Projektas XIIIP-4647(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLICIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2048 1, 19 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1.  Šis įstatymas nustato Lietuvos policijos (toliau – policija) veiklos teisinius pagrindus, policijos veiklos principus, policijos uždavinius, funkcijas, organizacinę struktūrą, policijos bendradarbiavimo su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybių ir kitomis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių, kitų užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ar tarptautinėmis organizacijomis pagrindus, policijos pareigūnų įgaliojimus, teises, pareigas, atsakomybę ir prievartos panaudojimo teisėtumo sąlygas, Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų Šengeno valstybių teisėsaugos pareigūnų teises ir pareigas vykdant bendrąsias operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, policijos finansavimo šaltinius ir formas.“

 

2 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Policijos generalinis komisaras ir policijos generalinio komisaro pavaduotojai

1. Policijos generalinis komisaras:

1) nustato ir tvirtina Policijos departamentui pavaldžių policijos įstaigų vidaus struktūrą ir policijos įstaigų pareigybių sąrašus;

2) prižiūri, koordinuoja ir kontroliuoja Policijos departamentui pavaldžių įstaigų veiklą;

3) organizuoja Policijos departamentui pavaldžių įstaigų veiklai būtiną materialinį techninį aprūpinimą;

4) tvirtina jo steigiamų policijos įstaigų nuostatus;

5) atsako už policijai nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

6) gavęs vidaus reikalų ministro leidimą, kreipiasi į Europos Sąjungos valstybes nares ir (ar) asocijuotas Šengeno valstybes su prašymu paskirti jų teisėsaugos pareigūnus dalyvauti bendrosiose antiteroristinėse operacijose Lietuvos Respublikos teritorijoje, siunčia į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos pareigūnus dalyvauti bendrosiose antiteroristinėse operacijose Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) asocijuotų Šengeno valstybių teritorijose;

7) nustato Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) asocijuotų Šengeno valstybių teisėsaugos pareigūnų dalyvavimo bendrosiose operacijose Lietuvos Respublikos teritorijoje tvarką;

8) nustato kursantų ir studentų pasitelkimo šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms atlikti sąlygas ir tvarką;

9) tvirtina policijos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas;

10) vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus.

2. Policijos generalinio komisaro įsakymai ir nurodymai privalomi pareigūnams. Policijos generalinis komisaras turi teisę atšaukti pavaldžių pareigūnų priimtus neteisėtus sprendimus, išskyrus sprendimus, priimtus nagrinėjant administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus) ir atliekant ikiteisminį tyrimą.

3. Policijos generalinis komisaras skiriamas į pareigas ir iš jų atleidžiamas Statuto nustatyta tvarka. Policijos generalinis komisaras yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui.

4. Policijos generaliniu komisaru gali būti asmuo, įgijęs ne žemesnį negu aukštąjį universitetinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir socialinių mokslų srities magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį aukštąjį teisinį išsilavinimą ir turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį einant vadovo pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

5. Laikinai, kol nėra policijos generalinio komisaro, jo funkcijas vidaus reikalų ministro pavedimu atlieka vienas iš policijos generalinio komisaro pavaduotojų.

6. Policijos generalinio komisaro pavaduotojai skiriami į pareigas ir iš jų atleidžiami Statuto nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Policija finansuojama iš valstybės biudžeto.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Buvęs policijos generalinis komisaras, iki šio įstatymo įsigaliojimo atleistas iš policijos generalinio komisaro pareigų jo paties prašymu, kai pereina į renkamas pareigas arba pareigas, į kurias skiriama konkurso būdu, arba kai yra paskirtas į valstybės tarnautojo pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, pasibaigus kadencijai, jeigu nepaskiriamas kitai kadencijai, 5 metus nuo atleidimo dienos be atrankos gali būti paskirtas į bet kurias laisvas policijos pareigūno pareigas.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas