Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO nr. ix-517 2, 5, 8, 10, 11 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 72 STRAIPSNIU ir 11 PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2021 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnį 261 dalimi:

261. Užpildyto vienkartinio plastikinio gaminio pateikimas rinkai – užpildyto vienkartinio plastikinio gaminio, nurodyto šio įstatymo 11 priede, tiekimas rinkai Lietuvos Respublikoje pirmą kartą.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Pateikiamų rinkai vienkartinių plastikinių gaminių (higieninių paketų (įklotų), tamponų, tamponų aplikatorių, drėgnųjų servetėlių, tabako gaminių su filtrais, filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais) pakuotės ir vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriami gėrimų indeliai turi būti paženklinti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/2151 reikalavimus.

2. Buvusią 5 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 72 straipsniu

Papildyti Įstatymą 72 straipsniu:

72 straipsnis. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiančių rinkai gamintojų ir importuotojų teisės ir pareigos

1. Be šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų pareigų, užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantys Lietuvos Respublikos rinkai gamintojai ir importuotojai privalo:

1) organizuoti vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

2) organizuoti į viešas surinkimo sistemas išmestų vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų pateiktus Lietuvos Respublikos rinkai užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, surinkimo, vežimo, apdorojimo finansavimą;

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie esamus daugkartinius alternatyvius gaminius ir jų naudojimo galimybes, pakartotinio naudojimo sistemas, atliekų tvarkymo galimybes, taip pat geriausią tinkamo šių atliekų tvarkymo praktiką, taikomą pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 41 straipsnį, taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo šių atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai, ir kanalizacijos tinklui;

4) apmokėti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo, apdorojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas, neviršijant šioms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų.

2. Be šio įstatymo 7 straipsnyje ir šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų, užpildytus ne didesnius kaip trijų litrų talpos gėrimų butelius pateikiantys Lietuvos Respublikos rinkai gamintojai ir importuotojai privalo užtikrinti, kad:

1) nuo 2025 m. sausio 1 d. butelių, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra polietileno tereftalatas (toliau – PET), sudėtyje būtų bent 25 procentai perdirbto plastiko, tai apskaičiuojant kaip visų atitinkamo gamintojo ar importuotojo Lietuvos Respublikos rinkai per ataskaitinius metus pateiktų butelių, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra PET, vidurkį;

2) nuo 2030 m. sausio 1 d. plastikinių butelių sudėtyje būtų bent 30 procentai perdirbto plastiko, tai apskaičiuojant kaip visų atitinkamo gamintojo ar importuotojo Lietuvos Respublikos rinkai per ataskaitinius metus pateiktų plastikinių butelių vidurkį.

3. Šio straipsnio 2 dalies reikalavimai netaikomi buteliams, skirtiems ir naudojamiems specialiosios medicininės paskirties skystiesiems maisto produktams, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009, 2 straipsnio g punkte.

4. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantis rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą kitoje valstybėje narėje, privalo paskirti Lietuvos Respublikoje savo veiklą įregistravusį juridinį ar fizinį asmenį įgaliotuoju atstovu, atsakingu už šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikoje. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantis rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

5. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantis rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas, įregistravę savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir, naudodami nuotolinio ryšio priemones, iš Lietuvos Respublikos tiesiogiai atlygintinai perleidžiantys kitos valstybės narės, kurioje nėra įregistravę savo veiklos, vartotojams užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius, privalo paskirti toje valstybėje narėje savo veiklą įregistravusį fizinį ar juridinį asmenį įgaliotuoju atstovu, kuris būtų atsakingas už teisės aktuose nustatytų pareigų, susijusių su  gamintojo atsakomybės principu, vykdymą tos valstybės narės teritorijoje. Užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantis rinkai gamintojas ir (ar) importuotojas su įgaliotuoju atstovu privalo sudaryti pavedimo sutartį.

6. Šiame straipsnyje nustatytas pareigas gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių naudojimo susidariusių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą;

2) kolektyviai – steigdami šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir, kaip numatyta šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje, jai pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas ar organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami vykdyti šiame straipsnyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais.

7. Vykdydami šio straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas, aplinkos ministro nustatyta tvarka užsiregistravę individualiai vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 1priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti:

1) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) sutartis su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, įskaitant vienkartinių plastikinių gaminių atliekų infrastruktūrą ir jos veikimą, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

8. Individualiai vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą organizuojantys gamintojai ir (ar) importuotojai  šio straipsnio 1 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį bei proporcingai jo užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal gamintojo ir (ar) importuotojo deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, kiekį.

