu NVŠ teikėjo veikla įvertinama neigiamai arba nustatytu laiku NVŠ teikėjas nepateikia Priemonių plano išorinio vertinimo išvadoms įgyvendinti, Savivaldybės meras arba teisės aktuose nustatytais atvejais jo įgaliotas asmuo / valstybės tarnautojas teikia siūlymą dėl NVŠ teikėjo finansavimo perspektyvos.“.

1.10. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Už Aprašo įgyvendinimą ir kontrolę yra atsakingas Savivaldybės meras arba teisės aktuose nustatytais atvejais jo įgaliotas asmuo / valstybės tarnautojas.“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027  metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras