Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-459 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2023 m.              pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti Aprašo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, GARANTINIO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SUSIJUSIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apskaitos atskyrimą, sąnaudų paskirstymą bei su apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus.“

1.3. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, garantiniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai (toliau – Ūkio subjektai), įgyvendindami apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, taip pat informacijos teikimą atitinkamoms viešojo administravimo institucijoms Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytais atvejais ir tvarka“.

1.4. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Verslo apskaitos bei Tarptautiniuose apskaitos standartuose.

1.5. Papildyti 141 punktu ir jį išdėstyti taip:

141. Jei Ūkio subjektas teikia elektros energijos paklausos telkimo paslaugą reguliuojamoje nuotekų valymo veikloje naudojamais elektros įrenginiais, o tų įrenginių vertę ir su tais įrenginiais susijusias sąnaudas priskiria tik reguliuojamai nuotekų valymo veiklai, tokiu atveju Ūkio subjektas ne mažiau, kaip 50 proc. pajamų, kurias gauna iš elektros energijos paklausos telkimo paslaugos, turi priskirti Ūkio subjekto teikiamai reguliuojamai nuotekų valymo paslaugai. Likusi elektros telkimo pajamų dalis priskiriama nereguliuojamosios veiklos verslo vienetui.“

1.6. Papildyti 16.4.16 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

16.4.16. ilgalaikio turto vienetų ar jų vertės dalį, sukurtą įgyvendinus investicijų projektus, pagal paskirtį priskirtus investicijoms, nurodytoms Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto 2019 m. balandžio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų derinimo tvarkos aprašas), 37.1 ir (arba) 37.3 papunkčiuose, ir finansuotą iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų papildomos dedamosios;“

1.7. Papildyti 27.22 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.22. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, priskaičiuojamas nuo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies vertės, sukurtos įgyvendinus investicijų projektus, pagal paskirtį priskirtus investicijoms, nurodytoms Investicijų derinimo tvarkos aprašo 37.1 arba 37.3 papunkčiuose, ir finansuotos iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų papildomos dedamosios;

1.8. Papildyti 27.23 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.23. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, apskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto (ar jo dalies) vertės, sukurtos įgyvendinus investicinius projektus iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos papildomos dedamosios, kurie būtini kokybės reikalavimus atitinkančioms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti;“

1.9. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Ūkio subjektai, veiklą pradėję po Aprašo įsigaliojimo dienos, Tarybai privalo per šešis mėnesius nuo veiklos vykdymo pradžios pateikti Sistemos aprašą. Ūkio subjektai, paskirti vykdyti garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, Tarybai Sistemos Aprašą privalo pateikti per 6 mėn. po garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pradžios.

1.10. Pakeisti 34.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.12. ataskaitinio laikotarpio tikslinio reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertės (suskaičiuotos pagal Aprašo nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Aprašo 12 priedas).

1.11. Pakeisti 34.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

34.13. ataskaitinio laikotarpio tikslinio reguliuojamo ilgalaikio turto likutinės vertės (suskaičiuotos pagal Aprašo nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (Aprašo 13 priedas).

1.12. Papildyti 34.14 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

34.14. Ūkio subjekto nuožiūra pateikiami kiti dokumentai ir informacija, padedantys Tarybai įsitikinti, kad Ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu vykdė Apraše nustatytas apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo taisykles.“

1.13. Papildyti 34.15 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

34.15. visa informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas ūkio subjekto įstatinis kapitalas (sprendimo perduoti turtą kopiją, turto vertinimo akto kopiją, informaciją apie turto būklę, likutinę vertę, likutinės vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas, ir kitoms, 16.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutines vertes bei susijusius turtinio įnašo duomenis), bei ūkio subjekto motyvuotu sprendimu nustatytus ilgalaikio turto vienetams numatomus taikyti nusidėvėjimo laikotarpius.“

1.14. Papildyti 341 punktu ir jį išdėstyti taip:

341. Ūkio subjektai, kurie vykdo garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, pateikia Tarybai du metinius reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinius, atskirai už savo savivaldybės teritorijoje ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regione vykdomą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo metinių reguliuojamosios veiklos atskaitų rinkinį sudaro Aprašo 34.1‒34.13 papunkčiuose nurodytos ataskaitos.“

1.15. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Ūkio subjekto Tarybai pateiktas metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys ir garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys privalo būti patikrinti nepriklausomo auditoriaus (toliau – Auditorius) Įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka. Įstatymo 33 straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais ir tvarka ūkio subjektas privalo atlikti reguliavimo apskaitos sistemos patikrą dėl jos atitikties reguliuojamąją veiklą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams.“

1.16. Pakeisti Aprašo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.17. Pakeisti Aprašo 3 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.18. Pakeisti Aprašo 4 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.19. Pakeisti Aprašo 8 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.20. Pakeisti Aprašo 10 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.21. Pakeisti Aprašo 11 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.22. Pakeisti Aprašo 12 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

1.23. Aprašo 13 priedą išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtinti Aprašo ir Aprašo priedų pakeitimai taikomi rengiant ir teikiant 2023 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

Tarybos pirmininkas