TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Viešajai įstaigai Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui

 

2022 m. balandžio  d. Nr. T1-

Telšiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos   Respublikos    sveikatos   priežiūros   įstaigų   įstatymo 152 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T1-282 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-359 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos vertinimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos 2022 m. balandžio 1 d. protokolą Nr. AKP- 18, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą viešajai įstaigai Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Kęstutis Gusarovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvija Martinkutė, tel.(8 665) 44670, el.p. [email protected]

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Viešajai įstaigai Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui”

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

 

1. SPRENDIMO INICIATORIUS

Asmens sveikatos priežiūros komisija, sudaryta Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A-359 „Dėl asmens sveikatos priežiūros vertinimo komisijos sudarymo“.

2. SPRENDIMO PROJEKTO RENGĖJAS

Telšių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė savivaldybės gydytoja Silvija Martinkutė.

3. SPRENDIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio 2 dalimi, vienas iš viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių yra įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės. Rodiklio siektina reikšmė, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu V-1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“, yra suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais 2 punktu, savivaldybėms yra rekomenduojama pasitvirtinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė (dalininkė) yra savivaldybė, skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašą ir įvertinti ASPĮ korupcijos indeksus ir atitiktį  skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams.

2021 m. birželio 23 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-282 buvo patvirtintas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašas, kuriame numatyti ASPĮ atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijai, kuriuos įvertinus įstaigoms suteikiamas ASPĮ skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas, kandidatės gauti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios korupcijos rizikos veiksnių, statusas.

Telšių rajono svivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A-359

„Dėl asmens sveikatos priežiūros vertinimo komisijos sudarymo“ (pridedama) buvo sudaryta komisija.

Komisijos, atlikusios įstaigų vertinimą pagal apraše numatytus kriterijus protokoliniu sprendimu nusprendė siūlyti Savivaldybės tarybai suteikti VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centrui skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą ir įtraukti į skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą.

4. SIŪLOMOS NAUJOS TEISINIO REGULIAVIMO NUOSTATOS, LAUKIAMI REZULTATAI

Nėra.

5. ATITIKTIS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO LYGMENS PLANAVIMO DOKUMENTAMS

Nėra.

6. SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMĖS

Nėra.

7. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIAI AKTAI, KURIUOS BŪTINA PAKEISTI ARBA PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ

Nėra.

8. BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS IR ŠALTINIAI

Nėra.

9. KITI SPRENDIMUI PRIIMTI REIKALINGI PAGRINDIMAI, SKAIČIAVIMAI IR PAAIŠKINIMAI

Nėra.

10. PRIE SPRENDIMO PRIDEDAMA

Telšių rajono svivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymas  Nr. A-359

„Dėl asmens sveikatos priežiūros vertinimo komisijos sudarymo“; Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-359 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos posėdžių protokolai 2022 m. kovo 30 d. Nr. AKP- 16 ir 2022 m. balandžio 1 d. Nr. AKP- 18; 2022 m. balandžio 1 d. „Viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vertinimo pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsparumo korupcijai indekso nustatymo kriterijus vertinimo protokolas“.

11. SPRENDIMĄ ĮTEIKTI

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei Laimai Jurytei – Zakarauskienei.

12. SPRENDIMĄ SKELBTI TEISĖS AKTŲ REGISTRE

Skelbti.

13. TEISĖS AKTO ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS

Nėra.

 

 

 

 

Silvija Martinkutė

2022-04-13