9. Apskaičiuojant vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 7 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede:

1) suvartojama viešose vietose (iš visų Lietuvos rinkai pateikiamų);

2) jų, suvartotų viešose vietose, išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y. kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) jų, suvartotų viešose vietose, netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Pakuočių pardavėjai, prekybos vietose parduodami gaminius, už kurių pakuotes nustatytas užstatas, turi teikti rašytinę informaciją (ne mažesniame kaip A3 formato
(420 x 297 mm) plakate) apie tai, kaip pakuočių vartotojai gali grąžinti daugkartines pakuotes ir vienkartinių pakuočių, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, atliekas.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Siekdami kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, gamintojai ir importuotojai gali steigti gamintojų ir importuotojų organizaciją (toliau – organizacija) ir (ar) tapti įsteigtos organizacijos dalyviais ir jai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 2 dalyje bei šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas arba organizacijai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose ir 2 dalyje bei šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas netapdami organizacijos dalyviais. Gamintojai ir importuotojai, siekiantys organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai, privalo kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos pavesti organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinančiais kalendoriniais metais (išskyrus atvejus, kai gamintojas ar importuotojas ūkinę veiklą pradeda vykdyti po gruodžio 1 dienos. Šiuo atveju gamintojai ir importuotojai organizacijai privalo pavesti pareigų vykdymą per vieną mėnesį nuo registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos). Gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas).“

2. Papildyti 10 straipsnį 42 dalimi:

42. Siekdama įvykdyti šio įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius pateikiantiems rinkai gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, organizacija privalo kiekvienais kalendoriniais metais iki vasario 1 d. sudaryti sutartis:

1) su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, vykdomo savivaldybės ar jos vardu, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, šiukšlių išrinkimo, surinkimo, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių ar jų vardu vykdomos šiukšlių išrinkimo  veiklos sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;

2) su visomis savivaldybėmis (arba savivaldybių įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) dėl vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, vežimo ir apdorojimo finansavimo. Aplinkos ministras tvirtina rekomendacijas dėl šių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, vežimo ir apdorojimo finansavimo kriterijų ir tokio finansavimo sutarčių sudarymo pagrindinių sąlygų. Šiose sutartyse turi būti numatyta vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, surinkimo, įskaitant vienkartinių plastikinių gaminių atliekų infrastruktūrą ir jos veikimą, vežimo ir apdorojimo išlaidų finansavimo tvarka, sutarčių sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka, savivaldybių organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtros ir naudojimo sąlygos, paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos, atsiskaitymo tvarka, šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka, sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.“

3. Papildyti 10 straipsnį 52 dalimi:

52. Organizacija šio straipsnio 42 dalyje nurodytas išlaidas turi finansuoti proporcingai pagal tokių atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį bei proporcingai jos dalyvių ir jai organizuoti vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 1priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių išrinkimo ir tvarkymo finansavimą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos rinkai pateiktų užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, kiekį.“

4. Papildyti 10 straipsnį 53 dalimi:

53. Apskaičiuojant vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede, atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas, ir šiukšlių svorį, kuriuo remiantis nustatomas šio straipsnio 42 dalyje nurodytas finansavimas, vadovaujamasi aplinkos ministro nustatytais referenciniais skaičiais, apibrėžiančiais, kiek vienkartinių plastikinių gaminių, nurodytų šio įstatymo 11 priede:

1) suvartojama viešose vietose (iš visų Lietuvos rinkai pateikiamų);

2) jų, suvartotų viešose vietose, išmetama į viešas surinkimo sistemas (t. y. kiek yra atliekų, išmestų į viešas surinkimo sistemas);

3) jų, suvartotų viešose vietose, netinkamai išmetama (t. y. kiek yra šiukšlių).

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į šią prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet ne didesnė negu trys litrai:

1) stiklinę (išskyrus į stiklinę vienkartinę pakuotę supakuotus vaisių vyną, vaisių vyno gėrimus ir vaisių vyno kokteilius ir pakuotę, kurios talpa trys litrai);

2) PET;

3) metalinę (išskyrus pakuotę, kurios talpa trys litrai).“

2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) vienkartinės pakuotės talpa mažesnė negu viena dešimtoji litro arba didesnė negu trys litrai;“.

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 11 priedu

Papildyti Įstatymą 11 priedu:

„Lietuvos Respublikos

pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo įstatymo

11 priedas

 

UŽPILDYTI Vienkartiniai plastikiniai gaminiai

 

1. Maisto tara, t. y. talpyklos, pavyzdžiui, dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti vietoje arba išsinešti, paprastai suvartojamas iš talpyklos ir yra paruoštas suvartoti be papildomo paruošimo, pavyzdžiui, kepimo, virimo ar pašildymo, įskaitant maisto tarą, naudojamą greitam maistui arba kitam nedelsiant suvartoti skirtam maistui.

2. Pakeliai ir vyniojamojo popieriaus pakuotės, pagaminti iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės be papildomo paruošimo.

3. Ne didesnės kaip trijų litrų talpos gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, pavyzdžiui, gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, ir kombinuotosios gėrimų pakuotės, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus stiklinę ar metalinę gėrimų tarą su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais.

4. Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius.

5. Lengvieji plastikiniai pirkinių maišeliai.

 

8 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1. Papildyti 2 priedą 5 punktu:

5. 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo.“

2. Papildyti 2 priedą 6 punktu:

6. 2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 3 ir 5 straipsniai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 4 ir 6 straipsniai įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos, aplinkos ministras ir jo įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas