Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL Šiaulių MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ikimokyklinio ugdymo ĮSTAIGŲ 2020–2024 METŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                          Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2020–2024 metų tinklo pertvarkos plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2020–2024 metų tinklo pertvarkos plano patvirtinimo“ 1 punktu, VI skyrių ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

NUMATOMOS REORGANIZUOTI* ikimokyklinio ugdymo ĮSTAIGOS IR TERMINAI

Eil. Nr.

Reorganizuojamų įstaigų pavadinimai

Atstumas tarp įstaigų

Grupių skaičius iki reorganizavimo

Numatoma reorganizavimo data

Grupių skaičius po reorganizavimo

1.

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir lopšelis-darželis „Žibutė“

650 m

6/6

2021-09-01

12

2.

Sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė“ ir lopšelis-darželis „Žiburėlis“

330 m

5/8

2021-09-01

13

3.

Lopšelis-darželis „Klevelis“ ir lopšelis-darželis „Berželis“

940 m

6/6

2022-09-01

12

4.

Lopšelis-darželis „Bangelė“ ir Rėkyvos progimnazija

370 m

6/–

2022-09-01

6

5.

Lopšelis-darželis „Coliukė“ ir lopšelis-darželis „Sigutė“

780 m

6/6

2023-09-01

12

6.

Lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ ir Zoknių progimnazija

320 m

6/–

2024-09-01

6

7.

Lopšelis-darželis „Žilvitis“ ir Medelyno progimnazija

120 m

6/–

2024-09-01

6

8.

Lopšelis-darželis „Varpelis“ ir „Rasos“ progimnazija

250 m

11/–

2022-09-01

11

* Į šį planą neįtraukti lopšelis-darželis „Drugelis“ (6 grupės) ir lopšelis-darželis „Saulutė“ (8 grupės), kurių reorganizavimui Savivaldybės taryba pritarė 2020 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-66 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimo“.“

 

 

 

 

Savivaldybės meras