Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO

2019 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų pajamos, išlaidos ir planuojamas 2019 metų rezultatas

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2019 metų biudžetą – 4 455 495 tūkst. eurų pajamų, 4 043 431 tūkst. eurų išlaidų (planuojamas metų rezultatas – pajamos viršija išlaidas 412 064 tūkst. eurų) (1 priedas).

 

2 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų pinigų srautai ir kasos apyvartos lėšos

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų pinigines įplaukas, išlaidas (2 priedas) ir 171 200 tūkst. eurų kasos apyvartos lėšų.

 

3 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudų kompensacijų dydžiai 2019 metais

1. Patvirtinti draudėjų nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifą – 1,31 procento (terminuotoms darbo sutartims – 2,03 procento).

2. Patvirtinti šalies bendrąjį nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifą – 0,16 procento.

3. Patvirtinti keturias nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupes ir šioms grupėms priskirtų draudėjų mokamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifus:

1) I grupė – 0,14 procento;

2) II grupė – 0,36 procento;

3) III grupė – 0,7 procento;

4) IV grupė – 1,4 procento.

4. Patvirtinti apdraustųjų asmenų bendrąjį pensijų, ligos, motinystės socialinio draudimo įmokos tarifą – 12,52 procento ir jo dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiniam draudimui – 1,71 procento.

5. Patvirtinti savarankiškai dirbančių asmenų pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifus:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento.

6. Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus asmenų draudimui Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšomis:

1) pensijų socialiniam draudimui – 8,72 procento;

2) ligos socialiniam draudimui – 2,09 procento;

3) motinystės socialiam draudimui – 1,71 procento;

4) nedarbo socialiniam draudimui – 1,31 procento;

5) nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui taikomi šio straipsnio 3 dalyje nustatyti tarifai.

7. Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) veiklos sąnaudų kompensacijos už išmokų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimą, mokėjimą, pristatymą ir išieškojimą dydį – 1,4 procento nuo šioms išmokoms skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.

8. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už pensijų kaupimo dalyvio lėšomis mokamų įmokų surinkimą ir pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau nei 342 tūkst. eurų).

9. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už papildomai iš valstybės biudžeto lėšų mokamų įmokų pervedimą pensijų kaupimo bendrovėms dydį – 0,11 procento nuo pervestų įmokų sumos (ne daugiau nei 107 tūkst. eurų).

10. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už sveikatos draudimo įmokų surinkimą ir pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondą dydį – 0,13 procento nuo surinktų ir pervestų (tarpusavyje įskaitytų) įmokų sumos (ne daugiau nei 1 882 tūkst. eurų).

11. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Garantinį fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau nei 75 tūkst. eurų).

12. Patvirtinti Fondo veiklos sąnaudų kompensacijos už įmokų surinkimą ir pervedimą į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydį – 0,31 procento nuo surinktų ir pervestų įmokų sumos (ne daugiau nei 75 tūkst. eurų).

13. Patvirtinti valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų draudžiamųjų pajamų daliai, viršijančiai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytą maksimalų kalendorinių metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės dydį, 0 procento dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą. Į pajamų dalį, kuriai taikomas šioje dalyje nustatytas tarifas, apskaičiuojant valstybinio socialinio draudimo pensijas, neatsižvelgiama.

 

4 straipsnis. Vidutinis šalies darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

Patvirtinti vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų asmenų 2019 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydį – 1 136,2 euro.

 

5 straipsnis. Asignavimai iš valstybės biudžeto

Bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai kompensuoti iš valstybės biudžeto 2019 metais skirti 1 722 112 tūkst. eurų, iš jų 2 385 tūkst. eurų – 2017 metų įsiskolinimui padengti.

 

6 straipsnis. Fondo biudžeto laikino lėšų trūkumo dengimas

Lėšų, reikalingų valstybinio socialinio draudimo išmokoms, trūkumas dengiamas skolintomis lėšomis arba prireikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu iš kitų šaltinių.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas