Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3E-468 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1 ir                        33 punktais, 181 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m.              pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

Pakeisti Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 13.4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.4.7. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę (išskyrus atvejus, kai turtas buvo sukurtas diegiant energetikos inovacijas bandomojoje aplinkoje ir šios inovacijos laikomos pasiteisinusiomis pagal Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų  prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), 26 punkte nurodytas sąlygas, bendrai neviršijant pajamų viršutinių ribų ir kainų nustatymo metu Tarybos skirtos energetikos inovacijų finansavimo dalies);“

2.   Pakeisti 13.5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.5.4. ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos fondų lėšas, dotacijų, subsidijų ar joms prilygintas lėšas, taip pat perkrovų pajamas, ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą diegiant energetikos inovacijas ir finansuotą iš reguliuojamų elektros kainų;“

3.   Papildyti 13.5.41 papunkčiu:

13.5.41. ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą diegiant energetikos inovacijas, kuri buvo finansuojama iš reguliuojamą elektros veiklą vykdančios įmonės nuosavų lėšų, išskyrus atvejus, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas.“

4.   Pakeisti 30.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.19. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo ilgalaikio turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su Taryba, vertės, o Aprašo 101 punkte nurodytos elektros energetikos įmonės atveju, nuo po jos pripažinimo turinčia didelę įtaką rinkoje teikiant Aprašo 9.1.1.5 ir 9.1.2.5 papunkčiuose nurodytą paslaugą ar pradėjus teikti Aprašo 9.1.1.7 ir 9.1.2.7 papunkčiuose nurodytą paslaugą, kurios kaina yra valstybės reguliuojama, įvesto į eksploataciją ilgalaikio turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su Taryba, vertės, nuo ilgalaikio turto vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas ir finansuotos iš reguliuojamų elektros kainų;

5.   Papildyti 30.191 papunkčiu:

30.191. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo ilgalaikio turto vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas, kuri buvo finansuojama iš reguliuojamą elektros veiklą vykdančios įmonės nuosavų lėšų, išskyrus atvejus, kai Taryba nustato, kad energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje yra laikomas pasiteisinusiu pagal Inovacijų aprašo nuostatas.“

6.   Papildyti 30.23. papunkčiu:

30.23. tyrimų, susijusių su energetikos inovacijomis, sąnaudas sudarančias daugiau kaip 0,05 proc. nuo elektros sektoriuje veiklą vykdančios įmonės verslo vieneto ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų, nurodytų Aprašo 18.7–18.13 papunkčiuose;“.

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas