Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 STRAIPSNIO pakeitimo

įstatymas

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Viešojo administravimo subjekte, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, sudaroma valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, į kurią įtraukiami ir toje biudžetinėje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos ar darbo tarybos atstovas (atstovai). Ši komisija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtas rekomendacijas, peržiūri biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše esančias valstybės tarnautojų pareigybes, įvertina šioms pareigybėms pavestas funkcijas ir nustačiusios, kad konkrečiai valstybės tarnautojo pareigybei pavestos funkcijos yra priskirtinos vidaus administravimui, sudaro tokių pareigybių sąrašą ir pateikia jį biudžetinės įstaigos vadovui. Šiame sąraše esančios valstybės tarnautojų pareigybės iki 2025 m. sausio 1 d. turi būti panaikintos arba vietoje jų įsteigtos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Vidaus reikalų ministerija iki 2023 m. liepos 1 d. parengia, o valstybės tarnybos politiką įgyvendinanti institucija savo interneto svetainėje paskelbia šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytas rekomendacijas.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas