Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. 1V-483 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-910 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-483 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 945 288 eurų (dviejų milijonų devynių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų), iš kurių iki 2 706 481 eurų (dviejų milijonų septynių šimtų šešių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, iki 238 807 eurų (dviejų šimtų trisdešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų septynių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

3. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 5 punktą, pagal Aprašą pasirašant projektų sutartis gali būti viršijama Aprašo 8 punkte nurodyta lėšų suma projektams finansuoti. Pagal Aprašą pasirašant projektų sutartis leidžiama papildomai skirti iki 61 463 eurų (šešiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų šešiasdešimt trijų eurų), iš kurių 56 479 eurai (penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai) – Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo lėšos), 4 984 eurai (keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

4. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 proc. visai vietos plėtros strategijai įgyvendinti reikalingos finansavimo lėšų (t. y. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) sumos, paraiškos pateikimo metu nurodytos atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“, bet ne daugiau 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų). Vadovaujantis 16.2 papunktyje nustatytu specialiuoju projektų atrankos kriterijumi, projektui skiriamas finansavimas negali viršyti vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ strategijos administravimo išlaidoms numatytos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos.

5. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau nauja redakcija“

67. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka. Skiriant projektui papildomą finansavimą negali būti viršijama Aprašo 29 punkte nurodyta didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma.“

 

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras