Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO DALIES „KRAŠTOVAIZDŽIO IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYMAS“ KOREGAVIMO DOKUMENTE IŠTAISYMO

 

2023 m. .............................. d. Nr. T-........

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 6 dalimi, 28 straipsnio 3 ir 6 dalimis, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 139.2.1 papunkčiu ir 144 punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ atliktą techninės klaidos ištaisymą Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo grafinėje dalyje, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo dokumento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-473 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo patvirtinimo“, ištaisytus Bendro naudojimo erdvių, želdynų funkcinės zonos U_BZ_I_F reglamentus, esančius pagrindinio brėžinio reglamentų lentelėje:

„Užstatymo intensyvumas, UI. Gyvenamųjų teritorijų – 0,15;

Užstatymo intensyvumas, UI. Negyvenamųjų teritorijų – 0,3;

Užstatymo aukštingumas ir aukštis (a/m). Gyvenamųjų teritorijų – 2/8,5*;

Užstatymo aukštingumas ir aukštis (a/m). Negyvenamųjų teritorijų – 3/12*“.

2. Įpareigoti:

2.1. planavimo organizatorių per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos šį sprendimą ir juo patvirtiną Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo dokumentą pateikti įregistruoti ir paskelbti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių šį sprendimą ir jo priedus (Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimo pagrindinį brėžinį, kuriame ištaisyta techninė klaida, ir dokumento rengėjo aiškinamąjį raštą dėl techninės klaidos ištaisymo) skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės dokumentų paieškos sistemoje.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas ir juo patvirtintas Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras