Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 2, 72 IR 94 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 17 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) kuris nėra pripažintas pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą arba dėl kurio sprendimas pripažinti pažeidusiu šį įstatymą priimtas anksčiau kaip prieš vienus metus.“

 

2 straipsnis. 72 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 72 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) ar tiekėjas (tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas) buvo pripažintas pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatas;“

 

3 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 94 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės pareigūnų darbo užmokesčio įstatymą, materialinė atsakomybė – pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Kitiems Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus darbo santykiams ir socialinėms garantijoms taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas